Colabitoils bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.colabitoil.com samt som bilaga till pressmeddelandet. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av räkenskapsåret (1 januari till 31 december 2017).
• Nettoomsättningen uppgick till 311 (68) MSEK. +357%
• Resultatet före finansiella poster uppgick till 3,7 (-3,9) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till 0,1 (-0,8) SEK.
• Soliditeten uppgick till 57 (48) %.

Väsentliga händelser under perioden
Q1 - I mars 2017 genomförde Colabitoil en företrädesemission.
Q1 - I mars meddelade Colabitoil att Bolaget genomfört ett fastighetsförvärv i Norrsundet.
Q2 - I juni invigde Colabitoil den första publika tankstationen med HVO100 i Gävle.
Q2 - I juni meddelade Colabitoil att Bolaget förvärvar Hällberg & Son.
Q3 - I september meddelade Colabitoil att Bolaget har anställt Daniel Arenholm, Kommunikation och IR.
Q4 - I oktober meddeladS besked om godkännande för notering på AktieTorget.
Q4 - I november meddelade Colabitoil att Bolaget har anställt Ulf Fredrixon som CFO.
Q4 - I november meddelade Colabitoil att Bolaget tecknat avtal med Avantherm AB.
Q4 - I november avslutades teckningstiden i Colabitoils nyemission av aktier inför planerad notering på AktieTorget med en teckningsgrad om cirka 135 procent.
Q4 - I december utfördes en extern värdering på beståndet av tankanläggningar, till ett värde av 28,9 MSEK, i jämförelse med bokfört värde 9,3 MSEK.
Q4 - Den 12 december noterades Colabitoils aktier på AktieTorget.
Q4 - I december förstärkte Colabitoil sitt team för F&U genom nyrekrytering av Shiromini Gamage.
Q4 - I december gjordes en ny förvärvsanalys avseende förvärvet av Hällberg & Son AB med ny redovisad negativ Goodwill om 3,4 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• I januari 2018 meddelade Colabitoil att Bolaget genomför strukturella förändringar genom att samordna produktion i ett nytt dotterbolag och verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag.
• I januari tecknar Colabitoil Fastigheter AB avtal med nya hyresgäster som ger en vakansgrad på 1,5% av 33 300 kvadratmeter vid fullt utnyttjande av optioner och som medför årliga potentiella intäkter på 7,8 MSEK.

VD har ordet
Utvecklingen under året har präglats av strategiska förvärv, organisk tillväxt och en god finansiell utveckling. Vår nettoomsättning har vuxit med 357 procent i jämförelse med föregående år och vi har vuxit från 18 till 35 heltidsanställda. Vi fortsätter fokusera på förnybara varor och tjänster som är hållbara socialt och ekonomiskt, samt för hälsa och klimat. Den största händelsen var dock noteringen på AktieTorget i december.

Vi på Colabitoil tillhandahåller sedan i september 2015 drivmedlet HVO100 som, utöver att det är 100 procent förnybar och erbjuds till ett pris som är i paritet med konventionellt dieselpris, dessutom är ett premiumdrivmedel som har bättre egenskaper än fossil diesel samt ett högre energiinnehåll, vilket innebär att drivmedlet räcker två till fem procent längre än fossil diesel.

Under 2017 har vi stärkt vår position på biodrivmedelsmarknaden genom förvärv av Hällberg & Son. Förvärvet innefattar drivmedelsdelen, där varumärket Hälsingeoljor, 4 000 kortkunder, 25 tankanläggningar, elva anställda och fem tankbilar ingår.

I december genomförde vi en strukturell förändring genom att samordna produktion i ett nytt dotterbolag och verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag. Förutom att uppnå operativa fördelar ökar vi också insynen genom att driva produktion och tankanläggningar i dotterbolag.
Vi fortsätter att utveckla vårat varumärke för att positionera oss på en bredare marknad. Våra anläggningar ska attrahera och vara tillgängliga för både privatperson och företag inom transport och med yrkesfordon. Vi fortsätter fokusera på strategiska partnerskap och växa med kund.

Produktionen av eget förnybart drivmedel har kommit långt på väg mot en kontinuerlig drift. Vi har driftat anläggningen i omgångar och haft vissa störningar med system och funktioner i hjälpsystemen. Enligt tidplan så påbörjar vi en längre testperiod och mindre volymer har producerats i pilotanläggningen under december/januari som just nu genomgår analys.

Vi står inför ett spännande 2018. I samband med att bolaget genomför strukturella förändringar sattes större fokus på att öka beläggningen på uthyrbara ytor i dotterbolaget Colabitoil Fastigheter AB. Med fastighetsbolaget har Colabitoil Sweden AB nu tre dotterbolag. Vi fortsätter resan mot visionen att producera förnybara drivmedel med fabrik i Norrsundet, samt offensiva mål att utveckla marknaden.

Sammantaget är vi väldigt nöjda med hur 2017 utvecklade sig, men blickar framåt och har väldigt höga förväntningar på 2018 och de kommande åren.

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Citat

Vi förenar miljönytta, kundnytta och affärsnytta för ett hållbart samhälle
Jan Nordlöf