DexTech Medical AB, Delårsrapport 1 juli 2021 – 30 september 2021

Report this content

Sammanfattning av första kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (-1,5) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,06 (-0,10) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3,0 (3,5) MSEK

** Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

Det finns betydande likheter mellan skelettmetastaser från mCRPC och multipelt myelom, såsom tillväxtställe, bennedbrytning och stimulering från osteoklaster. De prekliniska resultaten avseende DexTex läkemedelskandidat OsteoDex (ODX) effekt på multipelt myelom som tillkännagavs den 24 augusti 2021 är signifikanta. Baserat på dessa fakta har DexTech börjat planera en klinisk proof of concept-studie (kort studie som visar preparatets relevans med ett begränsat antal patienter).

Multipelt myelom är en heamatologisk malignitet som uppstår i plasmaceller i benmärgen, och likhet med skelettmetastaser från prostatacancer (mCRPC), orsakar benresorption. Multipelt myelom är obotligt där flera olika läkemedel används för att bromsa progressionen. Sjukdomen blir så småningom resistent mot befintliga läkemedel. Behandlingarna har ofta allvarliga biverkningar.

DexTech har i omfattande prekliniska studier vid Karolinska Institutet i Stockholm visat att OsteoDex har en mycket betydande tumörcellsdödande effekt som visats på olika myelomcellskulturer. Sammanfattningsvis är en potent cytotoxisk effekt synlig även vid låga OsteoDex-koncentrationer. Effekt vid låg koncentration är ett viktigt resultat vid in vitro-testning och indikerar möjlig effekt in vivo (i levande organism). Den observerade celldödande effekten är överlägsen den jämförda substansen Melphalan, som är ett gammalt standardläkemedel för behandling av multipelt myelom. Företaget ser OsteoDex som mycket lovande för behandling av multipelt myelom baserat på dess verkningsmekanism tillsammans med milda biverkningar.

Ett formal studieprotokoll för klinisk forskning håller nu på att utarbetas. Studien planeras att genomföras på cirka fem sjukhus i Skandinavien och involvera cirka 20 utvalda patienter med multipelt myelom. Syftet är att studien ska ge konceptbevis och därmed ytterligare verifiera OsteoDex höga värde som ett potentiellt cancerläkemedel. Den globala marknaden för multipelt myelom förväntas växa till cirka 31 miljarder US-dollar 2026, vilket är mer än dubbelt så stort som CRPC:s marknadsstorlek.

Finansieringen av MM-studien kommer att ske genom en riktad nyemission. Detaljer om emissionen kommer att presenteras i november 2021. Förarbetet till studien beräknas vara klart i slutet av 2021.

Även om bolagets huvudspår är ODX-CRPC, kommer kompletterade positiva ODX-MM-resultat att stärka möjligheterna till ett gynnsamt licensavtal. Företaget kommer inte att ingå något licensavtal som inte återspeglar ODX faktiska värde. Genom att visa ODX potential även mot MM kan ODX värde uppskattas och leda till ett gynnsamt licensavtal.

Inför den kommande studien stärker bolaget styrelsen genom att adjungera Håkan Åström, som har lång erfarenhet från ledande befattningar inom den internationella läkemedelsindustrin.

Anders R Holmberg

CEO

Kontaktpersoner

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.