Kommuniké från Collectors årsstämma den 25 april 2019

Report this content

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collectors årsstämma avhölls den 25 april 2019 i Göteborg. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.  

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018. 

Dispositioner beträffande bolagets vinst

Stämman beslutade att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 1.199.147.638 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 1.199.147.638 kronor, innebärande att ingen vinstutdelning kommer att ske.

Styrelse och revisor 

I enlighet med valberednings förslag beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Lena Apler, Erik Selin och Christoffer Lundström samt nyval av Anna Kinberg Batra och Charlotte Hybinette. Till styrelseordförande valdes Lena Apler och till vice styrelseordförande Erik Selin. För en mer ingående presentation av styrelseledamöterna hänvisas till www.collector.se.  

Stämman valde Ernst & Young AB till revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma. 

Vidare beslutade stämman om ett fast styrelsearvode om 720 000 kronor till styrelsens ordförande och   360 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av risk- och revisionsutskott respektive ersättningsutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kr var per utskott. Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande skall någon rörlig ersättning inteutgå.  

  

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att för tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 10 269 051 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om ca 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

För ytterligare information:

Martin Nossman, CEO I Telefon 070-719 84 43 I E-post martin.nossman@collectorbank.se

Lena Apler, Styrelsens ordförande I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso, Collector Payments AB och Collector Payments Finland Oy där delar av betallösningsverksamheten bedrivs samt Collector Ventures 1 KB med investeringar i fintech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46 10-161 00 00 | E-post info@collector.se | www.collector.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar