CLS genomför företrädesemission om cirka 61 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (”CLS” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter godkännande från extra bolagsstämma den 18 maj 2018. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom särskilt pressmeddelande.

Sammanfattning

 • Genom företrädesemissionen tillförs CLS cirka 61 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattar högst 7 173 935 nya B-aktier i CLS.
 • En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger rätt till en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 8,50 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av styrelsens ordförande Hans von Celsing och VD Lars-Erik Eriksson.
 • Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 23 maj 2018. Teckningsperioden  löper under perioden 25 maj – 8 juni 2018.
 • Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigade för styrelsen att besluta om en s.k. övertilldelningsemission om ytterligare högst cirka 30 MSEK.  
 • Prospekt avseende Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 21 maj 2018.
 • Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för fortsatt marknadsetablering, vilket kräver ökad marknadsföring och förstärkning inom försäljning på fokusmarknaderna USA och Europa.
 • Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 18 maj 2018.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Parallellt med Bolagets pågående studier gällande imILT har Bolaget påbörjat utvärdering av teknologi och produkter för behandling med bildstyrd Fokuserad Laserablation (FLA). CLS produkter används idag rutinmässigt för behandling, av prostatacancer i tidig fas, med FLA vid University of Texas Medical Branch (UTMB).

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att ytterligare påskynda de utvecklingsprojekt som ligger närmast i tiden för marknadsintroduktion. Samtliga projekt bygger på den existerande teknologin men som genom ytterligare specialisering ger helt nya tillämpningar inom andra, kommersiellt intressanta applikationsområden. Vidare avser bolaget att expandera de kommersiella aktiviteterna i USA och Europa.

Kapitalanvändning

Likviden från Företrädesemissionen avses användas till följande:

 • Fortsatt marknadsetablering, vilket kräver ökad marknadsföring och förstärkning inom försäljning på fokusmarknaderna USA och Europa.
 • Projektfinansiering för fortsatt teknisk utveckling, kombinationsmöjligheter och integration av CLS produkter för att tillvarata strategiska möjligheter för användning inom MR-området (bildstyrd behandling).
 • Utveckla strategiska samarbeten med imagingföretag för att kombinera dagens biopsitagning med CLS terapi.
 • Finansiering av pågående studier avseende förlängd överlevnad vid imILT-behandling.
 • Fortsatt klinisk utveckling av imILT genom effektstudier där läkemedelsbehandling kombineras med imILT-metoden. 
 • Rörelsekapital.

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att högst 7 173 935 nya B-aktier ges ut med företrädesrätt för Bolagets samtliga aktieägare. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 61 MSEK, före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 663 588,99 SEK.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid fyra befintliga aktier, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en ny B-aktie till en teckningskurs om 8,50 SEK per aktie. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 23 maj 2018 och teckningsperioden löper under perioden 25 maj – 8 juni 2018. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North under perioden 25 maj – 5 juni 2018. 

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma den 18 maj 2018 för beslut. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigade för styrelsen att besluta om en s.k. övertilldelningsemission om ytterligare högst cirka 30 MSEK. Sådan emission ska endast ske för att kunna tillgodose de intressenter som anmäler sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla tilldelning av aktier. Villkoren i en sådan emission ska vara desamma som i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelserna är vederlagsfria och uppgår till cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av bland annat Lars-Erik Eriksson och Hans von Celsing. Emissionsgarantierna uppgår till cirka 69,4 procent av Företrädesemissionen. 

För emissionsgarantierna utgår en sedvanlig garantiprovision om tio procent av det garanterade beloppet. Emissionsgaranterna har rätt att begära att garantiprovisionen ska utbetalas i form av nyemitterade B-aktier istället för med kontanta medel, varvid garantiprovisionen uppgår till tolv procent av det garanterade beloppet. Styrelsen föreslår med anledning härav att den extra bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigande för styrelsen att besluta om sådan kvittningsemission. Teckningskursen ska därvid motsvara den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under teckningstiden i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan

18 maj 2018 Extra bolagstämma.
21 maj 2018 Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet.
21 maj 2018 Sista dag för handel i CLS aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
22 maj 2018 Första dag för handel i CLS aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
23 maj 2018 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.
25 maj – 5 juni 2018 Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North.
25 maj – 8 juni 2018 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
12 juni 2018 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Viktig information om LEI och NID vid teckning utan stöd av teckningsrätter

Enligt MiFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NIDnummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna nya aktier i Bolaget utan stöd av teckningsrätter. Observera att det är aktietecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att emissionsinstitutet kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet: www.gleif.org/en/about-lei/how-toget-an-lei-find-lei-issuing-organizations. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Tänk på att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på ditt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av teckningsrätter.

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB kallas till extra bolagsstämma den 18 maj 2018. Fullständig kallelse offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till CLS i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl 08.30.

Kontaktinformation
Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46 (0)702 90 33 00
E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget, som har huvudkontor i Lund och dotterbolag i Berlin, Tyskland samt i Boston, USA, är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Västra Hamnen Corporate Finance är Certified Adviser.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

VIKTIG INFORMATION 

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Clinical Laserthermia Systems och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. 

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Clinical Laserthermia Systems har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. 

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet. 

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Clinical Laserthermia Systems aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.