Kommuniké från Cyxones årsstämma den 24 maj 2019

Report this content

Cyxone AB (publ) avhöll den 24 maj 2019 sin årsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam. Till styrelseordförande omvaldes Bert Junno.

Det beslöts att arvode ska utgå med 200 000 kr till ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Revisor
Till revisionsbolag nyvaldes KPMG AB med Camilla Alm Andersson som huvudansvarig revisor. Beslut fattades om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Bolagsordningsändring
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 2 264 150 kronor och högst 9 056 600 kronor samt att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner.

Ändring av villkor för teckningsoptioner av serie TO3
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå aktieägaren Milad Pournouris förslag och i stället ge styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för, och vid behov besluta om, en ändring av den senaste tidpunkten då bolagets teckningsoptioner av serie TO3 kan utnyttjas.

Kontakt
Cyxone AB (publ)

Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21

211 22 Malmö

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i prekliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar