• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS genomför riktad nyemission av aktier till nyckelpersoner i bolaget

CLS genomför riktad nyemission av aktier till nyckelpersoner i bolaget

Report this content

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (”CLS” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med beslut vid årsstämman den 27 juni 2017, genomfört en riktad nyemission av aktier till nyckelpersoner i bolaget av 51 943 nya aktier av serie B om sammanlagt 556 829 SEK.

Bakgrunden, och skälet för den riktade emissionen, är att CLS styrelse under 2015 införde ett incitamentsprogram till anställda i Bolaget som innebär att nyckelpersoner i Bolaget gavs rätt till rörlig ersättning om vissa särskilda målsättningar för Bolaget uppfylldes. I enlighet med villkoren i incitamentsprogrammet kan hela ersättningsbeloppet investeras i nya B-aktier i Bolaget samt ska viss del, minst 50%, av den rörliga ersättningen investeras i nya B-aktier i Bolaget.

Emissionskursen fastställdes till 10,72 kronor per aktie, vilket är den genomsnittliga volymviktade börskursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 8 maj 2017 till och med den 19 maj 2017 och de nya aktierna skulle tecknas senast den 31 juli 2017.

Aktiekapital och antal aktier efter genomförda emissioner
Den 15 september 2017 kommunicerades en riktad emission som för närvarande är under registrering.

Denna nyemission medför att antalet aktier i CLS ökar med högst 1 470 588 aktier från 27 180 491 aktier till totalt 28 651 079 aktier, varav 600 000 icke listade A-aktier, och aktiekapitalet ökar med högst 136 029,39  SEK från 2 514 195,42 SEK till 2 650 224,81 SEK. 

I den nyemission som riktas till nyckelpersoner i bolaget har 51 943 aktier tecknats. Det innebär att efter genomförd nyemission uppgår Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 28 651 079 aktier till 28 703 022 aktier, varav 600 000 icke listade A-aktier. Emission ökar aktiekapitalet med 4 804,73 SEK, från 2 650 224,81 SEK till 2 655 029,54 SEK.

Följande nyckelpersoner i bolaget har tecknat aktier

Namn Antal aktier Likvid (SEK)
Jakob Axelsson 6 882 73 775
Stephan Dymling 13 211 141 622
Lars-Erik Eriksson 6 604 70 795
Ingmar Malm 5 337 57 213
Dan Mogren 4 811 51 574
Cristina Pantaleone 5 009 53 696
Gunilla Savring 7 332 78 599
Stefan Åström 2 757 29 555
Summa: 51 943 556 829

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut i den riktade nyemissionen.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september  2017 kl 14:00

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se