• news.cision.com/
  • CLS/
  • Kommuniké från årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Report this content

Clinical Laserthermia Systems årsstämma hölls den 27 juni 2017.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, Arne Ferstad, Rolf Kiessling och Karl-Göran Tranberg. Stämman omvalde Hans von Celsing som styrelseordförande. Dillon AB valdes som revisor.

Beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 160 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslöt att bolagets valberedning inför årsstämman 2018 ska bestå av Rikard Bagge, Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson och Karl-Göran Tranberg. Till ordförande i valberedningen utsågs Rikard Bagge.

Som ett led i bolagets incitamentsprogram beslöt årsstämman att utge högst 56 754 nya B-aktier. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma vissa anställda. Teckningskursen för de nya aktierna uppgår till 10,72 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq First North under perioden 8 – 19 maj 2017.

Årsstämman beslöt slutligen att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än 15 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Utnyttjande av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska ske kontant. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. 

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni  2017 kl 15:45

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Lund och ett dotterbolag i Boston, USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se

Prenumerera