De första kommersiella ordrarna från Nokia Networks samt stark efterfrågan på IAM-produkter under Q1

Clavister (Nasdaq:CLAV) -  erhöll under första kvartalet första ordern för sin virtuella säkerhetslösning från Nokia Networks, som tidigare annonserats. Ytterligare en mindre order från samma operatör mottogs i maj och en trial-order för valideringsändamål av en annan större operatör mottogs tidigare i kvartalet.

Tidigare investeringar i ”Identity Management”/IAM ger resultat under det första kvartalet. Lansering av Clavister Endpoint Security Client (Clavister ESC) under februari ökar markant bolagets adresserbara marknad, jämfört med ”Firewalling” och stärker även förutsättningar till utökad försäljning av Firewall-produkter.

Under kvartalet inledde Aptilo och Clavister ett samarbete kring lösningar för Wi-Fi och IoT

I mars tillträdde en ny koncernchef, Johan Öhman

Kvartalet i korthet

  • Intäkterna uppgick till 20,6 (18,0) MSEK, en ökning med 14,6% jämfört med första kvartalet 2016
  • Bruttoresultatet uppgick till 16,6 (12,7) MSEK, en ökning med 30,6%
  • Bruttomarginalen uppgick till 80,5 (70,7) %
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,2 (-17,2) MSEK
  • Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 59,3 (47,3) MSEK. Därutöver tillkommer egna aktier med ett värde vid kvartalets utgång om 16,1 MSEK, vilket tillsammans med likvida medel ger en summa om 75,4 MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,67 (-0,91) SEK

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Rapporten kan hämtas i sin helhet här   

Rapporten kommer att presenteras via webcast kl 09.00 CET – detaljer för denna i tidigare pressrelease som finns på bolagets hemsida.  

//Ends

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Öhman, VD och Koncernchef 
+46 727 11 73 73
johan.ohman@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08.00.

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 034 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar: