Förändring av antalet aktier och röster i Crown Energy

Crown Energy AB (publ) (”Bolaget” eller ”Crown Energy”) har, enligt tidigare offentliggjord information, under december 2017 genomfört en riktad emission genom att Cement Fund SCSp (”Cement Fund”) har utnyttjat warranter för teckning av totalt 31 500 000 nya aktier i Bolaget.

Under december månad 2017 slutfördes emission av nya aktier genom att Cement Fund utnyttjade samtliga 31,5 miljoner warranter och tecknade sig därmed för lika många stamaktier där Crown Energy tillfördes totalt 63 miljoner kronor. Därmed kunde under december månad totalt 31 500 000 stamaktier bli införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per den 29 december 2017 till 477 315 350. Varje aktie äger tio röster vardera och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 4 773 153 500. Aktiekapitalet uppgår efter omvandlingen och inlösen till cirka 14 032 864,56 kronor.

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08:30 CET 

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ) 
+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag med verksamhet i Afrika och Mellanöstern. Koncernen består av två affärsområden – Energy och Property Development and Services. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.