Clinical Laserthermia Systems AB (publ), halvårsrapport januari - juni 2018

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättning uppgick till 1 261 588 SEK (0). 
 • Projektbidrag uppgick till 5 965 020 SEK (4 816 593).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 007 400 SEK (-13 174 393).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,47 SEK (-0,39).
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2018 till 89 % (79).

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättning uppgick till 845 104 SEK (0). 
 • Projektbidrag uppgick till 0 SEK (2 426 427).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 034 957 SEK (-5 445 837).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,45 SEK (-0,16).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 33 692 342 aktier (varav 600 000 icke-noterade 
  A-aktier) per 2018-06-30. Samtliga aktier från de under perioden genomförda nyemissionerna var ej registrerade vid periodens slut.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
 • “CLS” och“Bolaget”: Clinical Laserthermia Systems AB.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 • I april meddelade CLS att de två första patienterna behandlats i den kliniska studie vid Toronto General Hospital i Toronto, Kanada där TRANBERG®|Thermal Therapy System ingår. Behandlingarna genomfördes enligt studiens protokoll och utan några problem. Studien vid Toronto General Hospital avser MR-bildledd fokal laserbehandling (FLA) av prostatacancer.
 • I april meddelade CLS vidare att det nu är möjligt för patienter som får immunstimulerande läkemedel att ingå i den pågående studie, avseende behandling av hudcancer, som Bolaget genomför i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Syftet med studien, som omfattar fem patienter, med möjlighet att utöka antalet, är att utvärdera CLS behandlingsmetod, imILT, gällande effekt, säkerhet och handhavande.
 • I maj beslutade styrelsen i CLS att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs CLS cirka 61 MSEK före emissionskostnader.Bolaget genomför företrädesemissionen för att ytterligare påskynda de utvecklingsprojekt som ligger närmast i tiden för marknadsintroduktion. Samtliga projekt bygger på den existerande teknologin men som genom ytterligare specialisering ger helt nya tillämpningar inom andra, kommersiellt intressanta applikationsområden. Vidare avser Bolaget att expandera de kommersiella aktiviteterna i USA och Europa.
 • Den 18 maj hölls extra bolagsstämma i CLS, på vilken stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av nya B-aktier med företrädesrätt för Bolagets samtliga aktieägare om cirka 61 MSEK. Stämmokommuniké finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.clinicallaser.se.
 • Den 23 maj publicerade CLS årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.clinicallaser.se.
 • I juni tecknade CLS och kanadensiska Exact Imaging ett samförståndsavtal för att ingå ett kommersiellt samarbete. Målet är att inom samarbetet erbjuda urologimarknaden en överlägsen produkt för bildledd fokalterapi för patienter med lokal prostatacancer och BPH. Produkten kommer att gemensamt optimeras för mikro-ultraljudledd fokuserad laserablation (FLA).
 • Den 14 juni meddelades utfallet i CLS företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till cirka 80 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 49 MSEK före emissionskostnader.
 • I juni fick CLS, genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., ytterligare en order avseende sterilt engångsmaterial för MR-bildledd laserablation från University of Texas Medical Branch (UTMB). Ordervärdet uppgick till cirka 400 000 SEK.
 • Den 20 juni meddelades att CLS styrelse beslutat att, med stöd av bemyndigande från den genomförda extra bolagsstämman, beslutat om en riktad nyemission av aktier av serie B för att ersätta vissa garantikostnader som uppkommit i anslutning till den nyligen genomförda företrädesemissionen. Den riktade nyemission omfattar 186 871 nya B-aktier till de emissionsgaranter som valt att erhålla garantiprovision i form av B-aktier i Bolaget i stället för genom kontanta medel.  De fordringar som kvittas genom den riktade nyemissionen uppgår till sammanlagt cirka 1 638 889 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs för de nya aktierna om 8,77 SEK per aktie.
 • Den 20 juni hölls ordinarie årsstämma i CLS. Stämmokommuniké finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.clinicallaser.se.
 • I slutet av juni undertecknade CLS och franska Image Guided Therapy SA (IGT) ett så kallat ”term sheet” där de huvudsakliga delarna i det samarbetsavtal som parterna avser ingå beskrivs. Syftet med samarbetet är att gemensamt utveckla och kommersialisera en mjukvara som, med stöd av magnetröntgen (MR), ger läkaren optimala förutsättningar att mäta och kontrollera temperaturer vid behandling med fokuserad laserablation eller CLS imILT®-metod.

Övriga händelser under andra kvartalet 2018

 • I april meddelade CLS att Bolaget fått ett gott omdöme av den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) när en granskning genomfördes hos Bolaget i Sverige.
 • Den 12-15 april deltog CLS på konferensen ”23rd Annual Southwest Prostate Cancer Symposium” i Arizona, USA.  På konferensen ställde Bolaget ut och demonstrerade TRANBERG®|Thermal Therapy System, det vill säga CLS mobila laserenhet och tillhörande engångsprodukter för behandling med bildledd fokal laserablation.
 • Den 20-24 april deltog CLS på European Conference on Interventional Oncology i Wien, Österrike.
 • Den 2 maj deltog CLS på Aktiedagen i Stockholm. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I juli meddelades att CLS, genom sitt dotterbolag, CLS Americas Inc., fått ytterligare en order avseende TRANBERG®|Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp från det ledande sjukhus i USA som bolaget sedan förra året har ett samarbete, samt ett leverantörsavtal, med. Ordervärdet för den nya ordern uppgår till cirka 110 000 SEK.
 • I augusti meddelades att TRANBERG-systemet kommer att användas i en fas II studie, som genomförs av Desert Medical Imagning,   avseende prostataablation hos patienter med lokaliserad prostatacancer. Produkter från andra företag kommer också att användas i studien. 
 • I augusti meddelade CLS att de tre kliniska studier som bedrivits inom ramen för bolagets Horizon2020-projekt har avslutats och att en interimsrapport kommer att vara klar i november 2018. Även bolagets kliniska studie vid J W Goethe University i Frankfurt har avslutats. 

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Den 3 juli publicerade CLS sitt nyhetsbrev för juli 2018. Nyhetsbrevet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.clinicallaser.se.
 • I juli publicerade Nordea Research en uppdragsanalys för CLS.
 • I juli meddelade bolaget att TRANBERG®|Thermal Therapy System kommer att visas på AdMeTech Annual Conference i Boston, 3-5 augusti 2018.


VD Lars-Erik Eriksson kommenterar 

Periodens rörelseresultat för koncernen visar ett underskott på 16 004 kSEK jämfört med ett underskott på 13 174kSEK motsvarande period föregående år. Detta sammanhänger med att periodiseringen av bidraget från Horizon2020 upphört och att de resterande 4 MSEK från detta bidrag kommer i samband med slutrapporteringen av projektet som avges i november 2018. Vidare belastas vi av kostnader för den kapitalanskaffning som genomfördes under perioden. Vår nettoomsättning för perioden uppgick till 1 261kSEK. 

Det har varit ett händelserikt kvartal för CLS.  I linje med vår målsättning att ta fram ett mer komplett produkterbjudande, som omfattar hela arbetsflödet vid en behandling med TRANBERG-systemet,  har vi meddelat två nya spännande samarbeten –  Exact Imaging och Image Guided Therapy. Mer om detta nedan. Som jag tidigare sagt kommer intäkterna från försäljning att variera mellan kvartalen och en viktig förutsättning för bolagets utveckling är därför det kapital som tillfördes genom den företrädesemission som genomfördes maj/juni. 49 MSEK, före emissionskostnader, innebär att vi nu står finansiellt starka inför vår fortsatta marknadsetablering och tekniska utveckling. Jag vill tacka våra aktieägare samt de investerare som tecknade utan företräde. Jag har mött ett stort engagemang från våra befintliga ägare och det är väldigt uppmuntrande. Detta är CLS största kapitalanskaffning hittills. Även om inte emissionen tecknades till 100 procent så kommer det tillförda kapitalet att ge oss möjlighet att öka takten i våra affärsprocesser och genomföra en stor del av den tekniska utveckling som vi planerat.

I april meddelade vi att patienter på Karolinska Sjukhuset i Stockholm som får immunstimulerande läkemedel nu erbjuds att ingå i imILT®-studien.Detta är första steget mot att ta reda på hur imILT fungerar i kombination med immunstimulerande läkemedel. Det är ett fåtal patienter inledningsvis, men det kan ge en vägledning om hur vi kan gå vidare för att utvärdera potentialen hos imILT. Målsättningen är att behandling ska ske under året, men detta beror naturligtvis på tillgången på lämpliga patienter. 

I juni hade vi glädjen att offentliggöra ett samförståndsavtal rörande ett kommersiellt samarbete inom bildledd fokuserad laserablation av lokal prostatacancer och BPH, som vi har ingått med Exact Imaging. Exact Imaging är världsledande inom högupplösta ultraljudssystem för urologimarknaden. Deras system möjliggör realtidsbilder och stöd för att styra biopsier i prostata.Det planerade samarbetet kommer att stärka båda bolagens produktutbud, bredda våra adresserbara marknader och ytterligare öka fokus på försäljning. Ultraljudsutrustning finns idag på nästan alla sjukhus. Vi menar att ExactVu, Exact Imagings 29 MHz mikro-ultraljudssystem, dramatiskt ökar användarens förmåga att se sjuk vävnad, att korrekt placera CLS instrument och kanske viktigast av allt, att bättre kunna övervaka FLA-behandlingen. Målet är att erbjuda den säkraste, mest kompletta och kostnadseffektiva lösningen för fokal terapi av prostatacancer och BPH.

Under kvartalet har vi även meddelat att vi förbereder ett avtal för utveckling och kommersialisering av produkt inom MR-styrd temperaturövervakning med franska Image Guided Therapy SA (”IGT”). Vi har tillsammans tecknat ett term sheet där de huvudsakliga delarna i det samarbetsavtal som vi avser ingå, beskrivs. Syftet med samarbetet är att gemensamt utveckla och kommersialisera en mjukvara som, med stöd av magnetröntgen (MR), ger läkaren optimala förutsättningar att mäta och kontrollera temperaturer vid behandling med fokuserad laserablation eller CLS imILT®-metod. IGT har stor kunskap inom mjukvaruutveckling för medicintekniska produkter och vi planerar ett nära utvecklingssamarbete där båda bolagen bidrar med sin expertis vid framtagningen av denna nya produkt. Som vi tidigare meddelat är det vår målsättning att kunna erbjuda de läkare som väljer att använda TRANBERG-systemet ett förbättrat arbetsflöde där de på bästa sätt kan övervaka behandlingen. Jag är mycket nöjd med det term sheet som nu är på plats och avsikten är att avtalet ska vara klart under tredje kvartalet i år.

I juni erhöll vi, genom dotterbolaget, ytterligare en order avseende sterilt engångsmaterial för MR-bildledd laserablation från University of Texas Medical Branch (UTMB). Ordervärdet uppgår till cirka 400 000 SEK. UTMB fortsätter att välja våra produkter för behandling av patienter med tidig prostatacancer eller annan tumörsjukdom i prostata. UTMB har blivit en viktig referens för oss på USA-marknaden och samarbetet med sjukhuset fortsätter att utvecklas positivt. Under juli, strax efter utgången av Q2, kunde vi meddela ytterligare en order till CLS Americas Inc från det ledande sjukhus i USA, som vi sedan förra året har ett samarbete samt ett leverantörsavtal med. Ordervärdet för den nya ordern uppgår till cirka 110 000 SEK. Det är glädjande att vi fått en repeat-order från sjukhuset och därigenom också fått bekräftat att de regelmässigt nu använder vår icke-kylda diffusorfiber för behandling av kärlmissbildningar. Vi fortsätter att ha mycket goda relationer med behandlande läkare och med sjukhuset. 

Efter periodens slut, kunde vi i augusti konstatera att vi enligt plan, och enligt det avtal vi har med EU, avslutat de tre kliniska studier – två inom bukspottkörtelcancer och en inom bröstcancer – som bedrivits inom ramen för bolagets Horizon2020-projekt. Resultatet vi fått avseende säkerhet och handhavande ser bra ut och uppföljning av behandlingarna kommer att fortsätta under hösten. I slutet av november lämnar vi vår rapport till EU. Samtidigt med Horizon-studierna avslutades tog vi, i samråd med sjukhuset, också beslutet att avsluta den studie som genomförts vid J W Goethe University Hospital i Frankfurt. Protokollet för denna studie har inte gett optimala förutsättningar för att rekrytera patienter till studien, trots att vi gjort flera justeringar. Vi har goda relationer med samtliga de sjukhus där våra kliniska studier bedrivits och vi kommer att ha en fortsatt dialog för att på sikt finna nya samarbetsformer inom CLS prioriterade områden, såväl tekniskt som kommersiellt.

Lars-Erik Eriksson 

VD, Clinical Laserthermia Systems AB

CLS i korthet

Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och marknadsför TRANBERG®| Thermal Therapy System, som består av en mobil laserenhet och tillhörande sterila applikatorkit för engångsbruk, som används vid behandling. 

TRANBERG-systemet är designat för behandling med CLS egna behandlingsmetod imILT®, en varsam, effektiv immunstimulerande terapi för behandling av de flesta typer av solida cancertumörer. Sedan 2017 används CLS produkter, på den amerikanska marknaden, också för MR-bildledd laserablation (fokal laserterapi), för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. 

imILT (immunostimulating interstitial laser thermotherapy), bygger på Professor Karl-Göran Tranbergs forskning och är en lokal behandling som syftar till att ensamt eller i kombination med annan behandling, palliativt (lindrande) eller kurativt (botande), behandla patienter med solida cancertumörer. imILT innebär lokal värmedestruktion av intervenerad tumör, samtidigt som immunförsvaret aktiveras. Resultatet från experimentell forskning, som ligger till grund för Bolaget, visar att denna aktivering av immunförsvaret kan leda till immunsystemet letar upp och eliminerar tumörceller, av samma typ som behandlats, hos patienten. 

CLS har sitt huvudkontor i Lund och sedan 2014, ett dotterbolag i USA med försäljnings- och distributionskontor i Framingham, Boston. CLS har  även sedan 2017 ett dotterbolag i Berlin, Tyskland. 

Affärsmodell

CLS marknadsfokus i Europa är att etablera TRANBERG®|Thermal Therapy System för imILT-behandling. Målsättningen är att med hjälp av utvalda Key Opinion Leaders genomföra CLS pågående kliniska studier inom bukspottkörtelcancer, hudcancer och bröstcancer. Målsättningen är att etablera av ett antal strategiska referenscentra, från vilka en geografisk så väl som en volymmässig expansion kan ske. De initiala kunderna återfinns inom akademin samt inom den privata vårdsektorn. Förutsättningarna för en snabbare marknadspenetration bedöms finnas inom dessa sektorer. De specialistgrupper hos CLS kunder som är viktigast är främst interventionella radiologer inom onkologi samt medicinska och kirurgiska onkologer, men även immunologer. I USA är marknadsfokus att etablera TRANBERG-systemet inom MR-bildledd laserablation för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. CLS har idag leverantörsavtal med två ledande sjukhus och har erhållit inledande order och intäkter från försäljning. 

CLS intäktsmodell bygger på försäljning av de sterila applikatorkit för engångsbruk,som används vid behandling. Den mobila laserenheten kommer i första hand att leasas ut, varför direkt fakturering av denna produkt förväntas utgöra en mindre andel av Bolagets försäljning. 

CLS planerar för en geografisk expansion utanför Europa och har sedan 2014 ett dotterbolag i USA. Expansionen förutsätter de regulatoriska godkännanden som krävs för att verka på respektive marknad samt strategiska samarbetspartners, alternativt egen representation. TRANBERG-systemet är idag godkänt för försäljning i Europa (CE) och USA (510(k)/FDA).

 

Målsättning 

CLS målsättning är att, på den globala marknaden för termisk vävnadsbehandling, etablera Bolagets egenutvecklade portfölj av laserbaserade produkter under varumärket TRANBERG®. En portfölj som består av medicinska laserenheter, mjukvaror och tillhörande engångsprodukter för MR-/CT-/ultraljudsguidad: 

 • immunstimulerande lasertermoterapi, såsom CLS egen imILT®-metod, för behandling av icke-metastaserad och metastaserad malign tumörsjukdom 
 • fokuserad laserablation (FLA) av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom 

TRANBERG® för immunstimulerande lasertermoterapi i icke-metastaserad och metastaserad malign tumörsjukdom 

Under 2018 är målsättningen att slutföra pågående kliniska studier på CT-/ultraljudsguidad imILT®-behandling med våra TRANBERG®-produkter för att, med dessa resultat som underlag, fatta beslut om vilken indikation och patientgrupp som är mest lämplig för en större effektstudie. CLS uppskattar att den totala adresserbara globala marknaden för immunstimulerande lasertermoterapi, så som imILT®, av tumörsjukdom uppgår till cirka 6 miljoner behandlingar per år. Bolagets långsiktiga kommersiella målsättning är att sälja TRANBERG®- produkter för användning i 5-8 procent av dessa behandlingar, vilket då skulle kunna innebära en årlig uppskattad försäljningsintäkt motsvarande cirka 1 miljard USD. 

TRANBERG® för bildledd fokuserad laserablation av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom 

Under 2018 är målsättningen att i USA bredda lanseringen av TRANBERG®-portföljen för bildsguidad fokuserad laserablation (FLA) av lokaliserad prostatacancer. För att nå detta mål avser CLS inleda samarbete med leverantörer av till exempel kompletterande beslutstödjande mjukvaror samt att tillsammans med cancerkliniker ta fram kliniska bevis för bildledd FLA-behandling med Bolagets TRANBERG®-produkter. CLS uppskattar att den totala adresserbara marknaden i USA/EU/Japan för fokuserad laserablation av benign prostatahyperplasi (BPH) och malign lokaliserad prostatacancer uppgår till cirka 500 000 behandlingar per år. Bolagets långsiktiga kommersiella målsättning är att sälja TRANBERG®-produkter för användning i 30 % av dessa behandlingar, vilket då skulle kunna innebära en årlig uppskattad försäljningsintäkt motsvarande cirka 350 miljoner USD. Denna målsättning, som inte ska uppfattas som en prognos, ersätter tidigare kommunicerade målsättningar.

 

Bolagsstruktur och aktieinnehav

CLS har, sedan 2014, ett dotterbolag i USA (CLS Americas Inc.) och sedan 2017 ett dotterbolag i Tyskland (CLS GmbH). Bolaget har ej några aktieinnehav utöver de helägda dotterbolagen.

Utveckling av resultat och ställning

CLS har ännu begränsade intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av personalkostnader och kostnader kopplade till Bolagets kliniska studier samt till marknadsbearbetning främst i USA.

Aktien 

B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. 

Under maj och juni 2018 genomförde CLS en företrädesemission som ökade aktiekapitalet med cirka 529 211,6 SEK genom utgivande av 5 721 207 B-aktier. 

Den 20 juni meddelades att styrelsen beslutat om en riktad nyemission av 186 871 nya B-aktier till de emissionsgaranter som valt att erhålla garantiprovision i form av B-aktier i den tidigare genomförda företrädesemissionen, i stället för att erhålla  garantiprovision genom kontanta medel.  De fordringar som kvittades genom den riktade nyemissionen uppgick till sammanlagt cirka 1 638 889 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs för de nya aktierna om 8,77 SEK per aktie. 

Efter det att samtliga aktier i de båda emissionerna registrerats, vilket skedde den 13 juli 2018,  uppgår antalet aktier i Bolaget till 600 000 A-aktier och 34 003 821 B-aktier. Aktiekapitalet kom att uppgå till cirka 3 200 853,44 SEK. Aktiens kvotvärde är 0,0925 SEK. 

Antalet ägare av CLS B-aktie uppgick per den 30 juni 2018 till 3 437 stycken. 

Tabellen nedan visar de tio största ägarna i bolaget enligt Euroclear, Offentlig Aktiebok, per den 30 juni 2018, det vill säga före fullständig registrering av de genomförda emissionerna.

Ägare A-aktier B-aktier Innehav i %
K-G Tranberg Medical AB 200 000 1 237 499 4,27
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 3 228 895 9,58
Nordnet Pensionsförsäkring 0 2 850 715 8,46
ELANO AB 200 000 743 916 2,8
SIX SIS AG, W8IMY 100 000 90 000 0,56
Bagge Richard 100 000 0 0,30
Ålandsbanken AB, W8IMY 0 633 085 1,88
Aktiebolaget Possessor 0 380 415 1,13
Dandelius Morgan 0 360 000 1,07
Handelsbanken Liv 0 299 168 0,89
Summa 10 största ägarna 600 000 9 823 963 30,94
Summa övriga ägare 0 23 268 694 69,06
Summa 2018-06-30 600 000 33 092 342 100,00

Incitamentsprogam 

Sammanfattning av CLS långsiktiga incitamentsprogram: 

CLS är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Styrelsen beslutade därför i juni 2015 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, bestående av ett bonusprogram och ett aktiesparprogram, för nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen vill även uppmuntra dessa personer till ett långsiktigt aktieägande i CLS. Bonusprogrammet baseras på överenskommen, individuell måluppfyllelse, vilken beslutas av styrelsen på förslag från VD.  Styrelsen beslutar om VDs bonusvillkor på förslag från Bolagets kompensationskommitté (styrelseordförande samt två styrelsemedlemmar). Bonusprogrammet är ett ensidigt åtagande från Bolaget och bestäms för ett räkenskapsår i taget. Bonusen får maximalt uppgå till 25 % av den under räkenskapsåret uppburna lönen eller ersättningen. Detta gäller personer i ledande befattning. För övriga sker en individuell bedömning av ersättningsnivån. Utöver bonusen har den bonusberättigade nyckelpersonen även rätt att erhålla ytterligare bonus i form av ersättning för förvärv av ytterligare aktier i Bolaget på följande villkor:

-       De bonusaktier som den bonusberättigade har behållit i tre år berättigar till ytterligare aktier i Bolaget om den bonusberättigade fortfarande är anställd eller genom avtal knuten till Bolaget när treårsperioden har löpt ut. 

-       Aktiesparprogrammet berättigar den bonusberättigade till ersättning för förvärv av en aktie i Bolaget per två bonusaktier som den bonusberättigade anställde behållit i tre år.

-       Ytterligare aktier enligt aktiesparprogrammet 3 437erhålls inom trettio (30) dagar efter utgången av det tredje räkenskapsåret efter intjänandeåret avseende bonusen.

 

Principer för halvårsrapportens upprättande

Halvårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. 

 

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

Kommande finansiella rapporter  

Delårsrapport 3, 2018                                                       2018-11-22

Bokslutskommuniké, 2018                                                2019-02-14

 

Avlämnande av halvårsrapport

Lund, den 23 augusti 2018

Clinical Laserthermia Systems AB

Styrelsen

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018, kl 09:15.

Kontaktinformation:                                                                            
Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46- (0)702-90 33 00.
E-mail: lee@clinicallaser.se 

CLS Rapport Q2 fin sv 20180823

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.