• news.cision.com/
  • CLS/
  • Clinical Laserthermia Systems AB (publ), delårsrapport januari–september 2019

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), delårsrapport januari–september 2019

Report this content

Sammanfattning av delårsrapport (avser koncernen)

Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

Nettoomsättning uppgick till 1 307 KSEK (1 397). 

Projektbidrag uppgick till 4 041 KSEK (5 965).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till –28 339 KSEK (-23 371).

Resultatet per aktie uppgick till –0,82 SEK (-0,67).

Soliditeten uppgick per den 30 september 2019 till 44 % (91).

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)

Nettoomsättning uppgick till 943 KSEK (135). 

Projektbidrag uppgick till 0 KSEK (0).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 362 KSEK (-7 364).

Resultatet per aktie uppgick till –0,24 SEK (-0,21).

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 34 694 553 aktier (varav 600 000 icke-noterade A-aktier) per 2019-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

“CLS” och “Bolaget”: Clinical Laserthermia Systems AB.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

Den 1 juli kommuniceras att CLS inlett samarbete med Hospital da Luz, en privat cancerklinik i Aveiro, Portugal avseende behandling av solida cancertumörer med CLS immunstimulerande laserablationsmetod, imILT.  Behandlingarna utförs under ledning av Dr. Belarmino Gonçalves, som tidigare genomfört kliniska studier avseende imILT-behandling av bukspottkörtelcancer med TRANBERG-systemet.

Den 24 juli meddelas att CLS byter Certified Adviser till FNCA AB.

Den 20 augusti meddelas att CLS deltar i konferensen CIRSE i Barcelona, Spanien, den 7-11 september. CLS demonstrerar TRANBERG®|Thermal Therapy System för intresserade läkare och annan medicinsk personal i en hands-on workshop.

Den 21 augusti kommuniceras att bolaget sett en ökad orderingång under juli månad genom försäljning som skett via bolagets amerikanska distributör MRI Interventions. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 700 000 SEK och visar att distributionsavtalet som tecknades i slutet av 2018 nu börjar få effekt.

Den 25 september meddelas att bolaget kommer att delta vid 9th Annual Brain Metastases Research and Emerging Therapy Conference i Marseille den 4-5 oktober. Bolaget kommer under kongressen att presentera en poster med titeln ”Laser thermal therapy for brain metastases: Ex vivo and in vivo validation in an ovine brain model”. Arbetet som beskrivs i postern och som bygger på tester gjorda i hjärnvävnad från får, visar att TRANBERG®|Thermal Therapy System är väl lämpad för ablationsbehandling av hjärnvävnad, med hög precision och tillförlitlighet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 4 oktober meddelas att Dr. Sangeet Ghai, Toronto General Hospital i Toronto, Kanada, kommer att delta i AdMeTech 4th Global Summit on Precision Diagnosis and Treatment of Prostate Cancer, i Boston den 3-5 oktober, där han kommer att presentera en poster som beskriver interimsresultat från en pågående klinisk studie avseende MR-bildstyrd fokal laserablationsbehandling av prostatacancer i tidig fas. Behandlingarna i den kliniska studien har utförts med CLS TRANBERG®|Thermal Therapy System, optimerad för laserablation med hög precision. Postern har titeln ”Early Oncological and functional outcomes following MR-guided Focal Laser Ablation (MRgFLA)”.

Den 14 oktober meddelas att CLS erhållit ytterligare en order from sin amerikanska distributör MRI Interventions. Ordern har ett sammanlagt värde av cirka 1,5 miljoner SEK. Order avser TRANBERG®|Laser ApplicatorNon-cooledav diffusortyp. 

Den 17 oktober meddelade bolaget att Michael Magnani har rekryterats som Managing Director för CLS amerikanska dotterbolag, CLA Americas Inc., med ansvar för den nordamerikanska marknaden.  Michael Magnani har mer än 15 års erfarenhet från life science-branschen, där han framgångsrikt byggt upp och lett team inom produktutveckling, affärsutveckling och kommersialisering samt övergripande företagsstrategi. 

Den 6 november meddelade bolaget att CLS fokuserar resurser inom klinisk utveckling på bolagets planerade större effekt studien avseenden imILT och har i samråd med Karolinska Sjukhuset (KS) i Stockholm beslutat att avsluta den kliniska studie inom imILT-behandling av malignt melanom (hudcancer), som inleddes 2015, främst på grund av svårighet att finna patienter som uppfyller inklusionskriterierna. 

Övriga händelser under tredje kvartalet 2019

Den 16 juli publicerar BioStock en intervju med CLS VD.

Den 23 augusti sammanfattar BioStock CLS halvårsrapport i en artikel

Den 29 augusti publicerar Nordea en uppdaterad uppdragsanalys för CLS

Den 3 september publicerar Investerrarbrevet.se en intervju med CLS VD.

Den 25 september meddelar CLS att bolaget kommer att delta vid Aktiespararnas evenemang ”Aktiedagen” i Stockholm den 15 oktober 2019.

Den 25 september meddelas att bolaget kommer att delta vid eventet ”RedEye Life Science Day” i Stockholm den 19 november 2019.

Den 27 september publicerar BioStock en intervju med CLS produktchef Karin Peterson samt VD Lars-Erik Eriksson. 

Övriga händelser efter periodens utgång

Den 8 oktober meddelas att Desert Medical Imaging presenterat interimsresultat från klinisk studie avseende MR-bildstyrd FLA-behandling av prostatacancer vid AdMeTech 4thGlobal Summit

 

VD Lars-Erik Eriksson kommenterar

Jag kan ännu en gång konstatera att det varit ett intensivt kvartal för CLS. 

Kvartalet visar en positiv utveckling avseende nettoomsättningen och denna utveckling fortsätter under kommande kvartal genom den försäljning via vår amerikanska distributör som meddelades efter periodens slut. Rörelsekostnaderna har ökat beroende på insatserna i våra strategiska samarbeten och därmed sammanhängande utvecklings- och personalkostnader.

Detta leder till att rörelseresultatet blir lägre jämfört med motsvarande period förra året.

På balanssidan avviker det inom omsättningstillgångar då vi i år har mer likvida medel och mindre placerat i värdepapper. Värdepappersplaceringen är en säker placering och sammanhänger med att vår bank Nordea inte vill att vi har för mycket pengar i likvida medel med anledning av den negativa räntan. Summa eget kapital visar en avvikelse på balanserade medel inklusive årets resultat beroende på vårt negativa resultat. Styrelsen är medveten om denna utveckling och följer detta noggrant.

CLS TRANBERG-system för precis och säker laserablation har attraherat intresse från kliniker och läkare i framför allt Europa och USA. Arbetet pågår nu med att kommersialisera detta intresse och få rätt säljresurser på plats. För drygt ett år sedan kunde vi meddela att vi tecknat distributionsavtal med MRI Interventions och säkrade på så vis vår säljorganisation på den nordamerikanska marknaden. Redan i juli kunde vi se en ökad orderingång som ett resultat av detta samarbete, vilket vi även kunde rapportera om i förra rapporten. I mitten av oktober kunde vi meddela att vi mottagit ytterligare en order genom MRI Interventions. Det sammanlagda ordervärdet för båda orderna uppgår till cirka 2,2 miljoner SEK. Det är väldigt glädjande att vi nu börjat se de positiva effekterna av denna satsning. Det är också positivt att vi ser att våra befintliga kunder, som redan idag använder produkterna för behandling av tumörsjukdom i prostata, efterfrågar allt större volymer. Jag vill dock understryka att orderingången kommer att variera mellan kvartalen.  

Vi har under perioden arbetat för att färdigställa ansökan om godkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för TRANBERG® Thermoguide Software, vår nya termometrimjukvara för MR-styrd laserablation. Thermoguide är avsedd såväl för laserablation i hjärna som för behandling av annan mjukvävnad i kroppen och utvecklad i samarbete med våra partners Image Guided Therapy och MRI Interventions. Vi har under arbetet med vår 510(k)-ansökan haft en bra dialog med FDA, dock har processen tagit längre tid än förväntat. Detta beror främst på att vi avser att etablera TRANBERG-systemet för behandling inom neuro-området – ett nytt område för oss. Vi har tillsammans med MRI Interventions tagit hjälp av ytterligare experter inom området för att säkerställa att vår ansökan innehåller all relevant data som kan efterfrågas i FDAs granskning. Arbetet med att komplettera ansökan, framför allt med resultat från pre-kliniska tester, kommer att ta ännu några månader, allt för att få en bra process när ansökan väl är under granskning. Vår övergripande målsättning, om att lansera TRANBERG-systemet inklusive Thermoguide under 2020, är oförändrad. Parallellt med framtagande av ansökan till FDA har vi arbetat med motsvarande ansökan avseende EU-godkännande för Thermoguide och vår avsikt är erhålla ett godkännande enlig nuvarande Medical Device Directive (MDD). 

Regelverket inom EU för medicintekniska produkter genomgår för närvarande stora förändringar. CLS produkter har hittills reglerats under MDD men kommer från och med 26 maj nästa år att falla under nya Medical Device Regulation (MDR). Vissa delar av det nya regelverket blir applicerbart direkt, på samtliga CLS produkter som har EU-godkännande, medan en fullständig övergång kan komma att vänta ytterligare några år.  Vi har under perioden arbetat med att förbereda vår tekniska dokumentation för det nya regelverket och vi har byggt upp så mycket kunskap som möjligt så att vi kan hantera de frågor som eventuellt kommer. För den som är intresserad av djupare information om det nya regelverket finns mer information på till exempel EUs hemsida och en översiktlig information på svenska finns bland annat här.

Medan de regulatoriska processerna löper på har vi möjlighet att sälja in och demonstrera TRANBERG-systemet och Thermoguide. Detta gjorde vi under en fullsatt workshop som vi i början av september anordnade i samband med konferensen CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) i Barcelona. Mottagandet var positivt och bekräftade att vår ambition att erbjuda ett förbättrat arbetsflöde i MR-miljö landar väl hos läkarna.

Efter utgången av det tredje kvartalet och i samband med stora internationella konferenser, presenterades interimsresultat från flera pågående studier vid vilka CLS TRANBERG-produkter använts för behandling.  I början av oktober deltog CLS vid 9th Annual Brain Metastases Research and Emerging Therapy Conference som anordnades i Marseille. Syftet med konferensen är att stimulera integrerad forskning och klinisk utredning inriktad på att förstå de grundläggande processerna i hjärnmetastaser. Denna årliga konferens angriper ämnet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med syfte att möjliggöra gränsöverskridande projekt över flertalet tumörtyper och discipliner. Det är därför ett utmärkt forum för oss att få vårt arbete uppmärksammat inför en ytterst kunnig publik.  Under konferensen gavs vi möjlighet att presentera en poster som illustrerar att inledande tester inom behandling av hjärna, visar att TRANBERG®|Thermal Therapy System med sin höga precision och tillförlitlighet, är väl lämpad för ablationsbehandling av hjärnvävnad.  En annan konferens som sammanföll med den i Marseille var AdMeTech 4th Global Summit on Precision Diagnosis and Treatment of Prostate Cancer som hölls i Boston. Under konferensen presenterades interimsresultat från en pågående klinisk studie vid Toronto General Hospital. Rapporten som presenterades av Dr. Sangeet Ghai vid Toronto General Hospital, visar uppmuntrande onkologiska och funktionella resultat på kort sikt för en patientgrupp om 14 patienter som diagnostiserats med låg-medel-risk prostatacancer, med sex månaders uppföljning efter behandling.  Vid samma konferens presenterades även ytterligare positiva interimsresultat vid nio års uppföljning från en klinisk studie där CLS produkt TRANBERG® Laser Applicator non-cooled använts vid några av behandlingarna med MR-bildstyrd fokuserad laserablation av låg-medelrisk lokaliserad prostatacancer.   

CLS kliniska utvecklingsarbete avseende imILT har under perioden bedrivits bland annat genom fortsatt planering av den större kliniska studien som Bolaget avser genomföra och inledande dialog med potentiella samarbetskliniker. Som ett led i att fokusera CLS resurser och bygga vidare på lovande resultat vi hittills sett inom imILT-behandling av bukspottkörtelcancer har vi beslutat avsluta den kliniska studie avseende hudcancer som CLS bedrivit på Karolinska Sjukhuset sedan 2015 och som haft svårigheter att rekrytera patienter som uppfyller inklusionskriterierna i protokollet. Av samma skäl har vi också valt att avsluta en annan studie, nämligen den veterinärmedicinska studie som Sveland Djurförsäkringar sponsrat avseende imILT-behandling av djurcancer och som kommunicerades 2017.  Vi utvärderar kontinuerligt de studiesamarbeten vi bedriver, oavsett område, för att vi effektivt ska uppnå målet avseende ytterligare användbara kliniska data för produkt och metod och det är mot detta mål vi nu jobbar vidare. 

Det har sammanfattningsvis varit ett kvartal som bjudit på många positiva nyheter och resultat för CLS. Vi fortsätter att arbeta målmedvetet för att få en liknande utveckling i bolaget framöver.  

Lars-Erik Eriksson 

VD, Clinical Laserthermia Systems AB

CLS i korthet

Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och marknadsför TRANBERG®| Thermal Therapy System och tillhörande engångsmaterial. Bolagets huvudprodukt består av: 

  • En mobil laserbehandlingsenhet TRANBERG®| Thermal Therapy System speciellt utvecklad av CLS för ändamålet. 
  • Egenutvecklade sterila applikatorkit för engångsbruk, som används vid behandling. 

TRANBERG-systemet är designat för behandling med CLS egna behandlingsmetod imILT®, en varsam, effektiv immunstimulerande terapi för behandling av de flesta typer av solida cancertumörer. Sedan 2017 används CLS produkter, på den amerikanska marknaden, också för MR-bildstyrd laserablation (fokal laserterapi), för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. 

imILT (immunostimulating interstitial laser thermotherapy), bygger på Professor Karl-Göran Tranbergs forskning och är en lokal behandling som syftar till att ensamt eller i kombination med annan behandling, palliativt (lindrande) eller kurativt (botande), behandla patienter med solida cancertumörer. imILT innebär lokal värmedestruktion av intervenerad tumör, samtidigt som immunförsvaret aktiveras. Resultatet från experimentell forskning, som ligger till grund för Bolaget, visar att denna aktivering av immunförsvaret kan leda till att immunsystemet letar upp och eliminerar tumörceller, av samma typ som behandlats, hos patienten. 

CLS har sitt huvudkontor i Lund och sedan 2014 ett dotterbolag i USA med försäljnings- och distributionskontor i Irvine, Kalifornien. CLS har dessutom sedan 2017 ett dotterbolag i Berlin, Tyskland.

Affärsmodell

CLS avser etablera TRANBERG®|Thermal Therapy System, som en arbetsflödesoptimerad komplett lösning för MR/US-bildstyrd laserablation för mjukvävnadsbehandling, i Europa och i USA. I Europa ligger fokus på att marknadsföra systemet för CLS egenutvecklade imILT-behandling. Målsättningen är att, med hjälp av utvalda Key Opinion Leaders och lovande resultat från genomförda kliniska studier inom primärt bukspottkörtelcancer, samt kliniska data från planerade kliniska studier, etablera ett antal strategiska referenscentra, som erbjuder imILT-behandling och från vilka en vidare expansion kan ske. De initiala kunderna återfinns inom akademin samt inom den privata vårdsektorn. De specialistgrupper som CLS riktar sig till är är främst interventionella radiologer inom onkologi samt medicinska och kirurgiska onkologer, men även immunologer. 

I USA marknadsförs TRANBERG®|Thermal Therapy System för MR-bildstyrd laserablation för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. CLS har idag leverantörsavtal med två ledande sjukhus och har erhållit inledande order och intäkter från försäljning. Bolaget avser också, med inledning under 2020, att i samarbete med partner MRI Interventions etablera TRANBERG-systemet för behandling inom neuro-området.

CLS intäktsmodell bygger på försäljning av de engångsprodukter som används vid behandling. Intäkter för att täcka kostnaden för levererade TRANBERG®|Thermal Therapy System beräknas, i de flesta fall, komma över tid, via påslag på förbrukningsmaterial. Direkt fakturering av TRANBERG®|Thermal Therapy System förväntas utgöra en mindre andel av Bolagets försäljning. 

Försäljning sker i Nordamerika genom CLS partner MRI Interventions samt i Europa genom CLS egen säljorganisation i Sverige och Tyskland. CLS planerar även för en geografisk expansion utanför Europa och USA. Sedan 2014 har CLS även ett dotterbolag i USA. Expansionen förutsätter de regulatoriska godkännanden som krävs för att verka på respektive marknad samt strategiska samarbetspartners, alternativt egen representation. TRANBERG-systemet är idag godkänt för försäljning i Europa (CE) och USA (510(k)/FDA).

Målsättning 

CLS målsättning är att, på den globala marknaden för termisk vävnadsbehandling, etablera Bolagets egenutvecklade portfölj av laserbaserade produkter under varumärket TRANBERG®, en portfölj som består av medicinska laserenheter, mjukvaror och tillhörande engångsprodukter för bildstyrd: 

  • immunstimulerande lasertermoterapi, såsom CLS egen imILT®-metod, för behandling av icke-metastaserad och metastaserad tumörsjukdom 
  • fokuserad laserablation (FLA) av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom 

TRANBERG® för temperaturstyrd immunstimulerande lasertermoterapi vid malign tumörsjukdom 

Under 2019 är målsättningen att, baserat på de resultat som erhållits i studier avslutade under 2018, utvärdera alternativ, så som samarbetspartners, studieprotokoll, etiskt godkännande och finansieringsmodeller, för att senast vid årets slut fatta beslut om en klinisk studie, som kan ge ytterligare data som bevisar metodens immunologiska effekt. Enligt World Health Organisation/International Agency for Research on Cancer uppgår att den totala adresserbara globala marknaden år 2023 för immunstimulerande lasertermoterapi av tumörsjukdom, så som imILT®, till cirka 8 miljoner patienter per år. Bolagets långsiktiga kommersiella målsättning är att sälja TRANBERG®-produkter för användning vid behandling av 5–8 procent av dessa patienter, vilket då skulle kunna innebära en årlig uppskattad försäljningsintäkt motsvarande cirka 880-1400 MEUR. 

TRANBERG® för bildstyrd fokuserad laserablation av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom

Under 2019 är Bolagets mål att, inom ramen för samarbetet med partnern Image Guided Therapy, utveckla en termometirmjukvara för MR-styrd laserablation samt att även tillsammans med MRI Interventions anpassa produkten för ablationsbehandling inom neuroområdet. Produkt planeras introduceras under 2020. 

World Health Organisation/ International Agency for Research on Cancer beräknar att värdet för den totala adresserbara marknaden i USA och Kanada, för bildstyrd fokuserad laserablation (FLA) av benign prostatahyperplasi (BPH), malign lokaliserad prostatacancer samt behandling av hjärna och ryggrad uppgår till cirka 800-1000 MEUR. 

Bolagsstruktur och aktieinnehav

CLS har sedan 2014 ett dotterbolag i USA (CLS Americas Inc.) och sedan 2017 ett dotterbolag i Tyskland (CLS GmbH). Bolaget har ej några aktieinnehav utöver de helägda dotterbolagen.

Utveckling av resultat och ställning

CLS har ännu endast mindre intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av personalkostnader och kostnader kopplade till Bolagets kliniska studier samt till marknadsbearbetning och utvecklingsarbete inom våra strategiska samarbeten.

Finansiering

Bolaget kan under kommande året behöva söka externt kapital, i form av lån och/eller ökat aktiekapital, för att genomföra ett mer ambitiöst kliniskt utvecklingsprogram, marknadslansering samt fullgöra pågående produktutveckling. Då bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market finns det möjlighet för bolaget att via aktiemarknaden söka nytt kapital för att möta finansieringsbehovet, dock finns det ingen garanti för att eventuella nyemissioner kan komma att lyckas.

Aktien 

B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North Growth Market den 21 mars 2017. Per den 30 september 2019 uppgick antalet aktier i CLS till 34 694 553 stycken, varav 600 000 är icke-noterade A-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 3 209 246 SEK. Antalet ägare av CLS B-aktie uppgick per den 30 september 2019 till 3 563 stycken.

Incitamentsprogam 

Sammanfattning av CLS långsiktiga incitamentsprogram: 
CLS är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Styrelsen beslutade därför i juni 2015 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, bestående av ett bonusprogram och ett aktiesparprogram, för nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen vill även uppmuntra dessa personer till ett långsiktigt aktieägande i CLS. Bonusprogrammet baseras på överenskommen, individuell måluppfyllelse, vilken beslutas av styrelsen på förslag från VD.  Styrelsen beslutar om VDs bonusvillkor på förslag från Bolagets kompensationskommitté (styrelseordförande samt två styrelsemedlemmar). Bonusprogrammet är ett ensidigt åtagande från Bolaget och bestäms för ett räkenskapsår i taget. Bonusen får maximalt uppgå till 25 procent av den under räkenskapsåret uppburna lönen eller ersättningen. Detta gäller personer i ledande befattning. För övriga sker en individuell bedömning av ersättningsnivån. Utöver bonusen har den bonusberättigade nyckelpersonen även rätt att erhålla ytterligare bonus i form av ersättning för förvärv av ytterligare aktier i Bolaget på följande villkor:

  • De bonusaktier som den bonusberättigade har behållit i tre år berättigar till ytterligare aktier i Bolaget om den bonusberättigade fortfarande är anställd eller genom avtal knuten till Bolaget när treårsperioden har löpt ut. 
  • Aktiesparprogrammet berättigar den bonusberättigade till ersättning för förvärv av en aktie i Bolaget per två bonusaktier som den bonusberättigade anställde behållit i tre år.
  • Ytterligare aktier enligt aktiesparprogrammet erhålls inom trettio (30) dagar efter utgången av det tredje räkenskapsåret efter intjänandeåret avseende bonusen.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

Finansiell kalender 

Bokslutskommuniké, 2019                                                2020-02-20
Årsredovisning 2019                                                         2020-05-21

Årsstämma 2020                                                               2020-06-11
Delårsrapport jan-mars, 2020                                           2020-05-28
Halvårsrapport jan-juni, 2020                                           2020-08-26
Delårsrapport jan-sept, 2020                                            2020-11-19
Bokslutskommuniké, 2020                                                2020-02-26

                                 

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 21 november 2019

Clinical Laserthermia Systems AB

Styrelsen

Denna information är sådan som Clinical Laserthermia Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2019 kl 08:45.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.clinicallaser.se  under IR/Rapporter

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.