• news.cision.com/
 • CLS/
 • Clinical Laserthermia Systems AB (publ), halvårsrapport januari - juni 2019

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), halvårsrapport januari - juni 2019

Report this content

Sammanfattning av halvårsrapport (avser koncernen)

Första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30)

 • Nettoomsättning uppgick till 364 358 SEK (1 261 588). 
 • Projektbidrag uppgick till 4 057 637 SEK (5 965 020).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –19 977 076 SEK (-16 007 400).
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,58 SEK (-0,47).
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2019 till 51 % (89).

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)

 • Nettoomsättning uppgick till 263 481 SEK (845 104). 
 • Projektbidrag uppgick till 4 053 048 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –10 477 952 SEK (-15 034 957).
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,30 SEK (-0,45).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 34 694 553 aktier (varav 600 000 icke-noterade A-aktier) per 2019-06-30.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
 • “CLS” och“Bolaget”: Clinical Laserthermia Systems AB.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

 • Den 8 april 2019 meddelande CLS att Bolaget valt att tidigarelägga sin årsstämma 2019. Nytt datum för årsstämman är den 17 maj 2019 och en separat kallelse kommer att offentliggöras i behörig tid före stämman. Tidigare kommunicerat datum för årsstämman var den 11 juni 2019.
 • Den 15 april 2019 meddelade CLS att Nasdaq Stockholm har beslutat överlämna regelöverträdelse till disciplinnämnden. Bakgrunden till ärendet är att Bolagets verkställande direktör tidigare har anlitats på konsultbasis istället för att vara anställd i Bolaget, vilket är ett krav enligt regelverket för Nasdaq First North. CLS har korrigerat detta och ett anställningsavtal, med samma villkor som det tidigare konsultavtalet, ingicks i augusti 2018.
 • Den 17 april 2019 kallade CLS till årsstämma. Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt på CLS hemsida (https://clinicallaser.se/).
 • Den 26 april 2019 offentliggjorde CLS årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på CLS hemsida (https://clinicallaser.se/).
 • Den 3 maj 2019 erhöll CLS nytt patent i Kina för kontroll av temperatur vid behandling med Bolagets immunstimulerande metod, imILT.
 • Den 17 maj 2019 höll CLS årsstämma. Kommuniké med sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig via Bolagets hemsida (https://clinicallaser.se/).
 • Den 3 juni meddelades att den riktade nyemission av B-aktier till vissa anställda i Bolaget som beslutades vid extra bolagsstämma den 18 mars 2019 har slutfört. Totalt tecknades 90 732 aktier i nyemissionen, varigenom Bolaget tillförs cirka 726 TSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i CLS med cirka 8 393 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till cirka 3 209 246 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 34 694 553, varav 600 000 A-aktier och 34 094 553 B-aktier. 
 • Den 4 juni meddelades att CLS förbereder för att ingå ett avtal som innebär att bolagets teknik och produkter kommer att användas i en klinisk studie som genomförs av det amerikanska bioteknikföretaget Immunophotonics Inc. Syftet med studien är att utvärdera effekten av ett nytt s k IP-001-läkemedel, från Immunophotonics, som är framtaget för att skapa, alternativt förstärka, en immunologisk effekt vid ablationsbehandling. 
 • Den 14 juni ingick CLS ett avtal, i enlighet med vad som kommunicerats den 4 juni 2019, med Immunophotonics, Inc. som innebär att parterna, i ett forskningssamarbete, kommer att genomföra en Fas 1b/2a klinisk studie avseende cancerpatienter med solida tumörer. I den kliniska studien, som faciliteras av en ledande organisation inom cancerforskning, kommer CLS TRANBERG® Thermal Therapy System och imILT-metod att kombineras med Immunophotonics egenutvecklade läkemedel, IP-001.  
 • Den 14 juni beslutade CLS styrelse om att uppta ett brygglån om 20 MSEK. Lånet utgör en del av styrelsens plan för säkerställande av en långsiktig finansiering för bolaget samt de resurser som krävs för att utnyttja de lovande resultat bolaget hittills sett i sina kliniska studier avseende imILT-behandling av bukspottkörtelcancer. Långivare är Formue Nord Markedsneutral A/S (15 MSEK) samt Capono AB (5 MSEK)
 • Den 14 juni meddelades även att disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm meddelat CLS ett vite uppgående till 15 årsavgifter till följd av överträdelse av Nasdaq First Norths regelverk. Bakgrunden till disciplinnämndens beslut är att bolagets verkställande direktör tidigare har anlitats på konsultbasis istället för att vara anställd i bolaget, vilket är ett krav enligt regelverket för Nasdaq First North. CLS har korrigerat detta och ett anställningsavtal, med samma villkor som det tidigare konsultavtalet, ingicks i augusti 2018. Dock har viss tidigare offentliggjord information från CLS i detta hänseende inte varit korrekt. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 juli kommuniceras att CSL inlett samarbete med Hospital da Luz, en privat cancerklinik i Aveiro, Portugal avseende behandling av solida cancertumörer med CLS immunstimulerande laserablationsmetod, imILT.  Behandlingarna utförs under ledning av Dr. Belarmino Gonçalves, som tidigare genomfört kliniska studier avseende imILT-behandling av bukspottkörtelcancer med TRANBERG-systemet. 
 • Den 24 juli meddelas att CLS byter Certified Adviser till FNCA AB.
 • Den 20 augusti meddelas att CLS deltar i konferensen CIRSE i Barcelona, Spanien, den 7-11 september. CLS demonstrerar TRANBERG®|Thermal Therapy System för intresserade läkare och annan medicinsk personal i en hands-on workshop. 
 • Den 21 augusti kommunicerades att bolaget sett en ökad orderingången under juli månad genom försäljning som skett via bolagets amerikanska distributör MRI Interventions. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 700 000 SEK och visar att distributionsavtalet som tecknades i slutet av 2018 nu börjar få effekt. 

Övriga händelser under andra kvartalet 2019

 • Den 20 maj presenterade VD Lars-Erik Eriksson bolaget på Öresundsdagen i Malmö, presentationen gjordes tillgänglig på CLS hemsida den 22 maj.
 • Den 24 maj gjordes presentationerna från CLS Årsstämma den 17 maj, tillgängliga på bolagets hemsida.
 • Den 24 maj publicerade Nordea en uppdaterad uppdragsanalys för CLS.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Den 16 juli publicerade BioStock en intervju med CLS VD.

VD Lars-Erik Eriksson kommenterar 

Periodens resultat påverkas av det bidrag vi erhållit under kvartalet i form av den sista utbetalning om ca 3 MSEK inom ramen för vår Horizon2020-projekt.  

Bolagets försäljning består av engångsprodukter för patientbehandling i avvaktan på att vi ska kunna erbjuda det uppgraderade TRANBERG-systemet, komplett med Thermoguide, det vill säga styrning och övervakning av ablationsprocessen baserad på MR-termometriför behandling med MR-guidad laserablation. De intäkter som bokats under perioden kommer från befintliga kunder och har skett under vårt distributionsavtal med MRI Interventions. Efter periodens slut, den 21 augusti, kunde vi meddela att orderingången under juli,  genom MRI Interventions, tagit en positiv riktning och att vi under juli erhållit order till ett sammanlagt värde av ca 700 000 SEK. Vi har nu en order-leveransprocess på plats och vi ser fram emot att kunna utnyttja potentialen i samarbetet med MRI Interventions fullt ut. Orderingången kommer dock att variera mellan kvartalen.

Precis som föregående period, och jämfört med andra kvartalet föregående år, påverkas bolaget på kostnadssidan av våra strategiska samarbeten, med bland annat Image Guided Therapy (IGT) och Siemens Healthineers, och utvecklingen av Thermoguide. Under perioden handlar detta främst om kostnader för att ta fram den ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) som krävs för regulatoriskt godkännande av den produkt för MR-termometri vi planerar lansera, vilket är förutsättningen för att produkten ska kunna marknadsföras och säljas i USA. 

När det gäller vår regulatoriska ansökan för Thermoguide så har vi i dialog med FDA fått mer kunskap om hur vi bäst ska utforma ansökan för denna nya och mycket spännande del av vårt produkterbjudande. Målet är naturligtvis att få en så bra granskningsprocess som möjligt. Med denna nya kunskap har vi tagit beslutet att lämna in en så kallad 510(k) ansökan hos FDA för Thermoguide avsedd såväl för laserablation i hjärna och ryggrad som för behandling av annan mjukvävnad i kroppen. FDA har då rekommenderat att ansökan kompletteras med data från in vivo-tester, tester som vi redan har gjort, men där data inte varit sammanställd för den här typen av ansökan. Vår bedömning är att vi bör ha en godkänd ansökan omkring årsskiftet, som då omfattar samtliga användningsområden för produkten. Som helhet är detta mycket positivt och besparar oss arbete jämfört med vår tidigare plan, som innebar ansökan i två steg. Vi har haft en utmärkt dialog med FDA och våra partners i projektet. 

Efter periodens slut, i juli, hade vi glädjen att kommunicera ett nytt spännande samarbete med Immunophotonics Inc. Vi har undertecknat ett avtal avseende ett forskningssamarbete, som innebär att Immunophotonics kommer att genomföra en Fas 1b/2a klinisk studie avseende cancerpatienter med solida tumörer. I den kliniska studien, som faciliteras av en ledande organisation inom cancerforskning, kommer CLS TRANBERG® Thermal Therapy System och imILT-metod att kombineras med Immunophotonics egenutvecklade läkemedel, IP-001. Enligt protokollet kommer de patienter som inkluderas i studien först att behandlas med TRANBERG-systemet och direkt därefter få IP-001 injicerat direkt i tumören.  Syftet är att utvärdera behandlingens säkerhet och hur väl patienten tolererar den injicerade dosen av IP-001. Det ingångna avtalet innebär att Immunophotonics kommer att köpa och använda CLS TRANBERG-system, inklusive sterila instrument för behandling av patienter, inom den kliniska studien. Planerad studiestart är augusti 2019. En del formalia återstår att få på plats för att Immunophotonics ska kunna lägga sin första beställning på de produkter som kommer att användas i studien. 

Under kvartal två har vi lagt ytterligare ett patent till vår starka patentportfölj. Vi har nuännu ett godkänt patent i Kina. Det nya patentet skyddar CLS unika teknik för temperaturkontroll vid tumörbehandling med bolagets egna immunstimulerande metod, imILT. Patentet, som vi sedan tidigare har i Europa, har rubriken ”Appartus and methods for controlling immunostimulating laser thermotherapy” (”Apparat och metod för kontroll  av immunstimulerande termoterapi”) och har utgångsår 2033. Asienmarknaden för minimalinvasiva behandlingmetoder, såsom laserablation, är i stark tillväxt, med Kina och Indien som ledare. Vi är precis som tidigare intresserade av att etablera CLS produkter i Kina när rätt partner för en sådan etablering identifierats. Dock håller vi just nu fokus på våra aktiviteter i Nordamerika och Europa och de samarbeten vi etablerat här för att stärka vårt produkterbjudande, öka försäljningen och expandera från denna plattform.

I dialogen med Exact Imaging avseende marknadsföring och försäljning av en gemensamt optimerad produkt för mikro-ultraljudsstyrd FLA-behandling av prostata, har vi en kontinuerlig dialog med målsättningen att formera ett samarbete. Dock har Exact Imaging för närvarande interna aktiviteter som måste prioriteras och därför har planerna inte avancerat ytterligare under perioden. Viljan hos båda parter är oförändrat positiv.  

CLS CCO Dan Mogren kommer året ut att fortsätta vara mycket på plats i Irvine och samarbeta med MRI Interventions team. Under andra kvartalet har vi intervjuat några kandidater för positionen som General Manager för CLS Americas, men inte funnit den person som vi ser har riktigt det vi letar efter. Processen fortsätter och påverkar just nu inte våra övriga aktiviteter i USA, som helt fokuserar på att förbereda marknaden för introduktionen av TRANBERG-systemet inklusive Thermoguide. 

I april fick vi beskedet att Nasdaq Stockholm har beslutat överlämna ett ärende avseende CLS rörande regelöverträdelse till disciplinnämnden. Bakgrunden till ärendet är att jag som VD anlitats på konsultbasis istället för att vara anställd i bolaget, vilket är ett krav enligt regelverket för Nasdaq First North. CLS har korrigerat detta och ett anställningsavtal, med samma villkor som det tidigare konsultavtalet, ingicks i augusti 2018. Dessvärre hjälpte detta inte vår sak utan fick i juni beskedet att disciplinnämnden beslutat om vite om 15 årsavgifter för överträdelsen. Jag, tillsammans med övriga ledamöter i CLS styrelse, menar att konsekvensen av regelöverträdelsen i det här fallet borde fått ta större plats i disciplinnämndens beslut och att vitet inte står i proportion till det misstag vi begått. Att vi som bolag har gjort fel råder det ingen tvekan om, men vare sig aktieägarna eller Nasdaq First North kan rimligen ha lidit någon skada. Vi menar också att vår Certified Adviser borde klargjort allvaret i den här frågan på ett mycket tydligare sätt än vad som skedde. Då hade sannolikt situationen kunnat undvikas. Från och med 1 augusti 2019 har CLS, som meddelats, en ny Certified Advisor (CA), FNCA AB, som helt fokuserar sin verksamhet på professionellt CA-arbete.

Den 3 juni slutfördes denriktade nyemission av B-aktier, till vissa anställda i CLS, som beslutades vid extra bolagsstämma den 18 mars 2019. Totalt tecknades 90 732 aktier i nyemissionen, varigenom Bolaget tillförs cirka 726 TSEK före emissionskostnader. Några veckor därefter beslutade CLS styrelse om att uppta ett brygglån om 20 MSEK från Formue Nord Markedsneutral A/S (15 MSEK) samt från Capono AB (5 MSEK). Lånet utgör en del av styrelsens plan för säkerställande av en långsiktig finansiering för bolaget. Som vi tidigare meddelat planerar vi för en större klinisk studie, för att arbeta vidare med de lovande resultat vi hittills sett i avseende imILT-behandling av bukspottkörtelcancer, och kapitalet kommer bland annat att användas för detta. 

Efter periodens slut, i juli, kunde vi så berätta om att vi nu har ett samarbete klart med den privata kliniken Hospital da Luz, i Aveiro, Portugal, och Dr. Berlarmin Gonçalves, avseende imILT-behandling av solida cancertumörer. Dr. Gonçalves har tidigare genomfört kliniska studier avseende imILT-behandling av bukspottkörtelcancer med TRANBERG-systemet och även kommenterat sitt arbete i samband med det symposium som CLS höll vid ECIO i april i år. Hospital da Luz är Portugals största privata vårdorganisation, med sjukhus och mindre kliniker på flera platser i landet. De patienter som behandlas med imILT-metoden ingår alltså inte i någon klinisk studie och all information, liksom uppföljning, hanteras av sjukhuset och inte av CLS. Patienterna bekostar själva sin behandling, eventuellt med stöd av privat sjukförsäkring. Det är glädjande att vi på det här sättet kan fortsätta samarbetet med Dr. Gonçalves och hans team. När det gäller de kommersiella delarna av samarbetet så betalar sjukhuset ett fast pris per behandling för TRANBERG-systemet och de engångsinstrument.  

Avslutningsvis vill jag tacka alla som kom till Medicon Village och vår årsstämma den 17 maj. Det går att ta del av de presentationer som hölls på årsstämman på vår hemsida under Nyheter & Media/Video. Det är alltid inspirerande att träffa bolagets aktieägare och vi är glada och tacksamma över det förtroende och engagemang som visas. 

Lars-Erik Eriksson 

VD, Clinical Laserthermia Systems AB


CLS i korthet

Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och marknadsför TRANBERG®| Thermal Therapy System och tillhörande engångsmaterial. Bolagets huvudprodukt består av: 

 • En mobil laserbehandlingsenhet TRANBERG®| Thermal Therapy System speciellt utvecklad av CLS för ändamålet. 
 • Egenutvecklade sterila applikatorkit för engångsbruk, som används vid behandling. 

TRANBERG-systemet är designat för behandling med CLS egna behandlingsmetod imILT®, en varsam, effektiv immunstimulerande terapi för behandling av de flesta typer av solida cancertumörer. Sedan 2017 används CLS produkter, på den amerikanska marknaden, också för MR-bildstyrd laserablation (fokal laserterapi), för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. 

imILT (immunostimulating interstitial laser thermotherapy), bygger på Professor Karl-Göran Tranbergs forskning och är en lokal behandling som syftar till att ensamt eller i kombination med annan behandling, palliativt (lindrande) eller kurativt (botande), behandla patienter med solida cancertumörer. imILT innebär lokal värmedestruktion av intervenerad tumör, samtidigt som immunförsvaret aktiveras. Resultatet från experimentell forskning, som ligger till grund för Bolaget, visar att denna aktivering av immunförsvaret kan leda till immunsystemet letar upp och eliminerar tumörceller, av samma typ som behandlats, hos patienten. 

CLS har sitt huvudkontor i Lund och sedan 2014, ett dotterbolag i USA med försäljnings- och distributionskontor i Irvine, Kalifornien. CLS har dessutom sedan 2017 ett dotterbolag i Berlin, Tyskland. 

Affärsmodell

CLS marknadsfokus i Europa är att etablera TRANBERG-systemet för imILT-behandling. Målsättningen är att med hjälp av utvalda Key Opinion Leaders genomföra CLS pågående kliniska studier inom bukspottkörtelcancer, hudcancer och bröstcancer. Målsättningen är att etablera ett antal strategiska referenscentra, från vilka en geografisk så väl som en volymmässig expansion kan ske. De initiala kunderna återfinns inom akademin samt inom den privata vårdsektorn. Förutsättningarna för en snabbare marknadspenetration bedöms finnas inom dessa sektorer. De specialistgrupper hos CLS kunder som är viktigast är främst interventionella radiologer inom onkologi samt medicinska och kirurgiska onkologer, men även immunologer. I USA är marknadsfokus att etablera TRANBERG-systemet inom MR-bildstyrd laserablation för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. CLS har idag leverantörsavtal med två ledande sjukhus och har erhållit inledande order och intäkter från försäljning.

CLS intäktsmodell bygger på försäljning av de engångsprodukter som används vid behandling. Intäkter för att täcka kostnaden för levererade TRANBERG®|Thermal Therapy System beräknas, i de flesta fall, komma över tid, via påslag på förbrukningsmaterial. Direkt fakturering av TRANBERG®|Thermal Therapy System förväntas utgöra en mindre andel av Bolagets försäljning. 

Försäljning sker i Nordamerika genom CLS partner MRI Interventions samt i Europa genom CLS egen säljorganisation i Sverige och Tyskland. CLS planerar för en geografisk expansion utanför Europa och USA. Sedan har CLS 2014 ett dotterbolag i USA. Expansionen förutsätter de regulatoriska godkännanden som krävs för att verka på respektive marknad samt strategiska samarbetspartners, alternativt egen representation. TRANBERG-systemet är idag godkänt för försäljning i Europa (CE) och USA (510(k)/FDA).

 

Målsättning 

CLS målsättning är att, på den globala marknaden för termisk vävnadsbehandling, etablera Bolagets egenutvecklade portfölj av laserbaserade produkter under varumärket TRANBERG®, en portfölj som består av medicinska laserenheter, mjukvaror och tillhörande engångsprodukter för bildstyrd: 

 • immunstimulerande lasertermoterapi, såsom CLS egen imILT®-metod, för behandling av icke-metastaserad och metastaserad tumörsjukdom 
 • fokuserad laserablation (FLA) av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom 

TRANBERG® för temperaturstyrd immunstimulerande lasertermoterapi vid malign tumörsjukdom 

Under 2019 är målsättningen att, baserat på de resultat som erhållits i studier avslutade under 2018, utvärdera alternativ, så som samarbetspartners, studieprotokoll, etiskt godkännande och finansieringsmodeller, för att senast vid årets slut fatta beslut om en klinisk studie, som kan ge ytterligare data som bevisar metodens immunologiska effekt. Enligt World Health Organisation/International Agency for Research on Cancer uppgår att den totala adresserbara globala marknaden år 2023 för immunstimulerande lasertermoterapi av tumörsjukdom, så som imILT®, till cirka 8 miljoner patienter per år. Bolagets långsiktiga kommersiella målsättning är att sälja TRANBERG®-produkter för användning vid behandling av 5–8 procent av dessa patienter, vilket då skulle kunna innebära en årlig uppskattad försäljningsintäkt motsvarande cirka 880-1400 MEUR.  

TRANBERG® för bildstyrd fokuserad laserablation av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom

Under 2019 är Bolagets mål att, inom ramen för samarbetet med partnern Image Guided Therapy, ha en navigeringsmjukvara för MR-styrd laserablation klar omkring halvårsskiftet 2019 och att ha produkten godkänd för kliniskt bruk omkring årsskiftet 2019-2020. Under 2019 påbörjas även ett utvecklingssamarbete med MRI Interventions, som ska resultera i en version av navigeringsmjukvaran som är anpassad för ablationsbehandling av hjärna och ryggrad. En sådan produkt planeras introduceras under 2020. 

World Health Organisation/International Agency for Research on Cancerberäknar att värdet för den totala adresserbara marknaden i USA och Kanada, för bildstyrd fokuserad laserablation (FLA) av benign prostatahyperplasi (BPH), malign lokaliserad prostatacancer samt behandling av hjärna och ryggrad uppgår till cirka 800-1000 MEUR. 

 

Bolagsstruktur och aktieinnehav

CLS har sedan 2014 ett dotterbolag i USA (CLS Americas Inc.) och sedan 2017 ett dotterbolag i Tyskland (CLS GmbH). Bolaget har ej några aktieinnehav utöver de helägda dotterbolagen.

 

Utveckling av resultat och ställning

CLS har ännu endast mindre intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av personalkostnader och kostnader kopplade till Bolagets kliniska studier samt till marknadsbearbetning.

Finansiering

Bolaget kan under kommande året behöva söka externt kapital, i form av lån och/eller ökat aktiekapital, för att genomföra ett mer ambitiöst kliniskt utvecklingsprogram, marknadslansering samt fullgöra pågående produktutveckling. Då bolaget är noterat på First North – Nasdaq OMX Nordic finns det möjlighet för bolaget att via aktiemarknaden söka nytt kapital för att möta finansieringsbehovet, dock finns det ingen garanti för att eventuella nyemissioner kan komma att lyckas. 

Aktien 

B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. Per den 28 juni 2019 uppgick antalet aktier i CLS till 34 694 553 stycken, varav 600 000 är icke-noterade A-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 3 209 246 SEK. Antalet ägare av CLS B-aktie uppgick per den 30 juni 2019 till 2 508 stycken.

Incitamentsprogam 

Sammanfattning av CLS långsiktiga incitamentsprogram: 

CLS är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Styrelsen beslutade därför i juni 2015 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, bestående av ett bonusprogram och ett aktiesparprogram, för nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen vill även uppmuntra dessa personer till ett långsiktigt aktieägande i CLS. Bonusprogrammet baseras på överenskommen, individuell måluppfyllelse, vilken beslutas av styrelsen på förslag från VD.  Styrelsen beslutar om VDs bonusvillkor på förslag från Bolagets kompensationskommitté (styrelseordförande samt två styrelsemedlemmar). Bonusprogrammet är ett ensidigt åtagande från Bolaget och bestäms för ett räkenskapsår i taget. Bonusen får maximalt uppgå till 25 procent av den under räkenskapsåret uppburna lönen eller ersättningen. Detta gäller personer i ledande befattning. För övriga sker en individuell bedömning av ersättningsnivån. Utöver bonusen har den bonusberättigade nyckelpersonen även rätt att erhålla ytterligare bonus i form av ersättning för förvärv av ytterligare aktier i Bolaget på följande villkor:

-      De bonusaktier som den bonusberättigade har behållit i tre år berättigar till ytterligare aktier i Bolaget om den bonusberättigade fortfarande är anställd eller genom avtal knuten till Bolaget när treårsperioden har löpt ut. 

-       Aktiesparprogrammet berättigar den bonusberättigade till ersättning för förvärv av en aktie i Bolaget per två bonusaktier som den bonusberättigade anställde behållit i tre år.

-       Ytterligare aktier enligt aktiesparprogrammet erhålls inom trettio (30) dagar efter utgången av det tredje räkenskapsåret efter intjänandeåret avseende bonusen.

Principer för halvårsrapportens upprättande

Halvårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. 

 

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

Finansiell kalender  

Delårsrapport 3, 2019                                                         2019-11-21

Bokslutskommuniké, 2019                                                2020-02-20

 

Avlämnande av halvårsrapport

Lund, den 22 augusti 2019

Clinical Laserthermia Systems AB

Styrelsen

Denna information är sådan som Clinical Laserthermia Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019, kl 08:30 CET

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden ABTel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.