Kallelse till extra bolagsstämma i Clinical Laserthermia Systems

Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 18 mars 2019 kl. 14.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 (Tellus), i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 12 mars 2019,
  • dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 12 mars 2019, skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-15 21 00 eller per e-post info@clinicallaser.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd tisdagen den 12 mars 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.clinicallaser.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 34 603 821, varav 600 000 A-aktier med tio röster per aktie och 34 003 821 B-aktier med en röst per aktie, motsvarande totalt 40 003 821 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier.
  8. Stämman avslutas.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier i enlighet med följande. 

Under 2015 införde Clinical Laserthermia Systems ett incitamentsprogram enligt vilket anställda i bolaget gavs rätt till rörlig ersättning om vissa särskilda målsättningar för bolaget uppfylldes. I enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet ska viss del av den rörliga ersättningen investeras i nya B-aktier i bolaget.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ge ut högst 91 756nya B-aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökas med högst cirka 8 487,44kronor. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma vissa anställda i bolaget i enlighet med vad som anges ovan.

Teckningskursen uppgår till 8 kronor per aktie, vilket motsvarar den genomsnittliga stängningskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq First North under perioden 15 februari– 28 februari 2019. Teckning av de nya aktierna ska ske senast den 29 mars 2019.

Övrigt

Styrelsens förslag och fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida www.clinicallaser.se senast två veckor före bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________

Lund i mars 2019

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2019 kl 17:40 CET

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.