CONCENT HAR IDAG GENOMFÖRT STRUKTURAFFÄREN

Stockholm, 13 oktober 2017

Concent Holding AB (publ) ("Bolaget") med dotterbolag (gemensamt "Koncernen") får härmed meddela att strukturaffären idag har genomförts genom att de avyttrade dotterbolagen tillträtts av förvärvaren Grundingen Fastighets AB ("Grundingen"). Strukturaffären har varit mycket omfattande varför den har tagit längre tid att genomföra än först beräknat.

Som en del av strukturaffären har innehavarna av de obligationer om 140 MSEK respektive 110 MSEK som utfärdats av koncernbolagen Concent Utveckling Holding AB (publ) och Concent Utveckling Holding 3 (publ) godkänt att konvertera sina fordringar gentemot Koncernen mot nyemitterade aktier i Grundingen. Jool Invest AB jämte andra bolag inom Jool-koncernen har i samband med transaktionens genomförande konverterat samtliga sina fordringar mot Koncernen uppgående till cirka 50 MSEK till eget kapital i Grundingen. Totalt sett innebär strukturaffären att Koncernen löser lån uppgående till cirka 388 MSEK. I och med att Grundingen övertar projekten kommer Grundingen även att stå för de upparbetade kostnaderna om cirka 30 MSEK som tillhör de avyttrade projekten och tidigare har belastat Koncernens resultat. Koncernen behåller projekten Barents Center samt Mantorps Ängar i Linköping.

Bolagets VD Björn Sahlström kommenterar strukturaffären enligt följande:

-          Bolaget står nu inför inspirerande utmaningar och vi är mycket glada att strukturaffären idag genomförts. Vi kan nu fokusera på kvarvarande projekt samt det utredningsarbete som pågår för att klargöra de mellanhavanden som resulterat i den situation som föranlett strukturaffären.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13/10, 2017 kl. 13:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar