Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2017

Sammanfattning av bokslutskommunikén (avser moderbolaget) 

Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättning uppgick till 288 557 SEK (0).
 • Projektbidrag uppgick till 7 603 251 SEK (3 633 108).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 088 039 SEK (-25 396 002).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,59 SEK (-0,89).
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2017 till 77 % (66).

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
 • Projektbidrag uppgick till 1 988 340 SEK (2 441 439).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 250 885 SEK (-4 070 945).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,14).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 28 695 743 aktier (varav 600 000 icke-noterade A-aktier) per 2017-12-31.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
 •  “CLS” och “Bolaget”: Clinical Laserthermia Systems AB.

Väsentliga händelser under 2017

Kvartal 1

 • CLS meddelade den 23 februari utfall i den företrädesemission Bolaget genomfört. Aktiekapitalet ökade till 2 514 195,42 SEK. Antalet aktier förändrades till 27 180 491 varav 600 000 A-aktier och 26 580 491 B-aktier.
 • I  mars meddelades delförvärv av det tyska laserteknikföretaget Laser- und Medizin-Technologie GmbH (LMTB) och viktiga patent gällande diffusorfibertekniken säkrades. Samtidigt ökade Bolaget samarbetet med tyska fibertillverkaren Advanced Fiber Tools (AFT).
 • I mars meddelade CLS att Bolaget fått godkännande för ett grundpatent i Europa gällande tekniken i TRANBERG-systemet.
 • Den 21 mars noterades CLS på Nasdaq Stockholm First North efter att tidigare ha varit noterade på AktieTorget.
 • Den 27 mars meddelade CLS att Bolaget fått godkännande från Food and Drug Administration (FDA) för bolagets diffusorfiber vilket innebär att produkten får säljas på USA-marknaden.

Kvartal 2

 • I april presenterade CLS imILT-metoden vid Porto Precision Oncology Meeting.
 • I maj inleddes utvärderingen av CLS engångsprodukter för MR-bildstyrd laserablation av University of Texas Medical Branch i USA.
 • Den 23 maj kunde CLS meddela att första patienten behandlats i Bolagets studie avseende bukspottkörtelcancer vid Portuguese Oncology Institute of Porto.
 • I juni erhöll CLS sin första order på diffusorfiber, för MR-bildstyrd laserablation, från ett ledande sjukhus i USA. Värdet på denna första beställning uppgår till 50 000 SEK.
 • CLS meddelade den 19 juni att Bolaget beslutat att införa konstruktionsförbättringar i Bolagets laserapplikator av diffusortyp. Beslutet följer kraven som CLS ställer på produktkvalitet och har tagits i samråd med de kliniker som CLS samarbetar med i USA.
 • CLS årsstämma hölls den 27 juni och samma dag meddelades att Bolaget lanserar nyutvecklad teknik för förenklad styrning av TRANBERG®-systemet.

Kvartal 3

 • I augusti publicerades en artikel i Journal for Clinical Studies om aktuell status för Bolagets kliniska studier.
 • I augusti meddelades även att Bolagets uppdaterade icke-kylda laserapplikator av diffusortyp var klar för leverans till sjukhus i USA.
 • Styrelsen i CLS beslutade den 15 september att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2017, öka Bolagets aktiekapital med högst 136 029,39 SEK genom en riktad emission av högst 1 470 588 B-aktier. Den riktade nyemissionen tillför Bolaget cirka 12,5 MSEK.
 • CLS meddelade i september att Bolaget har fått en poster, ”Anti-tumor effects and immunological response following immune stimulating interstitial laser thermotherapy”, antagen för presentation vid SITC i Maryland, USA. Postern beskriver upplägg av och initiala erfarenheter från CLS pre-kliniska studier.
 • CLS meddelade den 28 september att Bolaget, i enlighet med beslut vid årsstämman den 27 juni 2017, genomfört en riktad nyemission av aktier till nyckelpersoner i CLS om 51 943 nya B-aktier vilket tillförde Bolaget cirka 0,6 MSEK.

Kvartal 4

 • I oktober förstärktes Bolagets organisation med Mats Ekelund, leg. läkare och medicine doktor i kirurgi vid Lunds Universitet.  Ekelund ska ansvara för CLS kliniska- och prekliniska verksamhet.
 • I oktober kommunicerades vidare att Bolaget kommer att tillhandahålla TRANBERG® |Thermal Therapy System samt engångsmaterial för en studie som genomförs på initiativ av veterinärkliniken ”Din Veterinär” i Helsingborg och som syftar till att kartlägga effekten av värmebehandling av cancertumörer hos hundar.
 • CLS meddelade den 20 oktober att Bolaget, genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., har tecknat ett leverantörsavtal med ytterligare ett sjukhus i USA. Bolagets system ska utvärderas för behandling av kärlmissbildningar.
 • CLS meddelade i november att Bolaget, genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., fått ytterligare en order, avseende CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation, från University of Texas Medical Branch (UTMB). Ordervärdet uppgår till cirka 100 000 SEK.
 • CLS meddelade i november även att Bolaget har inlett utvecklingen av en ny diffuserfiber och därmed utökar sin produktportfölj med ytterligare en behandlingsfiber, baserad på samma unika teknologi som bolagets befintliga TRANBERG® |Laser Applicator, none-cooled, diffuser.
 • I december kommunicerades att Bolaget fått patentgodkännande i Kina för viktiga delar av tekniken i TRANBERG-systemet och för det unika innehållet i imILT-behandling av metastaserad cancer. Patentet har rubriken ”Apparatus and methods for determining a property of a tissue” (Apparat och metod för bestämning av egenskaper hos en vävnad”) och har utgångsår 2027.
 • Den 5 december meddelade Bolaget att en utbetalning om cirka 7,9 MSEK (795 000 euro), från EUs program Horizon2020, bekräftats.  
 • Den 27 december fick CLS, via dotterbolaget CLS Americas Inc., nya order, avseende CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation, från tre olika sjukhus i USA. Den största beställningen kom från University of Texas Medical Branch (UTMB), som nu rutinmässigt använder CLS produkter vid behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. Den andra beställningen kommer också från en befintlig kund medan den tredje, mindre beställningen kommer från en ny kund, Desert Medical Imaging, som ska utvärdera CLS produkter. Beställningarnas sammanlagda värde uppgår till cirka 650 000 SEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • CLS meddelade i januari att Bolaget, genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., fått en order från Laser Prostate Centers of America (LPCA), avseende CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation. LPCA, som är en ny kund för CLS, kommer att utvärdera bolagets produkter vid behandling med fokal laserablation (FLA) av tidig tumörsjukdom i prostata. Värdet på denna inledande order är cirka 55 000 SEK. 

 

 VD Lars-Erik Eriksson kommenterar

Periodens rörelseresultat för koncernen visar ett underskott på -4 397 ksek jämfört med ett underskott på -4 780 ksek motsvarande period föregående år. Koncernen visar ett positivt kassaflöde för fjärde kvartalet om 372 ksek, vilket är i linje med den målsättning som kommunicerades i samband med kvartalsrapporten den 24 augusti 2018. Detta kan hänföras till, framför allt, våra försäljningsintäkter i USA samt vårt bidrag från Horizon2020. Bolagets kostnader vad gäller teknisk utveckling har hittills kostnadsförts, men då dessa nu har omförts till färdiga produkter har detta istället givit en positiv lagerförändring, vilket påverkar på raden ”Förändring lager färdigvaror”.

Vi har lagt ett spännande verksamhetsår bakom oss och då tänker jag främst på att vi med hårt och målmedvetet arbete tagit CLS in i en ny fas. Vi har fått igång en initial försäljning av, i första hand, våra engångsprodukter i USA och att det i skrivande stund har utförts sammanlagt drygt 25 behandlingar med våra produkter i Europa och USA. Vi inledde 2017 med att sälja det första TRANBERG®-systemet till ett ledande sjukhus i USA och vi avslutade året med att i november och december kunna meddela fyra order avseende engångsprodukter för MR-bildstyrd laserablation fördelat på tre olika kunder. Vi kan glädjande konstatera att det är två återkommande kunder – de sjukhus som vi i oktober tecknade leverantörsavtal med, samt en ny kund. En av de återkommande är University of Texas Medical Branch (UTMB), som nu rutinmässigt använder våra produkter för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. Under 2018 kommer vi att fortsätta arbetet med att etablera våra produkter inom MR-bildstyrd laserablation i USA. I CLS nyhetsbrev för december 2017 kommenterade Dan Mogren, CCO, utvecklingen i USA: ”Jag ser stora möjligheter för oss att bygga en lönsam verksamhet i USA. Jag grundar det på att jag ser en tydlig acceptans och efterfrågan på våra TRANBERG-produkter och det sätt vi vart att arbeta”. Nyhetsbrevet finns att läsa på vår hemsida.

När det gäller imILT-behandlingar i våra kliniska studier har vi också sett en försiktigt positiv utveckling när det gäller antalet behandlad patienter. Idag är sammantaget 16 patienter behandlade, varav 8 med bukspottkörtelcancer. Studierna görs för att ge understödja och ge fortsatt underlag för produktens CE-godkännande. Fokus ligger på följande områden:

-        Säkerhet och handhavande – denna information får vi vid samtliga behandlingar, vår första rapport färdigställdes i november 2016

-        Användning i områden i kroppen som kan innebära risk – bukspottskörtelcancer täcker in detta område

-        Användande vid allvarlig sjukdom – bukspottskörtelcancer är en cancerform som idag har få effektiva behandlingsalternativ.

-        Utfall och överlevnad – denna information kommer att sammanställas när studierna avslutats

Under 2018 kommer vi att arbeta för att komplettera med fler sjukhus (studiesajter) inom de befintliga studieprotokollen, med målsättningen att bredda rekryteringsmöjligheterna och kunna behandla så många patienter som möjligt. Detta gäller såväl studierna som bedrivs inom ramen för Horizon2020-projektet, där vi i december fick en utbetalning om 7,9 MESEK, som studierna vi själva sponsrar.

Även inom CLS teknikutveckling har 2017 inneburit framsteg och förändring. I mars köpte vi delar av tyska bolaget Laser- und Medizin-Technologie GmbH (LMTB) och säkrade därmed tillgång till patent och teknik för CLS unika diffusorfiber. I samma avtal ingick att bolaget  Advanced Fiber Tools (AFT) utan kostnad skulle ta fram en industriell process för tillverkning av diffusorfibern. AFT skulle också ges möjlighet att sälja diffusorfibern till sina kunder, mot en royalty till CLS, inom områden där CLS inte är verksamma. Under året har vi arbetat med att genomföra tekniköverföringen på ett sådant sätt att den inte skulle påverka våra möjligheter att leverera produkter till våra studier i Europa eller våra kunder i USA, eller på annat sätt störa den kommersiella verksamheten. I slutet av februari kommer tekniköverföring och övriga förberedelser att vara klara och vi inleder då produktionen på AFT.

I takt med att våra produkter har använts alltmer har vi också fått värdefull återkoppling och förslag på förbättringar från de läkare som genomfört behandlingar. Detta har resulterat i att vi under året förbättrat konstruktionen i TRANBERG® |Laser Applicator, none-cooled, diffuser, samt inlett utveckling av en ny version av fibern, baserad på samma unika teknologi. I juni 2017 lanserade vi vår ”active introducer”, d v s en nål med integrerad temperaturmätare, som används för att föra in laserfibern i cancertumören. Active introducer, som bygger på ny patentsökt teknik, förenklar handhavande och styrning av TRANBERG-systemet under behandling. Att fortsätta att arbeta med underhåll, innovation och produktförbättringar i nära samarbete med kunderna är en väsentlig del av vår verksamhet. Som ett resultat av vår styrka på tekniksidan kunde vi lägga ytterligare ett patent till portföljen då vi i december fick godkänt patentet ”Apparatus and methods for determining a property of a tissue” (Apparat och metod för bestämning av egenskaper hos en vävnad) i Kina. Genom att vi har vidareutvecklat vårt grundpatent kring immunologisk behandling har vi nu fått ett mycket bra skydd som gäller fram till 2027. När det gäller etablering av våra produkter på Asien-marknaden är strategin, som jag sagt tidigare, finna rätt samarbetspartner för en sådan etablering. Detta arbete pågår och får ta den tid som krävs för att resultatet ska bli rätt för CLS.  

Under årets sista kvartal har vi förstärkt organisationen med Mats Ekelund, leg. läkare och medicine doktor i kirurgi vid Lunds Universitet. Mats har titeln Chief Medical Officer och ansvarar sedan oktober för CLS kliniska och prekliniska verksamhet. Vi har även anställt Marie Grey, som ny chef för Quality Assurance/Regulatory Affairs. Marie Grey är civ. ing och teknologie doktor i tillämpad biokemi. Hon tar över efter Ingmar Malm som gick i pension vid slutet av året.

I oktober blev CLS del av ett samarbete mellan veterinärkliniken ”Din Veterinär” i Helsingborg och försäkringsbolaget Sveland. CLS kommer att leverera utrustning för en veterinärmedicinsk studie avseende cancerbehandling hos hundar. CLS ser positivt på denna forskning som bedrivs inom ett område som på sikt skulle kunna innebära en bredare användning av våra produkter. Studien har ännu inte inletts eftersom en del formalia återstår. 

Efter periodens slut deltog CLS i ”10th International Symposium on Focal Therapy and Imaging in Prostate and Kidney Cancer” i Noordwijk i Nederländerna, den 11-13 februari 2018, där vi presenterade en poster med rubriken Characterization of TRANBERG | Laser Applicator of diffuser type for Focal Laser Ablation in prostate cancer”, som beskriver resultat från ex-vivo* tester av fokuserad laserablation (FLA) med CLS egenutvecklade icke-kylda laserapplikatorer av diffusortyp. Detta är den typ av fiber som idag används vid behandling av tumörer i prostata vid till exempel UTMB, och för att få ytterligare kunskap kring hur produkten fungerar vid olika effekt och tid är dessa tester värdefulla. Postern finns på vår hemsida. Där finns också presentationen från Aktiespararnas evenemang ”Aktiedagen” den 30 januari 2018, på Medicon Village i Lund. Gå gärna in och lyssna.  

Det har, som jag sa inledningsvis, varit ett spännande 2017 för CLS och vi planerar för att en lika intressant fortsättning ska följa.

Lars-Erik Eriksson

VD, Clinical Laserthermia Systems AB

CLS i korthet

Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och marknadsför TRANBERG®| Thermal Therapy System och tillhörande engångsmaterial.

Bolagets huvudprodukt består av:

 • En mobil laserbehandlingsenhet TRANBERG®| Thermal Therapy System speciellt utvecklad av CLS för ändamålet.
 • Egenutvecklade sterila applikatorkit för engångsbruk, som används vid behandling.

TRANBERG-systemet är designat för behandling med CLS egna behandlingsmetod imILT®, en varsam, effektiv immunstimulerande terapi för behandling av av de flesta typer av solida cancertumörer. Sedan 2017 används CLS produkter, på den amerikanska marknaden, också för MR-bildstyrd laserablation (fokal laserterapi), för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata.

imILT (immunostimulating interstitial laser thermotherapy), bygger på Professor Karl-Göran Tranbergs forskning och är en lokal behandling som syftar till att ensamt eller i kombination med annan behandling, palliativt (lindrande) eller kurativt (botande), behandla patienter med solida cancertumörer. imILT innebär lokal värmedestruktion av intervenerad tumör, samtidigt som immunförsvaret aktiveras. Resultatet från experimentell forskning, som ligger till grund för Bolaget, visar att denna aktivering av immunförsvaret kan leda till immunsystemet letar upp och eliminerar tumörceller, av samma typ som behandlats, hos patienten.

CLS har sitt huvudkontor i Lund och, sedan 2014, ett dotterbolag i USA med försäljnings- och distributionskontor i Framingham, Boston, samt, sedan 2017, ett dotterbolag i Berlin, Tyskland.

Affärsmodell

CLS marknadsfokus i Europa är att etablera TRANBERG-systemet för imILT-behandling. Målsättningen är att med hjälp av utvalda Key Opinion Leaders genomföra CLS pågående kliniska studier inom bukspottskörtelcancer, hudcancer och bröstcancer. Målsättningen är att etableria av ett antal strategiska referenscentra, från vilka en geografisk så väl som en volymmässig expansion kan ske. De initiala kunderna återfinns inom akademin samt inom den privata vårdsektorn. Förutsättningarna för en snabbare marknadspenetration bedöms finnas inom dessa sektorer. De specialistgrupper hos CLS kunder som är viktigast är främst interventionella radiologer inom onkologi samt medicinska och kirurgiska onkologer, men även immunologer.

I USA är marknadsfokus att etablera TRANBERG-systemet inom MR-bildstyrd laserablation för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. CLS har idag leverantörsavtal med två ledande sjukhus och har erhållit inledande order och intäkter från försäljning.

CLS intäktsmodell bygger på försäljning av de engångsprodukter som används vid behandling. Intäkter för att täcka kostnaden för levererade TRANBERG®|Thermal Therapy System beräknas, i de flesta fall, komma över tid, via påslag på förbrukningsmaterial. Direkt fakturering av TRANBERG®|Thermal Therapy System förväntas utgöra en mindre andel av Bolagets försäljning.

CLS planerar för en geografisk expansion utanför Europa och har sedan 2014 ett dotterbolag i USA. Expansionen förutsätter de regulatoriska godkännanden som krävs för att verka på respektive marknad samt strategiska samarbetspartners, alternativt egen representation. TRANBERG-systemet är idag godkänt för försäljning i Europa (CE) och USA (510(k)/FDA)
 

Målsättning

CLS målsättning är att, på den globala marknaden för termisk vävnadsbehandling, etablera vår egenutvecklade portfölj av laserbaserade produkter under varumärket TRANBERG®. En portfölj som består av medicinska laserenheter, mjukvaror och tillhörande engångsprodukter för bildstyrd

 • immunstimulerande lasertermoterapi, såsom CLS egen imILT®-metod, för behandling av metastaserad tumörsjukdom
 • fokuserad laserablation (FLA) av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom

TRANBERG® för bildstyrd immunstimulerande lasertermoterapi i metastaserad malign tumörsjukdom

Under 2018 är målsättningen att slutföra pågående kliniska studier på CT-/ultraljudsstyrd imILT®-behandling med våra TRANBERG®-produkter för att, med dessa resultat som underlag, fatta beslut om vilken indikation och patientgrupp som är mest lämplig för en större effektstudie.  

CLS uppskattar att den totala adresserbara globala marknaden för immunstimulerande lasertermoterapi, så som imILT®,  av metastaserad tumörsjukdom uppgår till cirka 6 miljoner behandlingar per år. Bolagets långsiktiga kommersiella målsättning är att sälja TRANBERG®-produkter för användning i
5-8% av dessa behandlingar, vilket då skulle kunna innebära en årlig uppskattad försäljningsintäkt motsvarande cirka 1 miljard USD.
 

TRANBERG® för bildstyrd fokuserad laserablation av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom

Under 2018 är målsättningen att i USA bredda lanseringen av TRANBERG®-portföljen för bildstyrd fokuserad laserablation (FLA) av lokaliserad prostatacancer. För att nå detta mål avser CLS inleda samarbete med leverantörer av till exempel kompletterande beslutstödjande mjukvaror samt att tillsammans med cancerkliniker ta fram kliniska bevis för bildstyrd FLA-behandling med våra TRANBERG® produkter. 

CLS uppskattar att den totala adresserbara marknaden i USA/EU/Japan för fokuserad laserablation av benign prostatahyperplasi (BPH) och malign lokaliserad prostatacancer uppgår till cirka 500 000 behandlingar per år. Bolagets långsiktiga kommersiella målsättning är att sälja TRANBERG®-produkter för användning i 30% av dessa behandlingar, vilket då skulle kunna innebära en årlig uppskattad försäljningsintäkt motsvarande cirka 350 miljoner USD.

Denna målsättning, som inte ska uppfattas som en prognos, ersätter tidigare kommunicerade målsättningar. 

Bolagsstruktur och aktieinnehav

CLS har, sedan 2014, ett dotterbolag i USA (CLS Americas Inc.) och sedan 2017 ett dotterbolag i Tyskland (CLS GmbH). Bolaget har ej några aktieinnehav utöver de helägda dotterbolagen.

Utveckling av resultat och ställning

CLS har ännu endast mindre intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av personalkostnader och kostnader kopplade till Bolagets kliniska studier samt till marknadsbearbetning.

Aktien

B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i CLS till 28 695 743 stycken, varav 600 000 är icke-noterade A-aktier.

Antalet ägare av CLS B-aktie uppgick per den 31 december 2017 till 3320 stycken. 

Incitamentsprogam

Sammanfattning av CLS långsiktiga incitamentsprogram: 
CLS är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Styrelsen beslutade därför i juni 2015 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, bestående av ett bonusprogram och ett aktiesparprogram, för nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen vill även uppmuntra dessa personer till ett långsiktigt aktieägande i CLS. Bonusprogrammet baseras på överenskommen, individuell måluppfyllelse, vilken beslutas av styrelsen på förslag från VD.  Styrelsen beslutar om VDs bonusvillkor på förslag från Bolagets kompensationskommitté (styrelseordförande samt två styrelsemedlemmar). Bonusprogrammet är ett ensidigt åtagande från Bolaget och bestäms för ett räkenskapsår i taget. Bonusen får maximalt uppgå till 25 % av den under räkenskapsåret uppburna lönen eller ersättningen. Detta gäller personer i ledande befattning, för övriga sker en individuell bedömning av ersättningsnivån. Utöver bonusen har den bonusberättigade nyckelpersonen även rätt att erhålla ytterligare bonus i form av ersättning för förvärv av ytterligare aktier i Bolaget på följande villkor:

-        De bonusaktier som den bonusberättigade har behållit i tre år berättigar till ytterligare aktier i Bolaget om den bonusberättigade fortfarande är anställd eller genom avtal knuten till Bolaget när treårsperioden har löpt ut.

-        Aktiesparprogrammet berättigar den bonusberättigade till ersättning för förvärv av en aktie i Bolaget per två bonusaktier som den bonusberättigade anställde behållit i tre år.

-        Ytterligare aktier enligt aktiesparprogrammet erhålls inom trettio (30) dagar efter utgången av det tredje räkenskapsåret efter intjänandeåret avseende bonusen.

 

Förslag till disposition av CLS resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

 

Årsstämma och årsredovisning

CLS årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är planerad att publiceras på Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se) senast två veckor innan årsstämman. Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas den 13 juni 2018 i Lund.

 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

 

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma, 2018                                                      2018-06-13

Delårsrapport 1, 2018                                                2018-05-24

Halvårsrapport, 2018                                                 2018-08-23

Delårsrapport 3, 2018                                                2018-11-22

Bokslutskommuniké, 2018                                         2019-02-14

 

Avlämnande av bokslutskommuniké

Lund, den 22 februari 2018

Clinical Laserthermia Systems AB

Styrelsen

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018, kl 08:30 CET.

Kontaktinformation:                                                                        
Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46- (0)702-90 33 00.
E-mail: lee@clinicallaser.se

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.