Kommuniké från Cyxones årsstämma den 4 juni 2020

Cyxone AB (publ) höll idag, den 4 juni 2020, årsstämma i Malmö. Årsstämman valde styrelsens ordförande Bert Junno till stämmoordförande. Oliver Cherek vid Fredersen Advokatbyrå var protokollförare. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller aktieägares tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, revisor och beslut om arvode m.m. 

Till styrelseledamöter omvaldes Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam. Till styrelseordförande omvaldes Bert Junno. Det beslutades att arvode ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande samt med 150 000 kr vardera till övriga ledamöter. Till revisionsbolag omvaldes KPMG AB och Camilla Alm Andersson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Malmö den 4 juni 2020

Cyxone AB (publ)
Styrelsen

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Ola Skanung, CFO
Tel: 0705 12 10 40
E-post: ola.skanung@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i kliniskt fas I-program, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) i kliniskt fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar