• news.cision.com/
  • CLS/
  • Kommuniké från årsstämma torsdagen den 29 juni i Clinical Laserthermia Systems AB

Kommuniké från årsstämma torsdagen den 29 juni i Clinical Laserthermia Systems AB

Report this content

Idag, den 29 juni 2023, hölls årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB, org. nr. 556705-8903. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) stycken samt att ingen styrelsesuppleant ska utses.

Stämman beslutade att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 125 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, Marika Crohns, Paolo Raffaelli, Sandra Brandmeier och Stephan Dymling omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Hans von Celsing.

Vidare beslutade stämman att välja revisionsbolaget Dillon revisionsbyrå som bolagets revisor, med huvudansvarig revisor Jan Oskar Kantoft, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om instruktion för valberedning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om fastställande av instruktioner för valberedningen i enlighet med framlagt förslag, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats www.clinicallaser.se tre (3) veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

 

Lund i juni 2023
Clinical Laserthermia Systems AB
STYRELSEN

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2023, kl.16:45 CET.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46 (0)705 90 11 40

E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

 

 

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.

 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se