Preliminär finansiell information för tredje kvartalet

Report this content

Clavister presenterar redan nu viss preliminär finansiell information för tredje kvartalet. Uppgifterna lämnas utifrån att Clavister offentliggör ett förvärv av ett svenskt cybersäkerhetsbolag. Uppgifterna har inte varit föremål för revisorns granskning och den fullständiga kvartalsrapporten släpps den 11 november 2021.

Den preliminära finansiella informationen har framtagits enligt sedvanlig ordning inför den kommande kvartalsrapporten och bygger således inte på några antaganden avseende exempelvis framtida förhållanden. Informationen är jämförbar med den historiska finansiella informationen och upprättad enligt bolagets redovisningsprinciper.

Belopp inom parentes avser motsvarande värden för samma period föregående år.

Tredje kvartalet 2021

-          Orderingången uppgick till 26,5 (35,1) MSEK

-          Nettoomsättningen uppgick till 33,1 (39,4) MSEK

-          Återkommande intäkter uppgick till 21,0 (16,9) MSEK

-          Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,6 (9,1) MSEK

Perioden januari – september 2021

-          Orderingången uppgick till 147,4 (122,1) MSEK

-          Nettoomsättningen uppgick till 93,3 (97,2) MSEK

-          Återkommande intäkter uppgick till 62,5 (51,9) MSEK

-          Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,2 (-4,6) MSEK

-          Likvida medel uppgick vid periodens slut till 75,1 (31,5) MSEK

 

VD:s kommentarer

Vi fortsätter att växa våra återkommande intäkter, vilka ökade med 24% i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. För perioden januari till september växte de återkommande intäkterna med 20%. Detta är i linje med vårt strategiska mål att övergå till en affärsmodell baserad på återkommande intäkter. En stark bruttomarginal om 89% i kombination med en kontrollerad kostnadsbas medgav ett positivt EBITDA för kvartalet.

Det tredje kvartalet föregående år innehöll omfattande affärer med intäkter av engångskaraktär, vilka hade positiva engångseffekter på EBITDA. Under det tredje kvartalet innevarande år fanns inga större affärer av engångskaraktär, vilket innebär att den underliggande affären utvecklas positivt och i enlighet med strategin att nå mer stabila och förutsägbara återkommande intäkter.

Vår affärspipeline är stark och växande och innehåller betydande närtida affärsmöjligheter inom samtliga våra fokuserade kundgrupper. Det nämnda förvärvet av ett svenskt cybersäkerhetsbolag kommer att bidra med ytterst relevant teknologi såväl som väldigt attraktiva tillväxtmöjligheter för Clavister.

 

För ytterligare information, kontakta:

John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister 

Clavister är en specialiserad europeisk cybersäkerhetsleverantör som har skyddat komplexa digitala verksamheter i över två decennier. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, utvecklade tidigt en av de första brandväggarna och har sedan starten fortsatt att bygga robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har vi levererat hundratusentals produkter till kunder i över 100 länder, och med ett starkt fokus på den offentliga sektorn, på tjänsteleverantörer och på försvarssektorn. Vi säkrar kundens hela cybersäkerhetsresa - från användare till molnet.

 

Clavister Holding AB är noterat sedan 2014; aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, e-post: info@fnca.se). 

 

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 10.30 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar