CLS: Valberedningens förslag till årsstämman i CLS

Clinical Laserthermia Systems ABs (publ) (CLS) valberedning, som består av Richard Bagge, Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson och Karl-Göran Tranberg, lämnar förslag till årsstämman den 17 maj 2019 enligt nedan. 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Christian Lindhé väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkt 9, 10 och 11)

Valberedningen föreslår dels att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 480 000 kronor, varav oförändrat 160 000 kronor till styrelseordföranden och med oförändrat vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter, dels att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, dels att Hans von Celsing,Lars-Erik Eriksson, Arne Ferstad, Rolf Kiessling och Karl-Göran Tranberg omväljs som styrelseledamöter, dels att Hans von Celsing omväljs som styrelseordförande. Ola Jeppson har avböjt omval.

Vidare har valberedningen föreslagit att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter, att Dilllon AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 12) 

Valberedningen föreslår att årsstämman ska anta följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020. Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla bolagets tre röstmässigt största enskilda ägare för att, tillsammans med styrelsens ordförande, bilda en valberedning. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2020: 

(i)            ordförande vid stämman, 

(ii)           förslag till val av styrelseledamöter,  

(iii)          förslag till val av styrelseordförande,  

(iv)          förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter,  

(v)           förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer, och förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter 

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se