Kommuniké från årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB

Årsstämman i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) hölls den 11 juni 2020. Följande huvudsakliga beslut fattades.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, Rolf Kiessling och Karl-Göran Tranberg. Till nya styrelseledamöter valdes Marika Crohns, Catherine Gilmore-Lawless och Gunilla Savring. Stämman omvalde Hans von Celsing som styrelseordförande. Dillion AB omvaldes till revisor. Beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 560 000 kronor, varav 160 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter (Lars-Erik Eriksson erhåller inte styrelsearvode).

Årsstämman beslöt att bolagets valberedning inför årsstämman 2021 ska utses i enlighet med valberedningens förslag. 

Årsstämman beslöt om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier/konvertibler/teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten samt, vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att tillföra bolaget nya strategiska ägare. Emission med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2020, kl 15:00 CET

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
T: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive specialdesignat sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiellt immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.