Cyxone inleder First in Human-studie med T20K för behandling av MS

Report this content

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget inleder sin First in Human, fas I, studie med läkemedelskandidaten T20K för behandling av multipel skleros (MS) omedelbart till följd av myndigheternas godkännande. För närvarande ligger fokus på rekryteringen och screeningen av manliga friska frivilliga forskningspersoner till studien.

Cyxones ansökan om att få inleda en First in Human, fas I, klinisk studie med sin profylaktiska läkemedelskandidat T20K inriktat på multipel skleros (MS) har blivit godkänd av Etikprövningsnämnden i Nederländerna och Nederländernas Central Commission on Research Involving Human Subjects (CCMO). First in Human-studien är designad som en dubbelblindad studie på en klinik i Nederländerna, där T20K kommer att administreras till manliga friska frivilliga forskningspersoner genom infusion. Studien kommer att utvärdera nivån av T20K i blodet efter administrering av en eller två doser av substansen. Syftet med studien är att utvärdera T20Ks säkerhet och tolerabilitet i människa och studien genomförs i samarbete med den globala kliniska forskningsorganisationen (clinical research organization, CRO) QPS Netherlands.

Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, kommenterade: “Starten av vår First in Human-studie med T20K är ett stort ögonblick gör Cyxone. Tack vare vårt framstående team och samarbetspartners har vi kommit långt i förberedelsearbetet och kunde inleda studien så snart vi fick det nödvändiga godkännandet från de relevanta myndigheterna. Tack vare T20Ks naturliga ursprung och utmärka prekliniska säkerhetsprofil ser vi fram emot att utvärdera vår kandidats säkerhet i människa och att ta ytterligare ett steg framåt mot att transformera behandlingen av autoimmuna sjukdomar.”

Den kliniska fas I-studien är för närvarande i rekryterings- och screeningstadiet. Den första kohorten av manliga friska frivilliga forskningspersoner i studien kommer att få den initiala dosen av T20K i juli 2019, följt av potentiellt sett ytterligare en kohort som vid behov får två doser. Studien estimeras avslutas under den andra halvan av 2019. Bolaget kommer att göra ytterligare tillkännagivanden då den första manliga friska frivilliga forskningspersonen får den första dosen och då den sista studiedeltagaren får sin sista dos av T20K.

Kontakt
Cyxone AB (publ)

Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723 816 168
Email: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21

211 22 Malmö

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019, 12.35.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om T20K
T20K är under utveckling som en ny form av multipel skleros (MS) behandling med profylaktiska egenskaper. Resultat från prekliniska studie demonstrerar att kandidaten skulle kunna användas föra att mildra eller till och med förebygga MS-skov och potentiellt till och med kunna fördröja sjukdomens progression. Tidig sjukdomsintervention, som detta, är för närvarande inte målinriktning för någon annan tillgänglig behandling. Dessutom har kandidaten visat en låg toxicitetsnivå och skulle på grund av sin gynnsamma absorption och fördelning i kroppen kunna administreras vid låga doser varannan vecka eller till och med månadsvis.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I, samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar