Kommuniké från årsstämma i CLS

Årsstämman i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) hölls den 17 maj 2019. Följande huvudsakliga beslut fattades.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, Arne Ferstad, Rolf Kiessling och Karl-Göran Tranberg. Stämman omvalde Hans von Celsing som styrelseordförande. Dillion AB omvaldes till revisor.

Beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 480 000 kronor, varav 160 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslöt att bolagets valberedning inför årsstämman 2020 ska utses i enlighet med valberedningens förslag. 

Årsstämman beslöt om att bemyndiga styrelsen attvid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier/konvertibler/teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten samt, vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att tillföra bolaget nya strategiska ägare. Emission stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019, kl 15:50 CET

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera