Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2020

Report this content

Fortsatt svag marknad
 

 • Totala intäkter
  Q4: MSEK 165,7 (317,6)
  12 månader: MSEK 1 025,8 (1 140,2)

   
 • EBITDA
  Q4: MSEK –4,6 (62,3)
  12 månader: MSEK 277,8 (249,5)

   
 • Resultat före skatt
  Q4: MSEK –86,5 (–29,3)
  12 månader: MSEK –65,1 (–102,3)

   
 • Resultat efter skatt per aktie
  Q4: SEK –1,83 (–0,62)
  12 månader: SEK –1,38 (–2,15)

Händelser under det fjärde kvartalet

 • Två planerade dockningar genomförda
 • Finansiering av installation av ballastvattenrening och refinansiering av checkkredit
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0 (0) SEK per aktie till bolagsstämman
 • Martin Nerfeldt ny CFO och medlem av koncernledningen

Nyckeltal 1 januari–31 december 2020

 • Totala intäkter, MSEK: 1 025,8 (1 140,2)
 • EBITDA, MSEK: 277,8 (249,5)
 • EBITDA, MUSD: 30,2 (26,4)
 • Rörelseresultat, MSEK: 32,6 (–0,4)
 • Resultat före skatt, MSEK: –65,1 (–102,3)
 • Resultat efter skatt, MSEK: –66,0 (–102,6)
 • Soliditet, %: 28 (29)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: –6 (–9)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 378,0 (354,8)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: –1,38 (–2,15)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 16,66 (22,12)
 • Lost Time Injury: 2 (1) 

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 13:00 CET.

För mer information, v.v. kontakta:

Kim Ullman             
VD, Concordia Maritime AB
Tel: 031 855003 
Mob: 0704 855003 
E-mail: kim.ullman@concordiamaritime.com  

Ola Helgesson
CFO, Concordia Maritime AB
Tel: +45 88938661
Mob: 0704 855009
E-mail: ola.helgesson@concordiamaritime.com 

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com