Kommuniké från extra bolagsstämma i CLS

Report this content

Extra bolagsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) hölls den 31 mars 2021. Bolagstämma genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vi stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Följande huvudsakliga beslut fattades.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ändra bolagsordningen, varigenom bland annat gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier ändras.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att godkänna styrelsens beslut från den 26 februari 2021 om en företrädesemission av units. Genom företrädesemissionen ges högst 6 818 625 units ut, om vardera två B-aktier samt en teckningsoption av serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen uppgår till 7 kronor per unit, motsvarande 3,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningsoptionerna av serie TO1 kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 11 april 2022 – 25 april 2022, där en teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets B-aktie på Nasdaq First North under en period om tio handelsdagar omedelbart föregående den 6 april 2022, dock lägst 3,50 SEK och högst 5,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 11 april 2023 – 25 april 2023, där en teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets B-aktie på Nasdaq First North under en period om tio handelsdagar omedelbart föregående den 6 april 2023, dock lägst 4,20 SEK och högst 7,00 SEK per aktie.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts vidare att godkänna styrelsens beslut från den 26 februari 2021 om en riktad nyemission av units till Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord Markedsneutral A/S. Genom den riktade nyemissionen ges högst 1 420 000 units ut, om vardera två B-aktier samt en teckningsoption av serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2. Den riktade emissionen genomförs till samma villkor som i företrädesemissionen.

Den extra bolagsstämman beslöt slutligen att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma - besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier och teckningsoptioner (units). Beslut enligt bemyndigandet ska vara begränsat till högst 4 885 586 B-aktier samt högst 2 442 793 teckningsoptioner av serie TO1 och högst 2 442 793 teckningsoptioner av serie TO2. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att nya B-aktier och teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt. Emissionen enligt bemyndigandet ska genomföras i form av utgivande av s.k. units på samma villkor som i företrädesemissionen. Emission i enlighet med bemyndigandet kan ske med eller utan företrädesrätt till aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid ett stort intresse för företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption) och den riktade emissionen samt att kunna bredda bolagets ägarkrets.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, den riktade nyemissionen och emissionsbemyndigandet, se bolagets pressmeddelande den 26 februari 2021. Teckning av units i företrädesemissionen ska ske under perioden 14 – 28 april 2021. Ett prospekt avseende företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021, kl 11:40 CET.

Dan J. Mogren, t f VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiell immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se