CONCENT HOLDING AB (PUBL) PUBLICERAR IDAG DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2018

Stockholm, 22 augusti 2018

Concent Holding AB (publ.) rapporterar januari – juni 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER under PERIODEN

Concent Holding AB (publ) benämns nedan som ”Concent” eller ”Bolaget”. 

Den 3 januari meddelade Bolaget att koncernbolaget Östermyra Bruk AB uttnyttjat möjligheten att förlänga obligationslånet, om cirka 200 MSEK, till den 12 februari 2018.

Den 8 februari meddelade Bolaget att koncernbolaget Östermyra Bruk AB:s återbetalning av obligationslånet inte skulle ske enligt obligationsvillkoren på förfallodagen den 12 februari 2018. Vidare meddelades att Östermyra under en tid arbetat med att sammanställa ett förslag till obligationsinnehavarna under obligationslånet avseende den fortsatta driften av Östermyra, hanteringen av obligationslånet och utvecklingen av Barents Center. Bolaget meddelade även att förslaget och villkoren för detta skulle kommuniceras till obligationsinnehavarna så snart förslaget och villkoren färdigställts.

Den 15 februari meddelade Bolaget att av offentliggörandet av bokslutskommunikén sköts upp till den 27 februari 2018. Anledningen härtill var att koncernen har behövt lägga mer resurser på arbetet med projekten vilket innebar att bokslutet skulle färdigställas senare än vad som tidigare har beräknats.

Den 27 februari meddelade Bolaget att koncernbolaget Östermyra Bruk AB initierat ett skriftligt förfarande inom ramen för Östermyras obligationslån med syfte att möjliggöra slutförandet av Barents Center. I korthet föreslogs obligationsinnehavarna godkänna att den moderbolagsborgen som Bolaget lämnat skulle upphöra samt att obligationsinnehavarnas fordringar under obligationslånet konverteras till aktier. Konverteringen av obligationslånet till preferensaktier föreslogs bl.a. vara villkorad av att Östermyra säkrade finansiering med ett belopp som garanterar byggstart. Röstningsförfarandet beräknades avslutas den 16 mars 2018.

Den 27 februari avgav Bolaget bokslutskommuniké för 2017.

Den 16 mars meddelade Bolaget att obligationsinnehavarna godkänt Östermyras förslag om konvertering och att resningen av finansiering för att garantera byggstart skulle intensifieras. Vidare meddelade Bolaget att när finansiering som garanterade byggstart säkerställts skulle Bolaget att återkomma med närmare beräknad tidpunkt för konverteringen.

Den 23 maj gav Bolaget in stämningsansökningar mot bolagets tidigare styrelse och VD avseende krav på skadestånd hänförligt till utdelning på preferensaktier som aktieägarna i enlighet med förslag av styrelsen, beslutade om den 11 mars och den 27 juni 2016. Concent anser att i balansräkningen för Bolaget och koncernen hade aktier och goodwill tagits upp till värden som vida översteg de verkliga värdena. Hade aktie- och goodwillposten tagits upp till sitt rätta värde hade det saknats fritt eget kapital. Därutöver var likviditeten mycket ansträngd. Utdelningarna stred därmed mot aktiebolagens regler och utgjorde otillåtna värdeöverföringar som skadat Concent. Concent yrkar i stämningsansökningarna skadestånd om cirka 24 mkr samt ränta och ersättning för rättegångskostnader.

Den 5 juni publicerade Bolaget årsredovisningen för 2017.

Vid årsstämman den 20 juni fastställdes resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen och stämman beslutade om att balansera bolagets resultat, 41,9 mkr, i ny räkning. Således lämnades inte någon utdelning på preferensaktier eller stamaktier för räkenskapsåret 2017. Stämman beviljade tidigare styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 2017. Vidare beslutades om omval av Peter Gustafsson, Björn Sahlström samt nyval av Peter ”PG” Gustafson. Peter Gustafsson omvaldes som styrelsens ordförande. Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser valdes som bolagets revisor. 

Den 21 juni meddelade koncernbolaget Östermyra Bruk AB (publ) att konverteringen av obligationslånet emitterat den 12 september 2016 om nominellt cirka 200 MSEK enligt förslaget som gick ut den 27 februari 2018 inte skulle genomföras då villkoret om finansiering inte uppfyllts. Med anledning av detta kallade Östermyra obligationsinnehavarna till ett investerarmöte, att hållas per telefon den 2 juli 2018, där möjliga lösningar skulle diskuteras.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER efter PERIODEN   

Den 17 augusti meddelade koncernbolaget Östermyra Bruk AB (publ) att diskussioner löpande pågår med representanter för obligationsinnehavarna. Det finns dock ännu inte någon överenskommelse med obligationsinnehavarna om framtiden för Östermyra och Barents Center. Med anledning av att byggnationen av Barents Center ännu inte har startat bedömer Östermyra att den ursprungliga planen för Barents Center inte kommer att förverkligas. Däremot är Östermyra övertygade om att tomtens placering i centrala Haparanda och kommunens behov innebär att det finns alla möjligheter för ett bra projekt. Oaktat vilket utfall diskussionerna landar i och vilket framtida scenario som inträffar för projektet Barents Center kommer detta inte ha någon negativ påverkan på Concent-koncernens ekonomiska ställning. Vidare har styrelsen i Östermyra med anledning av att konverteringen inte genomfördes som planerat upprättat en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. På en extra bolagsstämma (kontrollstämma 1) framlades kontrollbalansräkningen varpå stämman beslutade att bolaget inte skulle gå i likvidation utan att bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Detta då diskussioner pågår med obligationsinnehavarna om hur obligationslånet ska lösas och styrelsen bedömer att en sådan lösning kommer att kunna nås med obligationsinnehavarna då det ligger i såväl Östermyras som obligationsinnehavarnas intresse. 

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22/8, 2018 kl. 08:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera