Clavister Holding AB genomför två riktade emissioner av teckningsoptioner

Styrelsen för Clavister Holding AB (”Bolaget”) har i enlighet med det bemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 11 december 2017 beslutat om två riktade emissioner av totalt 3 062 608 respektive 1 250 000 teckningsoptioner till Tagehus Holding AB (”Tagehus”). Tagehus har tecknat samtliga emitterade teckningsoptioner.

Nr 1 2017/2020 (”Serie 1”)

I den första emissionen har 3 062 608 teckningsoptioner av Serie 1 emitterats med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Tagehus. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget åtagit sig att genomföra emissionen som en del av en överenskommelse mellan Bolaget och Tagehus om bland annat ställande av lån till Bolaget. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 20 kronor. Teckningskursen har fastställts efter förhandling mellan parterna om nämnda låneavtal. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av en teckningsoption ska erläggas kontant eller genom kvittning, under de förutsättningar som anges i 14 kap. 48 § aktiebolagslagen.

Utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier kan ske under perioden från och med datumet för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 29 september 2020. Enligt låneavtalet får Tagehus enbart utnyttja högst 562 608 teckningsoptioner av Serie 1 för nyteckning av aktier i den mån teckningsoptionernas teckningskurs för nyteckning av aktie motsvarar förfallen ränta på lån ställt av Tagehus till Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av Serie 1 kommer Bolagets aktiekapital att öka med 306 260,80 kronor och antalet aktier med 3 062 608 stycken. Den totala emissionslikviden som då tillförs Bolaget är 61 252 160 kronor.

Nr 2 2017/2020 (”Serie 2”)

I den andra emissionen har 1 250 000 teckningsoptioner av Serie 2 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emitterats till Tagehus. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget åtagit sig att genomföra emissionen som en del av nämnda låneavtal. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Teckningskursen har fastställts efter förhandling mellan parterna om det nämnda låneavtalet. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av en teckningsoption ska erläggas kontant eller genom kvittning, under de förutsättningar som anges i 14 kap. 48 § aktiebolagslagen.

Teckningsoptionerna av Serie 2 syftar till att ersätta Tagehus för den utspädning Tagehus kan lida om Bolaget före den 30 september 2020 beslutar om en företrädes- eller riktad emission baserat på en lägre teckningskurs än 20 kronor per aktie. Tagehus får därför enligt låneavtalet med Bolaget bara utnyttja tecknade teckningsoptionerna av Serie 2 i den utsträckning det behövs för att kompensera för sådan utspädning. Utnyttjande av teckningsoptioner för nyteckning av aktier kan ske under perioden från och med datumet för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 29 september 2020.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av Serie 2 kommer Bolagets aktiekapital att öka med 125 000 kronor och antalet aktier med 1 250 000 stycken.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den December 13 2017 kl. 22.15 CET. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,979 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Dokument & länkar