Bokslutskommuniké januari – december 2015

Fastighetsutvecklingsbolaget Concent Holding AB (publ.) rapporterar januari – december 2015.

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,0 (213,7) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 78,2 (176,5) mkr
 • Periodens resultat uppgick till 38,6 (188,2) mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,46 (2,29) kr

HELÅRET JANUARI-DECEMBER 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 298,7 (215,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 199,8 (169,9) mkr
 • Periodens resultat uppgick till 129,4 (181,6) mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 1,55 (2,21) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Concent Holding AB (publ) benämns nedan som "Concent" eller "Bolaget".

 • Concent har fortsatt sin tillväxt under perioden och expanderat såväl organisationen som projektportföljen.
 • Projekt Gavlehov såldes som tidigare kommunicerats under december. Denna försäljning medförde ett resultat efter skatt i Bolaget om 86,2 miljoner kronor.
 • Under perioden har projektportföljen utökats med tre utvecklingsprojekt. Projektet Söderport i Norrköping består av lagakraftvunna byggrätter om 12 000 kvadratmeter som Concent vann i en markanvisningstävling med motiveringen "av god arkitektonisk utformning och upplåtelseformer som är eftersträvansvärt i området".
 • Projekt Flemingsberg avser 40 bostadsrättsradhus om 2 240 kvadratmeter BOA och är ytterligare markanvisning från Huddinge kommun gällande fortsatt exploatering av tidigare anvisat område. En detaljplaneprocess fortgår med en gemensam byggherregrupp.
 • Projekt Knivsta är en direktanvisning från Knivsta kommun där Concent och kommunen tillsammans driver detaljplan för att skapa ett landmärke med ett modernt hotell om 10 000 kvadratmeter BTA i direkt anslutning till pendeltågsstationen. Utöver hotellet ses också möjligheten över för tre byggnader om 1 500 kvadratmeter vardera, innehållande hostelverksamhet och/eller företagsbostäder.
 • För att finansiera dessa investeringar upptogs ny finansiering om 172 miljoner kronor under december månad.
 • Vid en extra bolagsstämma per den 12 november beslutades att ge styrelsen mandat att emittera preferensaktier. Bemyndigandet uppgår till 300 miljoner kronor.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Kommunstyrelsen i Knivsta har givit positivt planbesked för Concents hotell i 13 våningar om 10 000 kvm samt tre hostelbyggnader om vardera 1 500 kvm.
 • 1 884 668 preferensaktier emitterades per den 17 februari 2016.

För mer information, kontakta:

Kristina Hanna
CFO
Telefon: 073-520 17 50
Epost: kristina.hanna@concent.se

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag är glad och stolt över min organisation och den värdeskapande fastighetsutveckling vi arbetar med.
Runar Söderholm, vd på Concent