Cyxone tillkännager strategisk avsikt att positionera sin läkemedelskandidat T20K i MS som ett profylaktiskt medel

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att prekliniska rön stödjer positioneringen av dess läkemedelskandidat T20K som ett profylaktiskt medel för behandling av multipel skleros (MS). Detta indikerar att substansen skulle kunna användas för tidig intervention av MS, vilket skulle mildra eller förebygga MS-skov och potentiellt sett till och med kunna fördröja sjukdomens progression. Tidig sjukdomsintervention, som detta, är för närvarande inte målinriktning för någon annan tillgänglig behandling.

De prekliniska studier som utfördes förra året gav ytterligare förståelse för läkemedelskandidaten T20K och resultaten indikerar att läkemedlet skulle kunna användas för att förebygga eller sakta ner sjukdomsprogressionen i MS. Ny kunskap om hur T20K absorberas och distribueras i kroppen tyder på att läkemedlet skulle kunna administreras i låga doser varannan vecka eller till och med månadsvis, vilket på längre sikt kan ge en betydande positiv inverkan på MS-patienters livskvalitet. En förlängd läkemedelsutsöndring från vävnad skulle innebära att endast mycket små mängder av T20K skulle cirkulera i patientens kropp vid varje givet tillfälle, vilket markant reducerar risken för systemisk toxicitet. Ett läkemedel med en såpass låg toxicitetsnivå kan eventuellt ges till patienter redan vid fastställd diagnos, eller kort därefter, vilket har potential att sakta ned sjukdomens progression i jämförelse med patienter som inte får tidig intervention med T20K. Detta skulle innebära att patientens nästa MS-skov signifikant skulle fördröjas och eventuellt också ha mildare symptom. Denna strategiska riktning kommer att positionera T20K som en ny behandlingsform inriktad på att förebygga eller mildra MS-skov snarare än på att behandla aktiva MS-skov, vilket är nuvarande standardbehandling.

Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, kommenterade: ”Om T20K fortsätter att demonstrera sin effekt också i studier i människa, vilket vi inte har några motsägande indikationer till, så tror vi att detta kan transformera sättet hur vi ser på autoimmuna sjukdomar såsom MS. Både hur vi behandlar sjukdomen men också hur patienter upplever en diagnos då deras utsikter skulle förändras. Då T20K är ett naturligt växtprotein, en cyklotid som anses vara en ideal ’mall’ för nya läkemedel, är vi ivriga att få veta mer om dess förmågor i kommande kliniska studier.”

Cyxone genomför just nu de slutgiltiga förberedelserna inför starten av den första studien i människa, även kallat en fas 1-studie. Ansökan om att få påbörja den kliniska prövningen kommer att skickas in under det andra kvartalet 2019. Det fortsatta arbetet med T20K kommer att ha ett viktigt fokus på att finna en dosregim som effektivt bromsar sjukdomens progression utan att skada andra vitala kroppsfunktioner, varför fas 1-studien i friska frivilliga personer kommer att vara avgörande för företagets fortsatta strategiska planering.

Kontakt
Cyxone AB (publ)

Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019, 10.00.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i prekliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com  

Taggar:

Om oss

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Prenumerera

Dokument & länkar