GENOMFÖRANDET AV STRUKTURAFFÄREN KOMMER ATT SKE SENAST DEN 13 OKTOBER

Stockholm, 28 september 2017

Concent Holding AB (publ) ("Bolaget") med dotterbolag (gemensamt "Koncernen") har tidigare meddelat att Bolaget avtalat om en överlåtelse av huvuddelen av koncernens projektportfölj ("Transaktionen") till Grundingen Fastighets AB ("Grundingen").

Koncernen meddelade den 16 augusti 2017 att en erforderlig majoritet av relevanta fordringshavare godkänt såväl Transaktionen som den efterföljande konverteringen, vilket var ett villkor för Transaktionens genomförande. Koncernen meddelade också att Grundingen skulle inleda arbetet med att resa en obligation om 100 MSEK. Vidare skulle det praktiska arbetet med tillträdet och konverteringen, innefattandes bl.a. genomförandet och registreringen av kvittningsemissionen hos Bolagsverket och omvandlingen av Grundingen till ett avstämningsbolag att genomföras. Tillträdet beräknades kunna ske i september.

Koncernen får idag meddela att det praktiska arbetet med tillträdet inte kommer att kunna slutföras i september varför tillträdet kommer att ske senast den 13 oktober 2017.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28/9, 2017 kl. 13:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar