OBLIGATIONSINNEHAVARNA HAR GODKÄNT KONCERNBOLAGET ÖSTERMYRA BRUK AB:S (PUBL) FÖRSLAG

Report this content

Concent Holding AB (publ):s ("Concent") dotterbolag Östermyra Bruk AB (publ) ("Östermyra"), org.nr 556982-9178, initierade den 27 februari 2018 ett skriftligt förfarande inom ramen för Östermyras obligationslån emitterat den 12 september 2016 om nominellt cirka 200 MSEK med slutlig förfallodag den 12 februari 2018 ("Obligationslånet"). Syftet med det skriftliga förfarandet var att obligationsinnehavarna skulle ges möjlighet att godkänna Östermyras förslag om ändring av villkoren för Obligationslånet i syfte att möjliggöra slutförandet av Barents Center. I korthet föreslogs Obligationslånet ändras så att den moderbolagsborgen som Concent har lämnat för Östermyras samtliga förpliktelser enligt Obligationslånet upphör ("Borgensåtagandet") samt att obligationsinnehavarnas fordringar under Obligationslånet konverteras till nya preferensaktier i ett nybildat holdingbolag som vid konverteringstidpunkten äger samtliga aktier i Östermyra ("Konverteringen").

Koncernen får idag meddela att erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna godkänt Östermyras förslag. I och med godkännandet upphör Borgensåtagandet att gälla. Då Konverteringen är villkorad av att Östermyra har säkrat finansiering med ett belopp som garanterar byggstart kommer arbetet med att resa sådan finansiering nu att intensifieras. När sådan finansiering säkerställts kommer Östermyra att återkomma med närmare beräknad tidpunkt för genomförandet av Konverteringen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande                                                                               

0733-977 325

Peter@futuregrace.se 

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

Bjorn.sahlstrom@concent.se 

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16/3, 2018 kl. 13:25 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Dokument & länkar