• news.cision.com/
  • Cyxone/
  • Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 inleds idag, måndagen den 17 maj 2021

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 inleds idag, måndagen den 17 maj 2021

Report this content

Idag, den 17 maj 2021, inleds teckningsperioden för utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO4 som emitterades i samband med Cyxone AB (publ)s (”Cyxone” eller ”Bolaget”) riktade emission av units under det fjärde kvartalet 2020. I samband med teckningsperiodens inledning publicerar även Cyxone ett ägarbrev till teckningsoptionsinnehavare innehållandes VD-ord samt instruktioner för teckning. Teckningskursen har fastställts till 3,24 SEK per ny aktie och vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden pågår fram till och med den 28 maj 2021. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 28 maj 2021.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO4:

Teckningsperiod: 17 maj 2021 – 28 maj 2021.

Emissionsvolym: 6 003 157 teckningsoptioner av serie TO4, vilka berättigar till teckning av 6 003 157 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4: 21 maj 2021.

Utspädning m.m.: Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjas ökar aktiekapitalet med 453 068,70 SEK, från 4 382 145,83 SEK till 4 835 214,53 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt utnyttjande med 6 003 157 aktier, från 58 063 400 aktier, till 64 066 557 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 9,37 procent av antalet aktier och röster.

Ägarbrev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO4 samt fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida, www.cyxone.com.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 maj 2021, alternativt avyttras senast den 21 maj 2021, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.cyxone.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.   

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cyxone avseende teckningsoptionerna.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: tara.heitner@cyxone.com Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar