DexTech Medical AB, Delårsrapport 1 juli - 30 september 2019

Report this content

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av första kvartalet (juli - september 2019)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  •  Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-1,9) MSEK
  •  Resultat per aktie* -0,13 (-0,13) SEK
  •  Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 8,2 (0,0) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 887 678. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

I början av oktober 2019 kunde DexTech presentera lovande uppföljningsresultat från bolagets fas IIb-studie avseende OsteoDex för behandling av avancerad prostatacancer, kastrationsresistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), Patienterna följs 24 månader efter avslutad OsteoDex-behandling. End point är information om patienten lever eller har avlidit (dead/alive). De sista patienterna redovisas i juni 2020. Resultaten per den 14:e oktober visar följande: av de patienter som vid avslutad behandling hade stabil (oförändrad) sjukdom avseende skelettmetastaseringen lever 58%, av patienter som avbrutit eller avslutat behandlingen med progressiv sjukdom (fortskridande sjukdomsutveckling) lever 48%, och av de patienter som vid avslutad behandlingen hade objektiv regress av skelettmetastaser (minskning av befintliga skelettmetastaser) lever 86%. Resultaten indikerar förlängd överlevnad efter OsteoDex-behandling.

Den fullständiga kliniska studierapporten (CSR) från fas IIb-studien för OsteoDex blev klar i december 2018 och den sista patienten blev färdigbehandlad i juni 2018. Studien som bedrivits i Sverige, Finland, Estland och Lettland omfattade 55 väldefinierade patienter med kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser (mCRPC).

De erhållna resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin för metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. OsteoDex-behandlingen bromsade sjukdomsförloppet i skelettet hos majoriteten av patienterna som genomgått hela behandlingen (5 månader) och studien bekräftade också en mycket hög tolererbarhet.

DexTech genomförde under sommaren 2019 en företrädesemission som i juli 2019 tillförde bolaget 9,2 MSEK efter emissionskostnader. Företrädesemissionen uppgick till 10 MSEK och emissionskostnaderna uppgick till 0,8 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 318 procent av befintliga aktieägare och allmänheten i slutet av juni. Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att användas för att ge bolaget en solid kapitalbas och finansiera licensförhandlingar samt för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete.

DexTech arbetar nu med tillförsikt vidare mot bolagets primära mål att ingå avtal med en licenstagare. I augusti 2019 tillförde DexTech ytterligare resurser till licensarbetet då samarbete inleddes med det

amerikanska bolaget CYTO Consulting LLC som har fokus på licenstagare i USA och Kina.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

Kontaktpersoner  

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019.

Stockholm 24 oktober 2019

DexTech Medical AB

Styrelsen

Denna rapport har inte blivit granskad av Bolagets revisor.

DexTech Medical AB

Dag Hammarskjölds Väg 34A, Uppsala

Postadress:

Box 389, 751 06 Uppsala

www.dextechmedical.com

Prenumerera

Dokument & länkar