KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES 2021

Report this content

Aktieägarna i Creades AB (publ), org.nr 556866-0723, med säte i Stockholm, kallas till årsstämma onsdagen den 14 april 2021.

Mot bakgrund av covid-19 genomförs Creades årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Ett informationsmöte med styrelsens ordförande Sven Hagströmer och verkställande direktören John Hedberg kommer att hållas den 8 april klockan 13.00. Där kommer tillfälle ges att ställa frågor. Informationsmötet är öppet även för personer som inte är aktieägare i Creades och kommer att hållas via Teams. Möjlighet ges också att delta via telefon.

Den som vill delta på mötet anmäler sig senast den 31 mars via e-post till info@creades.se, med rubriken ”Anmälan till informationsmöte 2021”, eller på telefon 08-412 011 00. En inbjudan kommer att skickas till alla som anmält sig.

Förutsättningar för deltagande

En aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 6 april 2021,

• dels anmäla sig senast tisdagen den 13 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 6 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 6 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.creades.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 13 april 2021. Ifyllt formulär kan skickas med post till Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm eller via e-post till info@creades.se. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm eller via e-post till info@creades.se, senast söndagen den 4 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Creades AB (publ), Ingmar Bergmans gata 4, 7tr, 114 34 Stockholm, och på bolagets hemsida, www.creades.se, senast fredagen den 9 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning,
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Bestämmande av:
  1. antalet styrelseledamöter
  2. antalet revisorer
 9. Fastställande av:
  1. arvode till styrelse
  2. arvode till revisor
 10. Val av:
  1. styrelseledamöter,
 1. omval av Sven Hagströmer
 2. omval av Hans Karlsson
 3. omval av Jane Walerud
 4. omval av Cecilia Hermansson
 5. omval av Hans Toll
 6. omval av Hélène Barnekow
 7. nyval av Henrik Henriksson
  1. styrelseordförande,
 1.  omval av Sven Hagströmer
  1. och revisor
 2. nyval av PricewaterhouseCoopers AB
 1. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
 2. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 3. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 4. Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier
 5. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen
 6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning
 

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7b – Förslag avseende resultatdisposition

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning med 14,00 kr per aktie att fördelas på fyra utbetalningar. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,50 kr per aktie med avstämningsdag den 16 april 2021. Vid de senare utbetalningstillfällena betalas 3,50 kr per aktie (eller 0,35 kr kronor per aktie efter genomförande av den aktiesplit som styrelsen föreslår stämman att besluta om under punkt 15) med avstämningsdag den 15 juli 2021, den 15 oktober 2021 respektive den 31 januari 2022. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske den 21 april 2021, den 20 juli 2021, den 20 oktober 2021 respektive den 3 februari 2022.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om antagande av följande riktlinjer.

Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Creades investerar som en långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Creades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom kapitaltillväxt och/eller investeringsintäkter, främst genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare men även genom aktiv förvaltning av noterade innehav med fokus på bolag vi bedömer ha potential för långsiktig överavkastning. Mer information om bolagets strategi finns på bolagets hemsida www.creades.se.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Syftet med dessa riktlinjer är att fastslå ramarna för hur en konkurrenskraftig totalersättning ska utformas.

Formerna av ersättning

Ersättningen ska bestå av fast kontant ersättning, rörlig kontant ersättning eller rörlig ersättning verkställd genom pensionsutfästelse, samt premiebestämd tjänstepension innefattande sjukförsäkring och grupplivförsäkring. Den fasta kontantersättningen ska beakta ansvarsområde och erfarenhet. Styrelsen beslutar årligen om nivån på den fasta kontantersättningen. Den premiebestämda tjänstepensionen får maximalt uppgå till 4,5 % på lönedelar <7,5 prisbasbelopp och 30 % på lönedelar >7,5 prisbelopp.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi, hållbarhet och långsiktiga värdeskapande. Den utdelningsbara delen av den rörliga kontantersättningen ska även begränsas med ett tak satt i relation till den fasta kontantersättningen.

Rörliga kontantersättningar är inte semesterlöne- eller pensionsgrundande.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska verkställande direktören vara berättigad till full fast kontantersättning samt avsättning till tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska motsvarande gälla under sex månader.

Vid uppsägning från bolagets sida ska för finansdirektören gälla sex månaders uppsägningstid, varvid full kontantersättning samt avsättning till tjänstepensionsförsäkring utgår. Vid uppsägning från finansdirektörens sida gäller tre månaders uppsägningstid med motsvarande villkor.

Kriterier för utdelning av rörlig ersättning

Rörlig kontantersättning till finansdirektören ska dels kunna utgå med maximalt tre gånger fast månatlig kontantersättning om av ersättningsutskottet i förväg fastställda kriterier uppnåtts dels med maximalt tre gånger fast månatlig kontantersättning om bolagets avkastning överstiger av ersättningsutskottet fastställda kriterier. Maximalt ska total rörlig kontantersättning till finansdirektören kunna utgå med sex gånger fast månatlig kontantersättning.

Rörlig ersättning till verkställande direktören och övriga anställda ska kunna utgå om Creades årliga avkastning på substansvärdet (totalavkastning) per aktie överstiger av styrelsen fastställda gränsvärden (överavkastning). Totalavkastningen ska till 50% sättas i relation till ett fast avkastningskrav om 7,5 % och till 50 % sättas i relation till avkastning utöver aktiemarknadsindexet OMXSGI. Den totala rörliga ersättningen får som högst uppgå till 10 % av överavkastningen, varav verkställande direktörens andel högst får utgöras av halva andelen. 

Vid långtidsfrånvaro ska underlaget för beräkningen av rörlig kontantersättning justeras. Utbetalning av rörlig kontantersättning ska vara föremål för ett på förhand fastställt tak för den årliga utbetalningen. Takbeloppet för verkställande direktören ska motsvara fem gånger fast årlig kontantersättning. Eventuell rörlig kontantersättning överstigande takbeloppet ska ackumuleras till beräkningsgrunden för nästföljande års rörliga kontantersättning i en så kallad resultatbank.

Om överavkastningen är negativ ska innestående belopp i resultatbanken reduceras (utbetalning sker då av eventuellt positivt saldo, med avdrag för den negativa avkastningen, och maximerat till takbeloppet). Negativt belopp i resultatbanken ackumuleras och minskar följande års utbetalningsöverskott. Utbetalningsbar rörlig ersättning utbetalas av bolaget kontant omedelbart efter fastställandet av bolagets årsredovisning avseende aktuell period.

Verkställande direktören ska förbinda sig att förvärva aktier i bolaget för 50% av den utbetalda rörliga kontantersättningen, efter avdrag för inkomstskatt som bolaget utbetalar samt att inte avyttra därigenom förvärvade aktier under en period om minst tre år från förvärvet, under förutsättning att verkställande direktören är anställd under den fulla treårsperioden. Styrelsen får, i fråga om en viss utbetalning av rörlig kontantersättning, medge att skyldigheten att förvärva aktier bortfaller om det inte inom viss tid från utbetalningen varit möjligt att förvärva aktier till ett pris understigande 15 procents premie i förhållande till bolagets substansvärde.

Om någon, ensam eller i samverkan med annan, förvärvar ett bestämmande inflytande över bolaget eller förvärvar ett sådant antal aktier i bolaget som medför att budplikt utfaller enligt lag eller noteringsavtal, ska bolaget omedelbart kontant utbetala eventuellt positivt saldo i resultatbanken.

Verkställande direktören ska i sådant fall inte vara skyldig att förvärva aktier i bolaget för de utbetalda medlen.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna för utbetalning uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till finansdirektören ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen för mätperioden.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets alla anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen utser inom sig ett ersättningsutskott som årligen utvärderar utfallet av den totala ersättningen till ledande befattningshavare och om totalersättningen är rimlig i förhållande till bolagets affärsidé och övriga anställda. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen ska kunna frångå dessa riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna

De föreslagna riktlinjerna överensstämmer med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020 med den enda förändringen att en ny mening lagts till sist i femte stycket under Kriterier för utdelning av rörlig ersättning, enligt vilken styrelsen vid en substanspremie överstigande en viss nivå får medge att verkställande direktörens skyldighet att förvärva aktier i bolaget för del av erhållen rörlig ersättning i ett enskilt fall bortfaller. Detta är i linje med vad som sedan tidigare gällt för nuvarande verkställande direktören enligt tidigare träffat avtal.

Mer information

För mer information om ersättningar i Creades, inklusive i förekommande fall beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning och för år 2020 gällande riktlinjer, se årsredovisningen Not 7 Löner och ersättningar.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2022 vid ett eller flera tillfällen genomföra återköp av aktier i enlighet med följande villkor:

1. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

2. Återköp får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet att återköpa egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar att:

• antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp på tio aktier (s.k. split), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 124 651 280, varav 81 992 530 A-aktier och 42 658 750 B-aktier,

• första stycket i 4 § i bolagsordningen ändras enligt följande:

”Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500.000 kronor och till högst 2.000.000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 5.000.000 50.000.000 och till högst 20.000.000 200.000.000.”

• bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för split, och att

• styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande.

De olika delarna av förslaget utgör en helhet som stämman har att ta ställning till i ett och samma beslut.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om tillägg av en ny 13 § i bolagsordningen enligt nedan.

13 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, som består av Sven Hagströmer (Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB)), Erik Brändström (Spiltan Fonder AB) och Martin Gärtner (SEB Fonder), föreslår följande.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Att styrelseordförande Sven Hagströmer eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, utses till ordföranden vid stämman.

Punkt 8a – Antalet styrelseledamöter

Att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 8b – Antalet revisorer

Att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9a – Arvoden till styrelse

Att styrelsearvode ska utgå med 220 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode föreslås utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Punkt 9b – Arvoden till revisor

Att revisorsarvode ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 10a – Val av styrelseledamöter

Omval av Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson, Hans Toll och Hélène Barnekow samt nyval av Henrik Henriksson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Henrik Henriksson, född 1970, är verkställande direktör för Scania fram till 1 maj 2021. Henriksson tillträdde som verkställande direktör 2016 men har arbetat för Scania sedan 1997 i flera olika roller bland annat som försäljningsdirektör i Sydafrika samt som chef för Sales and Marketing. Den 1 maj 2021 tillträder han som verkställande direktör i det nystartade bolaget H2 Green Steel. Henriksson sitter i styrelsen för Electrolux och Hexagon samt i styrelsen för Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv. Henriksson har examen som Civilekonom från Lunds universitet. Varken Henriksson eller någon närstående till honom äger för närvarande aktier eller andra finansiella instrument i Creades.

Information om de ledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida www.creades.se.

Punkt 10b – Val av styrelseordförande

Omval av Sven Hagströmer till styrelseordförande.

Punkt 10c – Val av revisor

Nyval av PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av stämman, auktoriserade revisorn Peter Nilsson kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Punkt 11 – Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen

Att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor (med beaktande av styrelsens rekommendation), arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska den ledamot som utsetts av den ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Om en ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Förslag till beslut om justeringspersoner och röstlängd

Punkt 2 - Val av justeringspersoner

Till personer att justera protokollet föreslås Erik Brändström (Spiltan Fonder AB) och Martin Gärtner (SEB Fonder) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som valberedningen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmo­aktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

____________________

Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 14, 15a och 15b ovan är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier

I bolaget finns totalt 12 465 128 aktier, varav 8 199 253 A-aktier (en röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 8 625 840,5 röster. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar m m

Årsredovisningen, styrelsens ersättningsrapport och styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.creades.se, senast från och med den 24 mars 2021. De sänds också till aktieägare som begär det, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, www.creades.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2021

Creades AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Dokument & länkar