Colabitoil tecknar avtal för produktion av förnybart Flygbränsle och Bensin

Report this content

Colabitoil Sweden AB har idag tecknat ett exklusivt avtal med Organofuel Sweden AB om global licensiering för produktion och försäljning av förnybart Flygbränsle och förnybar Bensin.

Avtalet är exklusivt 50 år och omfattar produktion av förnybart Flygbränsle och Bensin på Organofuels internationellt patentsökta teknik. Avtalet innefattar också rättigheter att på licens upplåta till andra bioraffinaderier att producera drivmedlen. Avtalet är av stor betydelse för Colabitoils framtida utveckling. Uppförandet av en pilotanläggning för ändamålet är av mindre ekonomisk karaktär och royalty till Organofuel uppkommer vid kommersialisering.

Tekniken är en beprövad katalytisk reformering av etanol. Båda drivmedlen har utmärkt prestanda med högt energiinnehåll och en grumlingstemperatur på -70 grader. Den förnybara bensinen kan ersätta den fossila utan modifieringar av motorer med bibehållen effekt.

- De globala behoven av förnybara drivmedel är mycket stort. I synnerhet med de mål som reduktionsplikt i Sverige och Europa innefattar. Fördelen med tekniken är att tillgången till råvaror är obegränsad. Vi tar därför direkt steget från Organofuels validerade teknik i laboratorium till uppförandet av en pilotanläggning och genomförande av tester under 2019, säger Jan Nordlöf, VD Colabitoil.

Colabitoil har sedan tidigare påbörjat miljötillståndsprocessen för uppförande av produktionsanläggning i Norrsundet. Befintlig infrastruktur med järnväg, hamn och närhet till E4 gör Norrsundet till en strategisk och naturlig placering. Möjligheten till produktion av förnybart Flygbränsle och Bensin kompletterar därmed Colabitoils mål om att producera HVO till att omfatta fler marknader.

- Valet stod mellan flera aktörer, men det slutgiltiga valet föll på ett strategiskt och långsiktigt samarbete med Colabitoil. Tillsammans är vi övertygade om att vi kommer att kunna tillgodose marknaden med förnybara produkter och möta framtidens globala behov, säger Italo Sanhueza, VD på Organofuel Sweden AB.

Fakta
Katalytisk reformering är en miljövänlig process för att framställa biodrivmedel. Råvaran är förnybar och består av enkla alkoholer. Den patentsökta processen är mycket energisnål och bygger på kemisk katalys som arbetar i låga tryck och låga temperaturer, vilket sänker såväl energibehov som kapitalkostnad för drivmedelsproduktion.

Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2018.

För mer information:
Jan Nordlöf, VD, Colabitoil AB,  jan.nordlof@colabitoil.com  +46 771 185 961
Daniel Arenholm, Kommunikationschef, Colabitoil AB, daniel.arenholm@colabitoil.com  +46 771 185 965
Italo Sanhueza, VD Organofuel,  italo.sanhueza@organofuelsweden.com  +46 722 68 02 22
Eva Färnstrand, Styrelseordförande Organofuel,  eva@farnstrand.com

Organofuel Sweden AB är ett kreativt innovationsbolag som utvecklar hållbara produkter och tillverkningsprocesser 
från förnybara råvaror, som skoglig biomassa.  Bolaget har utvecklat och patentsökt en rad högteknologiska processer för framställning av biodrivmedel, högvärdiga finkemikalier och nya biomaterial som kan ersätta fossilbaserade plaster i flera olika applikationer. För mer information besök  www.organofuelsweden.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av förnybar diesel i Sverige med Sveriges första pilotanläggning för tillverkning  av HVO framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

De globala behoven av förnybara drivmedel är mycket stort. I synnerhet med de mål som reduktionsplikt i Sverige och Europa innefattar. Fördelen med tekniken är att tillgången till råvaror är obegränsad. Vi tar därför direkt steget från Organofuels validerade teknik i laboratorium till uppförandet av en pilotanläggning och genomförande av tester under 2019.
Jan Nordlöf, VD Colabitoil.