Välkommen till Dala Energi AB (publ) årsstämma

Report this content

Fredagen den 20 maj 2022 kl. 16.00 i Rättvik Arena, RÄTTVIK. Samling och registrering sker mellan klockan 15.00 - 15.45. Efter årsstämman serveras middag med underhållning.

Registrering

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 maj 2022. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 12 maj 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ombeds att i första hand anmäla sitt deltagande i årsstämman på bolagets hemsida via www.dalaenergi.se/anmalan och i andra hand på telefon nummer 0247-738 71. Telefontid är måndag till torsdag mellan klockan 09.00 -12.00. Sista dag för anmälan är måndagen den 16 maj 2022 klockan 16.00.

Aktieägare som anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med post. Deltagarkortet tas med och används vid inregistreringen till årsstämman. Deltagarkortet sänds till den adress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB.

Fullmakt

Om aktieägaren ska företrädas av ombud, fyll i aktuella uppgifter vid inregistreringen och sänd uppgifterna till Dala Energi AB, Box 254, 793 26 Leksand, oss tillhanda senast 12 maj 2022.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ett belopp på 14 862 994 kr, 0,60 kr per aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir den 24 maj 2022. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 30 maj 2022.

Årsredovisning

Årsredovisningen kan beställas eller hämtas från bolagets hemsida från och med den 29 april.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för såväl bolaget som koncernen.
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolaget som koncernen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning
 11. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer och valberedning.
 12. Beslut om förlängning av bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 13. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag och förslag om bemyndigande finns tillgängligt på vår hemsida www.dalaenergi.se                  

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

BENGT ÖSTLING, VD
Mail: bengt.ostling@dalaenergi.se
Telefon: 0247-738 02

SUSANNE JUHL, EKONOMICHEF
Mail: susanne.juhl@dalaenergi.se 
Telefon: 0247-738 05

Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter ca 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 4 400 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi är är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök: www.dalaenergi.se 

Redeye AB är Dala Energis Certified Adviser (certifiedadviser@redeye.se, 08-121 576 90).

Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg 2022-04-20 08:40. 

Prenumerera