Försäljning av andelar i periodinbefraktning av Suezmaxfartyg

Concordia Maritime säljer tidigare tagna positioner i fyra inkontrakterade Suezmaxfartyg. Det ekonomiska värdet är MUSD 5,3 EBITDA.

Som ett led i positioneringen av flottan inför en förväntad successivt allt starkare marknad har Concordia Maritime deltagit i inbefraktningen av fyra Suezmaxfartyg. Concordia Maritimes andel har uppgått till 50 procent. Stena Bulk stod för de resterande 50 procent och dessutom hade fartygsägaren rätt till vinstdelning.

Den förväntade marknadsförstärkningen har nu materialiserats och de tagna positionerna har ett tydligt ekonomiskt värde. Concordia Maritime har idag kommit överens med Stena Bulk om att sälja andelarna i nämnda periodbefraktningar från och med 1 januari 2019. Det ekonomiska värdet, MUSD 5,3, av positionerna realiseras därigenom redan under det fjärde kvartalet 2018. Värderingen baseras på bolagens andel av skillnaden mellan kostnaden för periodinbefraktningen och den bedömda intäkten från dessa positioner.

Det är mycket glädjande att exponeringen mot Suezmaxmarknaden blev så bra. Värdet på positionerna i de inbefraktade Suezmaxfartygen har sedan kontraktstecknandet stigit kraftigt. Vi har därför gjort bedömningen att nivån och tidpunkten nu är de rätta för att realisera värdet. Vår huvudfokus är produkttankfartyg, där vi fortfarande har en betydlig exponering mot spotmarknaden med både ägt och inbefraktat tonnage. Att göra affärer med Suezmax-fartyg är dock ett viktigt komplement som kan erbjuda goda möjligheter, något som denna affär visar”, säger Kim Ullman.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 15:00 tisdagen den 18 december  2018.

Kim Ullman
CEO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31855003
Mobile 46 704855003
Email kim.ullman@concordiamaritime.com
 

Ola Helgesson
CFO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31 855009
Mobil 46 704 855009
Email ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar