Concent Holding AB (publ) har genomfört preferensaktiemission och listar på NGM Nordic MTF

Styrelsen i Concent Holding AB (publ) (”Concent Holding”) har genom en preferensaktieemission emitterat 1 796 874 preferensaktier till ett sammanlagt värde om cirka 169 miljoner kronor.

Preferensaktierna medför, med företräde över stamaktier, rätt till årlig utdelning om 8 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning. Teckningskursen fastställdes till 94 kronor.

Preferensaktierna är fritt överlåtelsebara och kommer att listas på NGM Nordic MTF under kortnamnet COHO MTF PREF och första handelsdag blir den 15 januari 2016. Mangold Fondkommission agerar likviditetsgarant.

Concent Holding äger rätt att när som helst efter den 1 januari 2017 besluta om inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier för ett lösenpris om 95 kronor plus eventuella ackumulerade utdelningar. Mer information om instrumentet och dess villkor går att läsa i Bilaga 1 samt på bolagets hemsida.

I och med emissionen tillförs bolaget ytterligare eget kapital som förbättrar bolagets nyckeltal samtidigt som koncernen tillförs medel för fortsatt expansion.

Vi har sett över våra alternativa finansieringsmöjligheter och konstaterat att det finns en efterfrågan hos investerare på den här typen av instrument. Vi är inne i en väldigt expansiv fas och kapitaltillskottet kommer kunna att hjälpa oss att fortare realisera våra planer”, säger Runar Söderholm, vd Concent.

 

BILAGA 1.

Villkor för Preferensaktien

Allmänt

Concent Holding AB (publ) beslutade den 23 oktober 2015 att erbjuda ett begränsat antal investerare att teckna preferensaktier denominerade i svenska kronor. Bolagets aktiekapital kunde öka med högst 191 489 445 kronor genom nyemission av högst 3 191 490 preferensaktier, inklusive eventuellt utnyttjad övertilldelningsoption, denominerade i svenska kronor, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen kunde tillföra bolaget maximalt cirka 200 miljoner kronor vid fullteckning med en möjlig övertilldelning om 100 miljoner kronor ytterligare, före avdrag för emissionskostnader, som beräknades uppgå till maximalt 24 miljoner kronor vid fullteckning inklusive eventuellt utnyttjad övertilldelningsoption.

Emissionskurs

Preferensaktierna ges ut till en teckningskurs om 94 kronor per preferensaktie.

ISIN-kod

SE0007603618

Handelsbeteckning

COHO MTF PREF

Andrahandsmarknad

Preferensaktierna är fritt överlåtbara och kommer att listas på NGM Nordic MTF. Första dag för handel med preferensaktierna är den 15 januari 2016. Kortnamn är COHO MTF PREF. Innehavare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning. Courtage utfår i enlighet med respektive förvaltares courtagemodell.

Rätt till utdelning på Preferensaktierna

Utdelning ska ske med 8 kronor per år, med kvartalsvis utbetalning, per preferensaktie. De nyemitterade preferensaktierna med anledning av Erbjudandet berättigar till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya preferensaktier har införts i aktieboken. Utdelningen ombesörjs av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) eller för förvaltarregistrerade innehav via respektive förvaltares försorg. Rätt till utdelning tillfaller den som på den fastställda avstämningsdagen var registrerade som ägare i den av Euroclear föra aktieboken. Avstämningsdag är den 30:e i slutet av varje kvartal.

Rösträtt
Varje preferensaktie medför rätt till en (1) röst.

Utebliven utdelning

Om vinstutdelning till ägare av preferensaktier inte kan ske ska deras rätt till utdelning ackumuleras och deras rätt till utdelning äga företräde framför ägare av aktier av serie A och serie B:s rätt till utdelning.

Inlösen

Bolaget äger rätt att när som helst efter den 1 januari 2017 besluta om inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier för ett lösenpris om 95 kronor plus eventuella ackumulerade utdelningar som närmare beskrivs i punkt 7 i bolagsordningen. Bolaget har för avsikt att besluta om inlösen av preferensaktierna inom tidsramen 1-4 år. Bolaget lämnar dock ingen garanti att preferensaktier kommer att inlösas enligt bestämmelsen i bolagsordningen.

Upplösning

Vid Bolagets likvidation har preferensaktieägarna prioritet framför stamaktieägarna till ett värde om 95 kronor plus eventuella ackumulerade utdelningar på sätt som närmare beskrivs i punkt 7 i bolagsordningen.

Kreditvärderingsbetyg

Bolaget eller preferensaktierna har inga kreditvärderingsbetyg.

Kostnader för Erbjudandet

Kostnader för Erbjudandet beräknas uppgå till omkring 8 % av total emissionslikvid.

Utspädning

Full teckning i Erbjudandet inklusive eventuellt utnyttjad övertilldelningsoption innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 82 062 484 till 85 253 974 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,7 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen dividerat med totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknat Erbjudande och Övertilldelningsoption). Full teckning i Erbjudandet inklusive eventuellt utnyttjad övertilldelningsoption innebär att antalet röster i Bolaget ökar från 138 762 484 till 141 953 974 röster, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,2 procent (beräknat som antalet nya röster till följd av Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen dividerat med det totala antalet röster i Bolaget efter fulltecknat Erbjudande och Övertilldelningsoption).

Tillämplig lag
Svensk lag är tillämplig för preferensaktierna.

Runar Söderholm
VD
070-090 14 35
runar.soderholm@concent.se

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Citat

Vi har sett över våra alternativa finansieringsmöjligheter och konstaterat att det finns en efterfrågan hos investerare på den här typen av instrument. Vi är inne i en väldigt expansiv fas och kapitaltillskottet kommer kunna att hjälpa oss att fortare realisera våra planer.
Runar Söderholm, vd på Concent