Halvårsrapport 2020-01-01--2020-06-30

Report this content

Sammanfattning av halvårsrapport

Halvåret (2020-01-01-- 2020-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -24 370 (-13 412) KSEK
 • Resultat per aktie -0,50 (-0,36)
 • Likvida medel uppgick per 2020-06-30 till 40 630 (23 872) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2020-06-30 till 88,3 (90,3) %

Kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -14 187 (-6 655) KSEK
 • Resultat per aktie -0,29 (-0,18)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Cyxone utser Tara Heitner till VD
 • Cyxone söker nya patent som en följd av nya innovativa resultat
 • Cyxone ingår utvecklingsavtal med uppfinnaren Dr Kalev Kask

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cyxone ingår avtal med Dr Maarten Kraan som vetenskaplig rådgivare
 • Cyxone ingår avtal med Professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare
 • Cyxone tillförs 0,9 MSEK genom en första riktad nyemission enligt avtalet med Kalev Kask för att gemensamt utveckla en ny behandling av covid-19

VD Tara Heitner kommenterar

Det har varit tre spännande och produktiva månader sedan jag tillträdde som VD och jag är glad över att få presentera min första delårsrapport för Cyxone. Teamet på Cyxone har arbetat aktivt under sommaren vilket har resulterat i flera väsentliga framsteg vilka vi glädjande avrapporterat under sommarperioden.

Sedan jag började på företaget har teamet arbetat hårt för att uppnå flera viktiga milstolpar. Utvecklingsavtalet med Dr Kask var en viktig framgång som gör det möjligt för Cyxone att utöka sina sjukdomsindikationer. Vi skickade även in fyra nya patentansökningar som gör det möjligt att få utökat starkt patentskydd för Rabeximod. Vi har stärkt vårt team och vår interna expertis inom de sjukdomsområden vi är verksamma inom genom vårt vetenskapliga råd (Scientific Advisory Board, SAB) där vi har anlitat två mycket erfarna och erkända experter inom autoimmuna sjukdomar – dr Maarten Kraan och professor Rikard Holmdahl. Maarten Kraan har mångårig erfarenhet av kliniska prövningar inom inflammatoriska sjukdomar och reumatisk artrit (RA) från läkemedelsindustrin. Han har även erfarenhet av kliniska undersökningar för att behandla SARS-COV-2. Rikard Holmdahl är en välkänd expert inom akademin inom både multipel skleros (MS) och RA.

Förra veckan hade vi också glädjen att meddela att Christin Arrhenius Bokedal börjar på Cyxone i oktober som Head of Development. Christin kommer att bidra med värdefull erfarenhet och kunskap som hon har skaffat sig under sin breda karriär inom läkemedelsindustrin. Hon har arbetat med projektledning, regulatory affairs, medical affairs och quality assurance – områden som alla är relevanta för Cyxones framtida utveckling.

Utvecklingsprojekten

Utvecklingsarbetet med våra läkemedelsprojekt – T20K för MS och Rabeximod för RA – går framåt enligt plan. Resultaten från Rabeximods tox-studie som jag vet att många har väntat på håller också planen, och som vi tidigare har meddelat tar nu ett omfattande arbete vid för att ingående analysera all data som sådana studier genererar. Behandlingen av djuren under sex månader har gett mycket information och nu kommer arbetet att analysera och rapportera denna data ta sedvanlig tid för den här typen av studier. Vi kommer att meddela resultaten så snart studierapporten har blivit färdigställd och godkänd.

Prekliniska försök på T20K går vidare enligt plan. Nyligen genomförda studier visar att substansen inte bryts ned i magtarmkanalen utan är mycket stabil vilket är en viktig egenskap hos peptidläkemedel vid oral administrering. Fortsatta icke-kliniska och formuleringsstudier är pågående.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.com

Tara Heitner
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter

Denna delårsrapport för andra kvartalet 2020 publiceras på bolagets hemsida 28 augusti (https://cyxone.com/investor-relations/finansiella-rapporter/).

Delårsrapport kvartal 3, 2020                  2020-11-13

Bokslutskommuniké 2020                       2021-02-12

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 28 augusti 2020

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Tara Heitner, VD
Telefon: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna delårsrapport är sådan information som Cyxone AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Tara Heitner för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 08.30 CET.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i kliniskt fas I-program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på telefon 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se. www.cyxone.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar