CLS: Valberedningens förslag till årsstämman i CLS

Clinical Laserthermia Systems ABs (publ) (CLS) valberedning, som består av Rikard Bagge, Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson och Karl-Göran Tranberg, lämnar förslag till årsstämman den 20 juni 2018 enligt nedan. Förslaget innebär bland annat att Ola Jeppsson föreslås som ny styrelseledamot.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Christian Lindhé väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkt 9, 10 och 11)

Valberedningen föreslårdelsatt styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 560 000 kronor, varav 160 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter, delsatt styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, delsatt Hans von Celsing,Lars-Erik Eriksson, Arne Ferstad, Rolf Kiessling och Karl-Göran Tranberg omväljs som styrelseledamöter, dels val av Ola Jeppsson som ny styrelseledamot, samt delsatt Hans von Celsing omväljs som styrelseordförande.

Ola Jeppsson, är civilingenjör med cirka 20 års erfarenhet från medicinteknikbolag så som Siemens och Elekta där han haft ledande positioner inom global affärsutveckling och internationell marknadsföring i USA, Europa och Asien. Jeppsson är partner på Amrop’s Global Life Science Practice och med inriktning på ledarrekrytering till Life Science-sektorn.

Vidare har valberedningen föreslagit att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter, att Dilllon AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse följande ledamöter till valberedningen:

-      Rikard Bagge, representerande eget innehav,

-      Hans von Celsing, styrelseordförande för Clinical Laserthermia Systems AB,

-      Lars-Erik Eriksson som representant för Elano AB, och

-      Karl-Göran Tranberg som representant för K-G Tranberg Medical.

Till ordförande i valberedningen föreslås Rikard Bagge.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: 

a)     förslag till ordförande vid årsstämman;

b)     förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c)     förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d)     förslag till arvode till revisorer;

e)     förslag till val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisorer;

f)      förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.