ÖSTERMYRA BRUK AB BEGÄR FÖRLÄNGNING AV OBLIGATIONSLÅN DÅ TILLTRÄDE AV BARENTS CENTER INTE KAN SKE DEN 12 SEPTEMBER 2017

Stockholm, 6 september 2017

Concent Holding AB (publ) ("Bolaget") kommunicerade per den 13 april 2017 att förhandlingarna med BC Investment avseende tillträde av projektet Barents Center ("Projektet"), ägt av koncernbolaget Östermyra Bruk AB (publ) ("Östermyra") hade slutförts och att BC Investment skulle tillträda Projektet senast den 30 juni 2017. Tillträdet var bland annat villkorat av BC Investments erhållande av erforderlig och nöjaktig finansiering avseende förvärvet av Projektet. Bolaget meddelade sedermera den 30 juni 2017 att parterna överenskommit en förlängning av aktieöverlåtelseavtalet innebärandes att tillträdet till Projektet skulle ske senast den 12 september 2017 på i övrigt oförändrade villkor. Mot, bland annat, bakgrund av Bolagets pressade finansiella situation under våren 2017 och därmed möjligheterna att bistå vid det nödvändiga arbetet att säkerställa finansiering har erforderlig finansiering ännu inte erhållits och Bolaget får härmed meddela att tillträde till Projektet inte kommer att kunna ske den 12 september 2017.

I samband med förvärvet av Projektet och i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet med BC Investment skulle även Östermyra återbetala dess obligationslån om 200 MSEK, emitterat den 12 september 2016, med en slutlig förfallodag den 12 september 2017 ("Obligationslånet"). Då tillträde till Projektet inte kommer att ske den 12 september 2017 kommer inte heller Obligationslånet att återbetalas detta datum. Östermyra har idag därför initierat ett skriftligt fordringshavarmöte inom ramen för Obligationslånet i syfte att obligationsinnehavarna ska ges en möjlighet att godkänna en förlängning av Obligationslånet med tre månader samt en möjlighet till ytterligare förlängning om en månad åt gången vid två tillfällen. Förlängningen kräver att en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna röstar positivt till ett sådant förslag. Berörda fordringshavare kommer att kontaktas genom agenten, Intertrust (Sweden) ABs, försorg och tillsändas all nödvändig information. När röstningsförfarandet har avslutats kommer Bolaget återkomma med information om resultatet av röstningen.

Diskussion pågår för närvarande mellan Bolaget och BC Investment om förlängning av nuvarande aktieöverlåtelseavtal avseende Projektet samt avseende formerna för samarbetet framgent. Bolaget kommer att meddela resultatet av dessa diskussioner så snart dessa är avslutade.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6/9, 2017 kl. 08:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar