Clavister Q2 2020: Rekordhög orderingång och positivt operationellt kassaflöde

Örnsköldsvik, Sverige, den 27:e augusti  2020. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.  

Vårt andra kvartal 2020 kännetecknades av en rekordhög orderingång, viktiga nya kundkontrakt samt en viss operationell påverkan av Covid-19-pandemin. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt i kvartalet, drivet främst av en förbättrad fakturerad försäljning, högre bruttomarginaler samt en strikt kostnads- och likviditetsstyrning.

Orderingången i det andra kvartalet ökade med 49%, justerat för den avyttrade verksamheten i Kina, och nådde en ny högstanivå på 55 MSEK. Ökningen berodde på en betydande tillväxt på nästan samtliga av våra marknader, och förstärktes ytterligare av ett antal större kundkontrakt i slutet av perioden.”  

John Vestberg, VD och koncernchef  

Finansiell sammanfattning av andra kvartalet 2020  

  • Rörelsens intäkter: 29,0 (33,1) MSEK
  • Nettoomsättning: 28,5 (32,7) MSEK
  • Bruttoresultat: 24,3 (27,1) MSEK
  • Bruttomarginal: 83,7 (81,9)%
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar: -7,9 (-7,2) MSEK
  • Rörelseresultat: -17,2 (-17,8) MSEK
  • Nettoresultat: -12,3 (-25,3) MSEK
  • Kassaflöde från löpande verksamhet: 9,2 (-9,2) MSEK
  • Likvida medel vid periodens slut: 68,4 (65,6) MSEK
  • Resultat per aktie: -0,48 (-1,07) SEK

Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på bolagets hemsida: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2020-2/ 

Klockan 09:00 CET den 27:e augusti kommer Clavisters VD, John Vestberg ge en presentation av bolagets kvartalsresultat via webbsession. Sessionen avslutas med att en möjlighet för åhörare att ställa frågor kring bolagets kvartalsresultat direkt till John Vestberg. Registrering sker via länk: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2020-2/ 

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:  
John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com  
  
Om Clavister  
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inomområdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.  
  
Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:00 CET.   

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Dokument & länkar