Delårsrapport 1 juli 2018 – 31 mars 2019

Report this content

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2018-07-01 – 2019-03-31)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  •  Rörelseresultatet uppgick till -6,2 (-6,3) MSEK
  •  Resultat per aktie* -0,42 (-0,43) SEK
  •  Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,3 (3,6) MSEK

Tredje kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  •  Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-2,3) MSEK
  •  Resultat per aktie* -0,13 (-0,15) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier för nio månader och 14 752 833 för tredje kvartalet. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

I december 2018 blev den fullständiga kliniska studierapporten (CSR) från fas IIb-studien för OsteoDex klar som bedrivits i Sverige, Finland, Estland och Lettland. Studien omfattade 55 väl-definierade patienter med kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser (mCRPC).

De erhållna resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin för metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. OsteoDex-behandlingen bromsade sjukdomsförloppet i skelettet hos majoriteten av patienterna som genomgått hela behandlingen (5 månader).

Två fynd bedömer vi som särskilt viktiga, först att tolererbarheten konfirmerats med frånvaro av allvarliga biverkningar, samt att OsteoDex kunde reducera tumörbördan i skelettet hos patienter som hade fått och sviktat (progredierat) på behandling med 2-4 av de tillgängliga sjukdomsbromsande läkemedlen (cytostatika, dvs. Docetaxel/Jevtana; moderna hormonellt aktiva läkemedel, dvs. Zytiga/Xtandi; Radium-223, dvs Xofigo) och därmed saknat ytterligare behandlingsalternativ. Detta är ett mycket viktigt fynd som uppfyller kriterierna för s.k. "unmet need" och har väsentlig betydelse för OsteoDex´ fortsatta kliniska utveckling mot registrering/godkännande.

Bolaget har sammanställt ett virtuellt datarum innehållande all information om OsteoDex, DexTechs läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) samt övriga projekt och formell bolagsinformation. Efter tecknat sekretessavtal, ges licensintressenter möjlighet att logga in och granska informationen. Datarummet blev färdigt den 15 januari 2019. Diskussioner förs nu med ett antal intressenter som kvalificerats från en längre lista med potentiella tagare.

Som tidigare meddelats kommer bolagets kassa att behöva fyllas på under hösten. Detta planeras att ske genom en företrädesemission om cirka 10 MSEK som avses genomföras under Q2 2019 till marknadsmässiga villkor. Inför den planerade företrädesemissionen har bolagets styrelseordförande och huvudägare ingått dels ett avtal om teckningsförbindelse avseende att försvara sin ägarandel (cirka 26,6 procent av röster och kapital) i företrädesemissionen, och dels ett avtal om vederlagsfri garantiteckning motsvarande resterande belopp i företrädesemissionen. Detta innebär att DexTech på förhand har erhållit teckningsförbindelse och vederlagsfri garantiteckning motsvarande det totala beloppet i den planerade företrädesemissionen. Styrelsen avser att genomföra denna företrädesemission obeaktat framstegen i förhandlingar med OsteoDex-intressenter av två primära skäl: dels för att bolaget ska vara välfinansierat vid licensförhandlingar, dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Finansiering av bolagsdriften fram till genomförd företrädesemission garanteras genom en lånefacilitet från bolagets styrelseordförande och huvudägare.

Vi är mycket nöjda med intresset för OsteoDex och resultaten från fas IIb-studien samt att värdet av resultaten konfirmerats, särskilt i perspektiv av att OsteoDex bedömes uppfylla kriterierna för ett s.k. ”unmet need” vid behandling av metastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). (Med ”unmet need” menas att inga andra sjukdomsbromsande läkemedel finns att tillgå). Intressenterna för OsteoDex utgörs av stora organisationer vilket medför en viss tröghet avseende tidsaspekten i förhandlingsprocessen – det vill säga, det tar sin tid. Med samma målmedvetenhet som tagit OsteoDex från idé till och med genomförd klinisk fas IIb-studie, kommer vi att arbeta för att ingå det avtal som är långsiktigt bäst för bolaget och dess aktieägare samt som tryggar fortsatt klinisk utveckling av OsteoDex.

Anders R Holmberg
Verkställande direktör

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2019.

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar