Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Report this content

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2019-01-01—2019-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -4 762 (-2 747) KSEK
  • Resultat per aktie -0,13 (-0,15)
  • Likvida medel uppgick per 2019-03-31 till 30 049 (27 227) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2019-03-31 till 95,9 (90,6) %

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

  • Det amerikanska patent- och registreringsverket (USPTO) har utfärdat patentet 10,159,710 B2 - ett delpatent, s.k. divisional patent, relaterat till det redan godkända 'ursprungspatentet' för läkemedelskandidaten T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros (MS).
  • Prekliniska rön stödjer positioneringen av läkemedelskandidaten T20K som ett profylaktiskt medel för behandling av multipel skleros (MS). Detta indikerar att substansen skulle kunna användas för tidig intervention av MS, vilket skulle mildra eller förebygga MS-skov och potentiellt sett till och med kunna fördröja sjukdomens progression. Tidig sjukdomsintervention, som detta, är för närvarande inte målinriktning för någon annan tillgänglig behandling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser.

VD Kjell Stenberg kommenterar
Under första kvartalet 2019 har Cyxone lagt grunden för de två kommande kliniska studierna med våra kandidater T20K i multipel skleros (MS) och Rabeximod i ledgångsreumatism. Efter att ha avslutat 2018 med starka prekliniska resultat för T20K och ett kapitaltillskott öronmärkt för Rabeximods fortsatta utveckling ser bolaget nu mycket fram emot det vidare kliniska utvecklingsarbetet med dessa substanser och att därigenom kunna visa deras potential som läkemedel.

T20K och MS
I mars månad meddelade Cyxone att preklinisk data stödjer positioneringen av T20K som ett profylaktiskt medel inom MS. Detta innebär att T20K skulle kunna ges till patienter redan vid fastställd diagnos, vilket skulle kunna sakta ned sjukdomens progression och därigenom fördröja patientens nästa MS-skov samt potentiellt sett mildra dess symtom, något som markant skulle höja patienters livskvalitet. För närvarande slutför Cyxone de förberedande studier som krävs för att kunna säkerställa T20Ks säkerhet i en s.k. fas 1 eller ”First-in Human”-studie där läkemedlet kommer att administreras genom injektion.

Rabeximod och ledgångsreumatism
Under kvartalet har Cyxone förberett för den fas 2b-studie som avser bekräfta Rabeximods effekt i patienter med moderat till svår ledgångsreumatism. Bolaget har fört diskussioner med olika laboratorier i planeringen för genomförande av en 24 veckors säkerhetsstudie med Rabeximod i två djurslag, utvärderat och valt tillverkare som ska fylla Rabeximod i kapslar under GMP (good manufacturing practice) villkor, samt fört diskussioner med olika kliniska studieorganisationer angående genomförandet av fas 2b-studien. Allt detta för att behandlingen i fas 2b-studien ska få bästa möjliga förutsättningar att visa de goda effekter av Rabeximod som tidigare har observerats i en fas 2-studie efter 16 veckors behandling.

Externa aktiviteter    
Utöver arbetet med de kliniska utvecklingsprogrammen har Cyxone under första kvartalet också mött potentiella samarbetspartners, köpare och investerare i bolagets två utvecklingssubstanser. Dessa möten har bland annat möjliggjorts av att bolaget har besökt en rad industri- och partneringevenemang såsom BioEurope i Wien och Drug Discovery Summit i Barcelona.

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till er aktieägare som oförtröttligt stöttat Cyxone i vårt utvecklingsarbete. Våra kandidater har potential att transformera både behandlingen av och synen på behandling av MS och ledgångsreumatism. Vi arbetar hårt för att föra deras utveckling framåt för att på sikt kunna erbjuda patienter en högre livskvalitet än vad som idag är möjligt.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.com 

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma

Denna delårsrapport för första kvartalet 2019 publiceras på bolagets hemsida 17 maj och kommer finnas tillgänglig i original på bolagets kontor på Adelgatan 21, Malmö.

2019-05-24   Bolagsstämma

2019-08-28   Halvårsrapport, 2019

2019-11-15   Delårsrapport kvartal 3, 2019

2020-02-14   Bokslutskommuniké 2019

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 17 maj 2019

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt
Cyxone AB (publ)

Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21

211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019 kl 08.30 CET.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i pre-kliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på telefon 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se. www.cyxone.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar