INFORMATION OM KONCERNBOLAGET ÖSTERMYRA BRUK AB (PUBL) OCH BARENTS CENTER

Stockholm, 17 augusti 2018

Concent Holding AB (publ):s ("Concent") dotterbolag Östermyra Bruk AB (publ) ("Östermyra"), meddelade den 21 juni 2018 att konverteringen av obligationslånet, emitterat den 12 september 2016 om nominellt cirka 200 MSEK, enligt förslaget som gick ut den 27 februari 2018 inte skulle genomföras då villkoret om finansiering inte uppfyllts. Med anledning av detta kallade Östermyra obligationsinnehavarna till ett investerarmöte, att hållas per telefon den 2 juli 2018, där möjliga lösningar skulle diskuteras.

Östermyra får härmed informera om att mötet avhölls som planerat och att diskussioner pågår löpande med representanter för obligationsinnehavarna. Det finns dock ännu inte någon överenskommelse med obligationsinnehavarna om framtiden för Östermyra och Barents Center. Med anledning av att byggnationen av Barents Center ännu inte har startat bedömer Östermyra att den ursprungliga planen för Barents Center inte kommer att förverkligas. Däremot är Östermyra övertygade om att tomtens placering i centrala Haparanda och kommunens behov innebär att det finns alla möjligheter för ett bra projekt. Oaktat vilket utfall diskussionerna landar i och vilket framtida scenario som inträffar för projektet Barents Center kommer detta inte ha någon negativ påverkan på Concent-koncernens ekonomiska ställning.

Vidare har styrelsen i Östermyra med anledning av att konverteringen inte genomfördes som planerat upprättat en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. På en extra bolagsstämma (kontrollstämma 1) framlades kontrollbalansräkningen varpå stämman beslutade att bolaget inte skulle gå i likvidation utan att bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Detta då diskussioner pågår med obligationsinnehavarna om hur obligationslånet ska lösas och styrelsen bedömer att en sådan lösning kommer att kunna nås med obligationsinnehavarna då det ligger i såväl Östermyras som obligationsinnehavarnas intresse.

.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson
Styrelseordförande                                                                              
0733-977 325
Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström
VD
070-600 00 90
Bjorn.sahlstrom@concent.se

.

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17/8, 2018 kl. 13:15 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar