Många miljarder betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år

Report this content

Våra studier visar att runt 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, osäkerhetsintervallet är mellan 11 och 27 miljarder kronor. Det motsvarar 5,5 procent av de totala utgifterna, exklusive ålderspensionssystemet. Att utbetalningar är korrekta och systemen träffsäkra är en förutsättning för en hållbar välfärd. Det är därför viktigt att med jämna mellanrum bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar och kartlägga dess orsaker. Bara med den kunskapen kan vi på ett trovärdigt och effektivt sätt minska läckaget från systemen och upprätthålla förtroendet för välfärden.

Resultat

Vi bedömer att den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen uppgår till runt 18 miljarder kronor årligen, med ett osäkerhetsintervall på mellan 11 och 27 miljarder. Det motsvarar 5,5 procent av de totala utgifterna, exklusive ålderspensionssystemet som står för hälften av alla utgifter och har en låg risk för fel.

Vi konstaterar att ett fåtal ersättningssystem (tillfällig föräldrapenning, lönebidrag, nystartsjobb, sjukersättning, sjukpenning och assistansersättning) står för en stor del av de felaktiga utbetalningarna. De sex ovan nämnda systemen utgör 19 procent av de totala utgifterna men står för närmare hälften av de uppskattade felaktiga utbetalningarna.

Fel i så kallade systemöverskridande uppgifter uppskattas orsaka ca 5,4 miljarder kronor i felaktiga utbetalningar årligen, med ett osäkerhetsintervall på mellan 3,3 och 7,1 miljarder kronor.1 Enligt våra uppskattningar är svartarbete den systemöverskridande uppgift som orsakar klart mest felaktiga utbetalningar, mellan 3 till 6 miljarder kronor per år.

Orsaker till felaktiga utbetalningar

I vår första omfattningsrapport studerade vi särskilt orsakerna till felaktiga utbetalningar. Vi konstaterade där att ungefär 3 av 4 felaktigt utbetalda kronor beror på oriktiga uppgifter. Varannan felaktigt utbetald krona uppskattas dessutom bero på misstänkt avsiktliga fel. Knappt 1 av 20 felaktigt utbetalda kronor uppskattas bero på felaktiga bedömningar och beslut i handläggningen. Det finns därför en stor potential för att minska felaktiga utbetalningar genom att säkerställa att uppgifterna som ligger till grund för besluten är korrekta.

I denna rapport, som har tagits fram av delegationens kansli, kan vi konstatera att välfärdssystemens utformning är en viktig orsak till felaktiga utbetalningar. I ersättningssystem där flera myndigheter och organisationer är ansvariga ser vi att risken för felaktiga utbetalningarna är högre. Vi noterar också att i ersättningssystem där företag och andra externa aktörer med ekonomiska intressen är verksamma, är de uppskattade felnivåerna särskilt höga.

Använda metoder och osäkerhet i bedömningarna

Det går aldrig att få fram någon exakt kunskap om omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdsystemen. Beslut och prioriteringarna kommer alltid behöva baseras på mer eller mindre välgrundade uppskattningar, vilket inte är unikt för detta område.

De risker för felaktiga utbetalningar som är svåra att uppskatta med empiri brukar kallas mörkertal. För att kunna bedöma samtliga felaktiga utbetalningar måste detta mörkertal uppskattas. Att endast redovisa de kontrollerbara felen skulle leda till underskattningar, i vissa system till kraftiga sådana. En sådan icke-heltäckande uppskattning har begränsad nytta som underlag för beslut och prioriteringar. Det är därför nödvändigt att göra en uppskattning av mörkertalets storlek. Vi har gjort det med hjälp av olika typer av bedömningar, dessa är osäkrare än uppskattningar som baseras på empiri.

En viktig skillnad mellan vår uppskattning av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar och de som gjorts tidigare är att vi har baserat uppskattningarna på så mycket empiriskt underlag som möjligt, givet de begränsningar i tid och resurser som vi har haft. Det innebär att säkerheten i blir högre än om enbart expertbedömningar hade använts.

Den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar går dock inte att uppskatta enbart med empiriska metoder, vi har därför även använt oss av expertbedömningar och andra typer av bedömningar. Det är viktigt att hela tiden arbeta för att uppskattningarna ska bli bättre och säkrare.

Rapportens innehåll

Det här är vår andra avrapportering av uppdraget att bedöma omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. I vår första rapport genomförde vi uppskattningar av felaktiga utbetalningar från 13 system.2

I den rapport vi nu publicerar uppskattar vi felaktiga utbetalningar från ytterligare system: ålderspensionssystemet, assistansersättning, ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och barnbidrag. Vi uppskattar också hur mycket felaktiga utbetalningar som orsakas av fel i systemöverskridande uppgifter. De systemöverskridande uppgifter som vi studerat är sjukpenninggrundande inkomst (SGI), folkbokföring i Sverige, samordningsnummer och svartarbete. Vi tittar även på hur stora felaktiga utbetalningar som orsakas av kolliderande ersättningar och bristande samordning.

Totalt ingår 41 ersättningssystem i delegationens uppdrag. Utgifterna för dessa system uppgick 2018 till 654 miljarder kronor, varav ålderspensionssystemet stod för hälften. Vi har särskilt studerat 18 system med hjälp av olika metoder, både empiriska med relativt hög säkerhet och olika sorters bedömningar med större osäkerhet. Utgifterna för dessa 18 ersättningssystem uppgick till 600 miljarder kronor, dvs cirka 92 procent av de samlade utgifterna för systemen som ingår i delegationens uppdrag. För resterande 23 system har vi gjort en schablonmässig uppskattning av felen.

Nästa steg

Delegationen kommer att presentera sitt betänkande i december i år. I det kommer konkreta förslag på åtgärder att presenteras, bland annat en modell som möjliggör för återkommande uppskattningar av felaktiga utbetalningar samt hur styrningen och ansvarsfördelningen på området kan stärkas. Genom att kontinuerligt utveckla kunskapen om felens omfattning och orsaker kan vi stärka arbete med att säkerställa korrekta utbetalningar.
 

1 Systemöverskridande uppgifter har betydelse för korrekta utbetalningar i många ersättningssystem. De uppgifter som ingår i vår uppskattning är sjukpenninggrundande inkomst (SGI), folkbokföring i Sverige, samordningsnummer och svartarbete.

2 Läckaget i välfärdssystemen, del 1 – Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem (Rapport 4). Rapporten redovisar resultaten från omfattningsstudier av 13 ersättningssystem, varav nio har genomförts med empiriska metoder och fyra med expertbedömningar.

Sven-Erik Österberg
Ordförande i Delegationen för korrekta utbetalningar
Telefon: 08-405 53 41
Mobil: 070-312 66 36
sven-erik.osterberg@regeringskansliet.se

Bessam Saleh
Utredningssekreterare i Delegationen för korrekta utbetalningar
Telefon 08-405 57 94
Mobil 070-382 02 27
bessam.saleh@regeringskansliet.se

Joacim Danielsson
Utredningssekreterare i Delegationen för korrekta utbetalningar
Telefon 08-405 11 03
Mobil 070-275 35 32
joacim.danielsson@regeringskansliet.se

Niklas Ottosson
Utredningssekreterare i Delegationen för korrekta utbetalningar
Telefon 08-405 87 16
Mobil 073-073 68 56
niklas.ottosson@regeringskansliet.se

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07) är en delegation under finansdepartementet med uppdrag att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Ordförande för delegationen är Sven-Erik Österberg. I delegationens uppdrag ingår bland annat att göra en bedömning av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Delegationens ska presentera sitt slutbetänkande i december i år. Delegationens kansli har tidigare publicerat följande rapporter.
• Rapport 1. Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
• Rapport 2. Bidragsmoralen i samhället – En aktuell lägesbild av inställningen till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
• Rapport 3. Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – En kartläggning
• Rapport 4. Läckaget i välfärdssystemen, del 1 – Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem
• Rapport 5. Digitalisering och AI för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
Rapporterna finns tillgängliga på delegationens webbplats www.korrektautbetalningar.se

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Våra studier visar att runt 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, osäkerhetsintervallet är mellan 11 och 27 miljarder kronor.
Twittra det här

Citat

Att miljarder betalas ut felaktigt varje år undergräver förtroendet för välfärdssystemen. Det är därför viktigt att hela tiden utveckla kunskapen om felens omfattning och orsaker så att arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar kan stärkas.
Sven-Erik Österberg