DexTech Medical AB, Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

Report this content

Torsdagen den 25 november 2021 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland annat grundarna, VD Anders R Holmberg samt medicinskt ansvarig Professor Sten Nilsson, att presentera bolaget och det kliniska dagsläget avseende prostatacancer. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till DexTechs styrelse och ledning. Formell kallelse till årsstämman finns att tillgå längre ned i detta pressmeddelande.

Anmälan för icke aktieägare ska ske senast måndagen den 22 oktober 2021 och kan göras via e-post (gosta.lundgren@dextechmedical.com) eller skriftligen till DexTech Medical AB, Årsstämman, Box 389, 751 06 Uppsala.

Årsstämman inleds klockan 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 9.30.

Notera utöver ovanstående att deltagande för icke aktieägare förutsätter ett formellt godkännande från stämman under inledningen av årsstämman.

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO och Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 70 710 47 88

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Se nedan formell kallelse till årsstämma

 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2021

I DEXTECH MEDICAL AB (publ)

Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum

torsdagen den 25 november 2021 kl. 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Inpassering till årsstämman börjar kl. 9.30.

I mån av plats och att stämman beslutar så, är även icke aktieägare välkomna att utan rösträtt delta på stämman.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 november 2021 och

• anmäla sig till bolaget senast måndagen den 22 november 2021. Anmälan kan göras via e-post (gosta.lundgren@dextechmedical.com) eller skriftligen till Dextech Medical AB, Årsstämman, Box 389, 751 06 Uppsala.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Årsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 17 november 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock högst fem år) har angivits på fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.dextechmedical.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Dagordning

  1.           Val av ordförande vid stämman.

  2.           Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3.           Godkännande för icke aktieägare att närvara vid stämman.

  4.           Godkännande av dagordning.

  5.           Val av en eller två justeringsmän.

  6.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  7.         VDs tal och en presentation av det kliniska läget av Professor Sten Nilsson samt frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.

  8.           Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020/2021.

  9.           Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

10.          Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

11.          Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

12.         Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i    förekommande fall, av antalet revisorer eller revisionsbolag och eventuella   revisorssuppleanter.

13.          Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14.          Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.

15.          Val av revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

16.         Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

               bolagsordningen.

17.           Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12)

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.   Aktieägare representerande drygt 60 procent av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 13)

Aktieägare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 14)

Aktieägare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att följande personer väljs till styrelseledamöter:

Omval av Svante Wadman, Anders Holmberg, Sten Nilsson, Per-Olof Asplund och Rolf Eriksson.

Val av revisor (punkt 15)

Aktieägare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit omval av KPMG AB som revisor.

Styrelsens förslag

Disposition av Bolagets resultat (punkt 10)

De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om – 6 075 224 kronor, bolagets överkursfond om 68 224 318 kronor och Bolagets balanserade resultat om  – 59 282 673 kronor, totalt 2 866 421 kronor.

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 2 866 421 kronor, överförs i ny räkning.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 14 920 478 aktier och lika många röster.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets webbplats www.dextechmedical.com.

__________________________

Stockholm i oktober 2021

STYRELSEN