Colabitoil satsar på förnybar bensin och flygbränsle i Europa

Colabitoil Sweden AB ­­säljer aktier för 25 MSEK (0,31% av aktieinnehavet)i det nybildade dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB (publ.) till en svensk aktör.

BAKGRUND
Den 1 oktober 2018 tecknades avtal med Organofuel Sweden AB gällande patentansökt metod för att producera förnybara drivmedel. Avtalet är exklusivt, globalt och har en löptid på 50 år. Colabitoil Sweden AB har i avtalet rätt att utge underlicenser world-wide.

Länk: Colabitoil tecknar avtal för produktion av förnybart Flygbränsle och Bensin

LICENS FÖR PRODUKTION I TYSKLAND, ÖSTERIKE OCH SCHWEIZ.
Dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB bildades i november 2018 med syfte att uppföra en produktionsanläggning i Tyskland 2024. Dotterbolaget har i december 2018 erhållit en underlicens för marknaden Tyskland, Österrike och Schweizför att möjliggöra produktion av förnybart flygbränsle (Jet A1) och förnybar bensin.

FÖRSÄLJNING AV AKTIER I DOTTERBOLAG
Colabitoil Sweden säljer i dag den 20 december 2018 aktier motsvarande 0,31% av aktieinnehavet

i det nybildade helägda dotterbolaget Colabitoil Fuel Productionför 25 MSEK, var av 50% tillförs dotterbolaget via ett ovillkorat aktieägartillskott.

KOMMANDE FÖRSÄLJNING AV AKTIER I DOTTERBOLAGET
Bolaget planerar att sälja aktier upp till 500 MSEK, motsvarande ca. 5% av aktieinnehavet i dotterbolaget Colabitoil Fuel Production under 2019.

Colabitoil Sweden AB planerar att sälja 5% av aktierna i dotterbolaget Colabitoil Fuel Production. Colabitoil Sweden förbinder sig att från aktieförsäljningen, via ovillkorligt aktieägartillskott fortlöpande till dotterbolaget Colabitoil Fuel Productionupp till 300 MSEK (exklusive omkostnader). Genom försäljning av aktier i dotterbolaget finansieras förberedelsen för en produktionsanläggning. I förberedelsen ingår kostnader för markanskaffning, erforderliga tillstånd och organisation.

Överskjutande kapital om upp till 200 MSEK skall användas för Colabitoil Swedens fortsatta expansion.

UPPFÖRANDE AV PRODUKTIONSANLÄGGNING
När markanskaffning, erforderliga tillstånd och organisation är på plats skall kapitalisering i form av eget kapital och lån för produktionsanläggning genomföras.

Planerad produktionskapacitet för anläggningen är två miljoner kubikmeter per år (2 miljarder liter). Beräknad kostnad för uppförandet av anläggningen är beräknat till fem miljarder kronor.

Kassaflödesvärderingen avseende färdigbyggd produktionsanläggning 2024 uppgår till intervallet
13 till 21 miljarder kronor och är validerad av Grant Thornton.

LICENSIERING SKAPAR NYA MÖJLIGHETER
Enligt underlicensavtalet utgår royalty till Colabitoil Sweden per producerad liter under licenstiden (50 år). Colabitoil Sweden betalar i sin tur del av erhållen royalty till Organofuel Sweden AB. Colabitoil Sweden har för avsikt att utge ytterligare underlicenser för andra marknader. Detta breddar Colabitoil Swedens verksamhet och möjliggör en snabbare expansion av bolaget.

- Colabitoil har i dag tecknat avtal med den första investeraren i Colabitoil Fuel Production. Colabitoil Sweden AB har för avsikt att sälja aktier i dotterbolaget för ett värde av femhundra miljoner kronor, motsvarande fem procent av aktierna i dotterbolaget. Vi är också glada att kunna bidra till att nå de högt uppsatta reduktionspliktsmålen i Europa, säger VD, Jan Nordlöf.

VILLKORAT AV BOLAGSTÄMMOBESLUT
Överlåtelsen ovan är villkorad av att bolagsstämma hos Säljaren godkänner styrelsens planer på   produktionsanläggningar och affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar överlåtelse av aktier i dotterbolag. Extra bolagsstämma kommer att hållas senast den 28 februari 2019.

Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018. 

För mer information:
Jan Nordlöf, VD, Colabitoil Sweden AB,jan.nordlof@colabitoil.com+46 771 18 59 61
Björn Norrbom, Styrelseordförande, nalle@grizzlykonsult.eu+46 70 591 88 00

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Citat

- Colabitoil har i dag tecknat avtal med den första investeraren i Colabitoil Fuel Production. Colabitoil Sweden AB har för avsikt att sälja aktier i dotterbolaget för ett värde av femhundra miljoner kronor, motsvarande fem procent av aktierna i dotterbolaget. Vi är också glada att kunna bidra till att nå de högt uppsatta reduktionspliktsmålen i Europa.
Jan Nordlöf, VD