Avyttring av aktier i Lindab

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Creades AB (”Creades”) har avyttrat 4 250 000 aktier i Lindab International AB (”Lindab”) till institutionella investerare genom ett accelererat auktionsförfarande till ett pris om SEK 100 per aktie.

Efter avyttringen äger Creades 3 679 322 aktier, motsvarande 4,7 % av kapital och röster, i Lindab.

Creades har förbundit sig, med sedvanliga undantag, att inte utan Carnegies medgivande avyttra eventuella kvarvarande aktier i Lindab under perioden t.o.m. dagen för offentliggörande av Lindabs delårsrapport för januari–juni 2019 (s.k. lock-up).

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Stockholm den 14 maj 2019

Creades AB (publ)

Denna information är sådan som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019, klockan 19:45 CET.    

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande är endast upprättat för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande avseende, eller inbjudan att förvärva, några värdepapper i Lindab i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva värdepapper i USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller i annan jurisdiktion där ett erbjudande eller en uppmaning att förvärva aktier kan vara förbjudet. De värdepapper som detta pressmeddelande hänvisar till har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse ("US Securities Act") och får inte erbjudas till försäljning eller säljas i USA utan registrering annat än med tillämpning av ett undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt US Securities Act. Inget offentligt erbjudande avseende värdepapper i USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien kommer att lämnas.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt och varken pressmeddelandet eller något eventuellt erbjudande om förvärv av aktier i Lindab riktar sig till andra än kvalificerade investerare. I Storbritannien riktar sig detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare som (i) omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller (ii) "företag med högt nettovärde", och andra till vilka det lagligen kan delges, som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i de nämnda föreskrifterna. 

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BakgrundCreades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 5,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Stillfront, Addnode, Midsona, Apotea, Tink, Instabox samt dotterbolagen StickerApp (tidigare PRNT Printing Solutions), Inet och Röhnisch. AffärsidéCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare. Creades huvudfokus är investeringar i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag men även aktiv förvaltning av noterade innehav med fokus på bolag vi bedömer ha potential för långsiktig överavkastning. StrategiStrategin är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HandelCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar