Clinical Laserthermia Systems AB (publ), delårsrapport januari - september 2018

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2018-01-01 – 2018-09-30)

Nettoomsättning uppgick till 1 396 925 SEK (300 014). 

Projektbidrag uppgick till 5 965 020 SEK (5 614 911).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -23 371 045 SEK (-16 866 328).

Resultatet per aktie uppgick till -0,67 SEK (-0,62).

Soliditeten uppgick per den 30 september 2018 till 91 % (84).

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

Nettoomsättning uppgick till 135 337 SEK (300 014). 

Projektbidrag uppgick till 0 SEK (798 318).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 363 645 SEK (-3 691 935).

Resultatet per aktie uppgick till -0,21 SEK (-0,14).

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 34 603 821aktier (varav 600 000 icke-noterade A-aktier) per 2018-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

“CLS” och“Bolaget”: Clinical Laserthermia Systems AB.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 • Den 4 juli meddelades att CLS, genom sitt dotterbolag, CLS Americas Inc., fått ytterligare en order avseende TRANBERG®|Laser ApplicatorNon-cooled av diffusortyp från det ledande sjukhus i USA som bolaget sedan förra året har ett samarbete samt ett leverantörsavtal med. Ordervärdet för den nya ordern uppgår till cirka 110 000 SEK.
 • Den 7 augusti meddelande CLS att TRANBERG®|Thermal Therapy System kommer att användas av Desert Medical Imaging (DMI) i samband med en fas II klinisk studie för att studera prostataablation hos patienter med lokaliserad prostatacancer.
 • Den 13 augusti meddelade CLS att Bolaget har avslutat rekryteringen i de tre kliniska studier som bolaget genomför inom ramen för det Horizon2020-projekt som startade 2016. Projektet avser säkerhet och genomförande av imILT-behandling av bröstcancer och bukspottkörtelcancer, och studierna har bedrivits vid tre sjukhus i Europa: Institut Paoli-Calmettes i Frankrike, Portoguese Institut of Oncology i Portugal samt Nottingham University Hospital i England.

Övriga händelser under tredje kvartalet 2018

 • Den 9 juli publicerade Nordea Research en uppdragsanalys för CLS. Den 10 juli korrigerades ett antal faktafel i denna analys.
 • Den 30 juli meddelade CLS att Bolaget, genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., deltar vid AdMeTech Annual Conference i Boston den 3-5 augusti, och där demonstrerar TRANBERG®|Thermal Therapy System.  
 • Den 20 september publicerade Aktiespararnas Analysguiden en uppdaterad analys av CLS.
 • Den 20 september meddelade CLS att Bolaget deltar på konferensen CIRSE i Lissabon, Portugal, den 22–25 september. CLS demonstrerar sitt TRANBERG®|Thermal Therapy System för intresserade läkare och annan medicinsk personal i en hands-on workshop.
 • Den 26 september meddelade CLS att Bolaget, via sitt amerikanska dotterbolag Clinical Laserthermia Systems Americas, Inc., deltar i evenemanget “Prostate MRI and MR-Guided Intervention in the Desert” arrangerat av bolagets kund Desert Medical Imaging.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 17 oktober meddelade CLS att Bolaget och Image Guided Therapy SA (IGT) har undertecknat ett avtal, i linje med det ”term sheet” som CLS tidigare kommunicerat. Syftet med samarbetet är att gemensamt utveckla och kommersialisera en mjukvara som, med stöd av magnetröntgen (MR), ger läkaren de bästa förutsättningar att mäta och kontrollera temperaturer vid behandling med fokuserad laserablation eller CLS immunstimulerande imILT®-metod.
 • Den 17 oktober meddelade CLS att Bolaget och MRI Interventions, Inc. (OTCQB: MRIC) har ingått ett avtal avseende licensiering av CLS teknologi och utveckling av nästa generations plattformar, inom navigering och laserablation för användning, vid kirurgiska ingrepp i ryggrad och hjärna. Avtalet innebär att CLS upplåter till MRI Interventions en exklusiv, global licens, för nuvarande och framtida produkter, samt för immateriella rättigheter, inom neuro- och ryggradskirurgi.
 • Den 17 oktober meddelade CLS att Bolaget och MRI Interventions ingått ett avtal som ger MRI Interventions exklusiv rätt att distribuera och sälja CLS produkter, inklusive bolagets TRANBERG®-produkter för laserablation, i USA och Kanada, för användning vid all annan interventionell MR-ledd behandling än i ryggrad och hjärna.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Den 4 oktober meddelade CLS att Bolaget kommer att demonstrera TRANBERG® | Thermal Therapy System vid The 12thInterventional MRI Symposium (iMRI) den 5-6 oktober 2018 i Boston, USA.
 • Den 1 november kommenterade VD Lars-Erik Eriksson Bolagets nyligen ingångna avtalmed franska Image Guided Therapy (IGT) och amerikanska MRI Interventions (MRIC) i en intervju i www.investerarbrevet.se samt www.privataaffarer.se.
 • Den 12 november deltog CLS med en presentation vid Aktiespararnas event, Stora Aktiedagen, i Göteborg och den 15 november vid samma arrangörs event, Aktiekväll i Lund.

VD Lars-Erik Eriksson kommenterar 

Det har varit en händelserik period för CLS, med många goda nyheter både under det tredje kvartalet och efter periodens utgång. Särskilt glädjande är avtalen med Image Guided Therapy och MRI Interventions, som undertecknades i oktober och som kommer att få stor betydelse för CLS kommersiella utveckling.

Ser vi till periodens resultat så ligger försäljningen under den nivå vi förväntat. Förklaringen är till stor del att sjukhusen, för att ta in produkter från en ny leverantör, önskar en helhetslösning för ett bättre arbetsflöde under behandlingsproceduren. Därför har acceptansen för våra engångsmaterial för thermoterapi inte varit omedelbar, trots att produkterna fungerar väl. Vi tar nu fram en mjukvara som gör det möjlighet att erbjuda klinikerna den helhetslösning de efterfrågar. 

Under 2018 har vi haft en försäljning på 1 397 kSEK och till detta kommer EU-bidrag på 6 292 kSEK. Vi noterar att vi har rörelsekostnader för kvartal 3, i nivå med föregående år, om drygt 7 MSEK.

Vi haravslutat studier avseende imILT inom vårt Horizon2020 projekt och avrapporterar till EU i slutet av november. Studierna ger oss underlag för hur vi kommer att vi arbetar vidare med att etablera imILT. Vi fortsätter försäljningen av våra engångsmaterial inom området prostatacancer och ser fram emot samarbetet med Exact Imaging, som ger oss möjligheten att erbjuda en helhetslösning till urologer som inte har MR utrustning utan jobbar med US. De samarbeten vi ingått och de aktiviteter vi genomför ger CLS förutsättningar att utvecklas positivt.

Trots intressanta händelser under tredje kvartalet menar jag att det mest spännande för CLS inträffade strax efter, då vi i oktober undertecknade två avtal som kommer att ge oss en helt ny förutsättning på marknaden. Vår målsättning att kunna erbjuda kompletta produktlösningar för hela arbetsflödet vid en bildledd ablationsbehandling har fått positivt gensvar bland andra aktörer inom såväl MR som ultraljud. Vid årsstämman i juni berättade jag om vår strategi för att nå målet – att samarbeta med företag som delar vår vision ser det kommersiella värdet att tillsammans med oss sätta nya produkter på marknaden. I linje med vår strategi kunde vi i oktober meddela att vi ingått avtal med två nya samarbetspartners. Ett avtal med franska Image Guided Therapy SA (”IGT”), baserat på det Term Sheet som vi tidigare haft, samt två avtal med amerikanska MRI Interventions. Tillsammans med IGT kommer vi att utveckla och kommersialisera en mjukvara som, med stöd av magnetröntgen (MR), ger läkaren optimala förutsättningarna att mäta och kontrollera temperaturer vid behandling med fokuserad laserablation eller med vår egen immunstimulerande imILT®-metod. Idag har läkarna många gånger utrustning i behandlingsrummet från flera olika leverantörer. Under en bildledd laserablation är det därför ett antal apparater som ska kommunicera med varandra på ett korrekt sätt och flera olika bildskärmar som ska bevakas, med information som ska tolkas. Kraven på säkerhet och kontroll under behandlingsproceduren är höga samtidigt som miljön är komplex. Vi vill kunna erbjuda de läkare som väljer att använda TRANBERG-systemet ett förbättrat arbetsflöde där de på bästa och enklas möjliga sätt kan övervaka hela behandlingen. Med den nya mjukvaran kommer vi att kunna erbjuda klinikerna en helhetslösning.Image Guided Therapy kommer att bidra med kärnteknologin för utveckling av den nya produkten, medan CLS står för know-how kring användning av fokuserad laserablation. Vi kommer också att vara ledande i de godkännandeprocesser som behövs för CE-märkning i Europa och FDA-godkännande i USA. Den nya produkten kommer att vara registrerad på CLS och ingå i vårt kvalitetssystem.

I MRI Interventions (MRIC), vår andra nya samarbetspartner, bedömer jag att vi hittat en entusiastisk, driven och professionell partner som, precis som vi, har stora förväntningar på de möjligheter som vårt gemensamma arbete kommer att innebära. MRIC utvecklar och säljer idag sina ClearPoint®-produkter till sjukhus och läkare inom interventionell MR för kirurgi i hjärna och ryggrad. Inom ramen för vårt avtal kommer vi att gemensamt anpassa vårt lasersystem samt den nya mjukvara, som vi kommer att utveckla tillsammans med Image Guided Therapy, så att de blir optimerad för användning inom neurokirurgi. MRIC har många års erfarenhet inom området och en stor, växande bas av installerade navigationsprodukter hos några av de ledande neurokirurgiska sjukhusen i USA. Nu får MRICäven CLS befintliga produkter att sälja, med fokus på fokal laserbehandling av lokal prostatacancer och BPH. Genom att MRIC blir vår distributionspartner och ansvarar för försäljningen av våra produkter i USA och Kanada och har vi på ett effektivt sätt tagit ytterligare ett kliv i vår strategi och målsättning att ta en position inom MR-ledd laserablation i Nordamerika och att skapa intresse för imILT. Jag är övertygad om att de nya samarbetena och den strategi vi har är rätt väg för oss att gå för att möta den efterfrågan på kompletta lösningar som vi hör från kunderna, både när det gäller bildstyrd laserablation och imILT, och få fart på försäljningen. Vi har under året byggt upp kontakter med flera sjukhus i USA och Kanada och kommer att fortsätta det arbetet tillsammans med MRIC.

Om jag så återvänder till händelser under tredje kvartalet, och våra aktiviteter inom marknad och försäljning, så fick vi ytterligare en order från det ledande sjukhus i USA som vi sedan tidigare har ett samarbets- och leverantörsavtal med. Att vi fått en repeatorder från sjukhuset bekräftar att de nu regelbundet använder vår icke-kylda diffusorfiber för behandling av kärlmissbildningar. Ett annat sjukhus, Desert Medical Imaging, har har valt TRANBERG®-systemet för en klinisk studie av prostataablation hos patienter med lokaliserad prostatacancer. Att de vill använda våra produkter, inom detta område, visar att vi står oss väl i konkurrensen med andra ledande produkter inom urologi. DMI är ett sjukhus som är engagerat i ett stort antal studier och därför har vi ännu inte sett alla detaljer kring studien eller enats om en ersättningsmodell.Vi återkommer när det finns en tidplan på plats. När vi talar om studier för behandling med MR-styrd laserablation av  prostatacancer vill jag passa på att kommentera den studie som vi genomför vid Toronto General Hospital. Sammanlagt 12 av de 25 patienter som planeras ingå i studien är nu behandlade. Rekryteringstakten och genomförandet går helt enligt plan och samarbetet löper på i en positiv anda. 

Under kvartalet avslutade vi de kliniska studier av imILT inom pankreas- och bröstcancer, som vi bedrivit i vårt Horizon2020-projekt. Vi är nöjda med de resultat vi fått avseende säkerhet och genomförande av imILT så här långt, och även med de intressanta tendenser vi tidigare meddelat avseende överlevnad, där vi nu ser en genomsnittlig överlevnad på 17 månader för de 7 patienter med pankreascancer som behandlats. När detta skrivs håller vi på att sammanställa de interimsrapporter som ska lämnas till EU. Att det är interimsrapporter beror på att vi har fortsatt uppföljning på patienter som behandlats i slutet av studien. Den information vi får ut från studierna kommer att utgöra underlag för hur vi arbetar vidare med att etablera imILT. Dialogen med de sjukhus och läkare som genomfört studierna inom bukspottkörtelcancer och målet är att finna fortsatta samarbetsformer. 

Det finns möjlighet att se den presentation jag gjorde på Aktiespararnas evenemang med Aktiedageni Göteborg den 12 november på CLS hemsida, där avtalen och våra planer för en utökad produktportfölj beskrivs mer detaljerat. Titta gärna på den. 

Våra mål framåt är oförändrade, men har genom de ingångna avtalen ytterligare förstärkts:

 • Vi skall bygga upp en säljorganisation i USA.

Detta har startat genom vårt distributörsavtal med MRIC. 

 • Vi skall bygga upp en säljorganisation i EU.

Genom vårt dotterbolag i Berlin kommer vi tillsammans med våra partners att bygga upp en säljorganisation för Europa.I detta ligger också att utveckla samarbetet med den kliniker som genomfört våra studier.

 • Vi skall fortsätta utveckla vårt produkterbjudande.

Genom avtalen med IGT och MRIC kommer vi att kunna erbjuda klinikerna ett helhetskoncept vilket kommer att ge oss en konkurrensfördel på marknaden.

 • imILT

De samarbeten som vi nu tecknat kommer att ge oss möjlighet att marknadsföra imILT på bredare front. Efter vår analys av genomförda studier kommer vi att få svar på vad vi behöver göra ytterligare för att visa metodens möjligheter. 

Framför oss ligger nu en mycket spännande tid med mycket jobb för en liten organisation. Vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att vi lyckas med det vi har tagit på oss och jag ser mycket stora möjligheter för CLS i de samarbeten som vi nu ingått.

Lars-Erik Eriksson 

VD, Clinical Laserthermia Systems AB


CLS i korthet

Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och marknadsför TRANBERG®| Thermal Therapy System och tillhörande engångsmaterial. Bolagets huvudprodukt består av: 

 • En mobil laserbehandlingsenhet TRANBERG®| Thermal Therapy System speciellt utvecklad av CLS för ändamålet. 
 • Egenutvecklade sterila applikatorkit för engångsbruk, som används vid behandling. 

TRANBERG-systemet är designat för behandling med CLS egna behandlingsmetod imILT®, en varsam, effektiv immunstimulerande terapi för behandling av de flesta typer av solida cancertumörer. Sedan 2017 används CLS produkter, på den amerikanska marknaden, också för MR-bildstyrd laserablation (fokal laserterapi), för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. 

imILT (immunostimulating interstitial laser thermotherapy), bygger på Professor Karl-Göran Tranbergs forskning och är en lokal behandling som syftar till att ensamt eller i kombination med annan behandling, palliativt (lindrande) eller kurativt (botande), behandla patienter med solida cancertumörer. imILT innebär lokal värmedestruktion av intervenerad tumör, samtidigt som immunförsvaret aktiveras. Resultatet från experimentell forskning, som ligger till grund för Bolaget, visar att denna aktivering av immunförsvaret kan leda till immunsystemet letar upp och eliminerar tumörceller, av samma typ som behandlats, hos patienten. 

CLS har sitt huvudkontor i Lund och sedan 2014, ett dotterbolag i USA med försäljnings- och distributionskontor i Framingham, Boston. CLS har dessutom sedan 2017 ett dotterbolag i Berlin, Tyskland. 

Affärsmodell

CLS marknadsfokus i Europa är att etablera TRANBERG-systemet för imILT-behandling. Målsättningen är att med hjälp av utvalda Key Opinion Leaders genomföra CLS pågående kliniska studier inom bukspottkörtelcancer, hudcancer och bröstcancer. Målsättningen är att etablera av ett antal strategiska referenscentra, från vilka en geografisk så väl som en volymmässig expansion kan ske. De initiala kunderna återfinns inom akademin samt inom den privata vårdsektorn. Förutsättningarna för en snabbare marknadspenetration bedöms finnas inom dessa sektorer. De specialistgrupper hos CLS kunder som är viktigast är främst interventionella radiologer inom onkologi samt medicinska och kirurgiska onkologer, men även immunologer. I USA är marknadsfokus att etablera TRANBERG-systemet inom MR-bildstyrd laserablation för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. CLS har idag leverantörsavtal med två ledande sjukhus och har erhållit inledande order och intäkter från försäljning. 

CLS intäktsmodell bygger på försäljning av de engångsprodukter som används vid behandling. Intäkter för att täcka kostnaden för levererade TRANBERG®|Thermal Therapy System beräknas, i de flesta fall, komma över tid, via påslag på förbrukningsmaterial. Direkt fakturering av TRANBERG®|Thermal Therapy System förväntas utgöra en mindre andel av Bolagets försäljning. 

CLS planerar för en geografisk expansion utanför Europa och har sedan 2014 ett dotterbolag i USA. Expansionen förutsätter de regulatoriska godkännanden som krävs för att verka på respektive marknad samt strategiska samarbetspartners, alternativt egen representation. TRANBERG-systemet är idag godkänt för försäljning i Europa (CE) och USA (510(k)/FDA).

 

Målsättning 

CLS målsättning är att, på den globala marknaden för termisk vävnadsbehandling, etablera Bolagets egenutvecklade portfölj av laserbaserade produkter under varumärket TRANBERG®. En portfölj som består av medicinska laserenheter, mjukvaror och tillhörande engångsprodukter för bildstyrd: 

 • immunstimulerande lasertermoterapi, såsom CLS egen imILT®-metod, för behandling av metastaserad tumörsjukdom 
 • fokuserad laserablation (FLA) av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom 

TRANBERG® för bildstyrd immunstimulerande lasertermoterapi i metastaserad malign tumörsjukdom 

Under 2018 är målsättningen att slutföra pågående kliniska studier på CT-/ultraljudsstyrd imILT®- behandling med våra TRANBERG®-produkter för att, med dessa resultat som underlag, fatta beslut om vilken indikation och patientgrupp som är mest lämplig för en större effektstudie. CLS uppskattar att den totala adresserbara globala marknaden för immunstimulerande lasertermoterapi, så som imILT®, av metastaserad tumörsjukdom uppgår till cirka 6 miljoner behandlingar per år. Bolagets långsiktiga kommersiella målsättning är att sälja TRANBERG®- produkter för användning i 5-8 procent av dessa behandlingar, vilket då skulle kunna innebära en årlig uppskattad försäljningsintäkt motsvarande cirka 1 miljard USD. 

TRANBERG® för bildstyrd fokuserad laserablation av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom 

Under 2018 är målsättningen att i USA bredda lanseringen av TRANBERG®-portföljen för bildstyrd fokuserad laserablation (FLA) av lokaliserad prostatacancer. För att nå detta mål avser CLS inleda samarbete med leverantörer av till exempel kompletterande beslutstödjande mjukvaror samt att tillsammans med cancerkliniker ta fram kliniska bevis för bildstyrd FLA-behandling med Bolagets TRANBERG®-produkter. CLS uppskattar att den totala adresserbara marknaden i USA/EU/Japan för fokuserad laserablation av benign prostatahyperplasi (BPH) och malign lokaliserad prostatacancer uppgår till cirka 500 000 behandlingar per år. Bolagets långsiktiga kommersiella målsättning är att sälja TRANBERG®-produkter för användning i 30 % av dessa behandlingar, vilket då skulle kunna innebära en årlig uppskattad försäljningsintäkt motsvarande cirka 350 miljoner USD. Denna målsättning, som inte ska uppfattas som en prognos, ersätter tidigare kommunicerade målsättningar.

 

Bolagsstruktur och aktieinnehav

CLS har, sedan 2014, ett dotterbolag i USA (CLS Americas Inc.) och sedan 2017 ett dotterbolag i Tyskland (CLS GmbH). Bolaget har ej några aktieinnehav utöver de helägda dotterbolagen.

 

Utveckling av resultat och ställning

CLS har ännu endast begränsade intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av personalkostnader och kostnader kopplade till Bolagets kliniska studier samt till marknadsbearbetning.

Aktien 

B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. Per den 30 september 2018 uppgick antalet aktier i CLS till 34 603 821 stycken, varav 600 000 är icke-noterade A-aktier. Antalet ägare av CLS B-aktie uppgick per den 30 september 2018 till 3 376 stycken.

 

Incitamentsprogam 

Sammanfattning av CLS långsiktiga incitamentsprogram: 

CLS är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Styrelsen beslutade därför i juni 2015 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, bestående av ett bonusprogram och ett aktiesparprogram, för nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen vill även uppmuntra dessa personer till ett långsiktigt aktieägande i CLS. Bonusprogrammet baseras på överenskommen, individuell måluppfyllelse, vilken beslutas av styrelsen på förslag från VD.  Styrelsen beslutar om VDs bonusvillkor på förslag från Bolagets kompensationskommitté (styrelseordförande samt två styrelsemedlemmar). Bonusprogrammet är ett ensidigt åtagande från Bolaget och bestäms för ett räkenskapsår i taget. Bonusen får maximalt uppgå till 25 % av den under räkenskapsåret uppburna lönen eller ersättningen. Detta gäller personer i ledande befattning. För övriga sker en individuell bedömning av ersättningsnivån. Utöver bonusen har den bonusberättigade nyckelpersonen även rätt att erhålla ytterligare bonus i form av ersättning för förvärv av ytterligare aktier i Bolaget på följande villkor:

-       De bonusaktier som den bonusberättigade har behållit i tre år berättigar till ytterligare aktier i Bolaget om den bonusberättigade fortfarande är anställd eller genom avtal knuten till Bolaget när treårsperioden har löpt ut. 

-       Aktiesparprogrammet berättigar den bonusberättigade till ersättning för förvärv av en aktie i Bolaget per två bonusaktier som den bonusberättigade anställde behållit i tre år.

-       Ytterligare aktier enligt aktiesparprogrammet erhålls inom trettio (30) dagar efter utgången av det tredje räkenskapsåret efter intjänandeåret avseende bonusen.

 

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. 

 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

Finansiell kalender  

Bokslutskommuniké, 2018                                               2019-02-14

Årsstämma, 2019                                                             2019-06-11

Delårsrapport 1, 2019                                                       2019-05-16

Halvårsrapport, 2019                                                        2019-08-22

Delårsrapport 3, 2019                                                       2019-11-21

Bokslutskommuniké, 2020                                                2020-02-20

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 22 november 2018

Clinical Laserthermia Systems AB

Styrelsen

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018, kl 09:30.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.