DexTech Medical AB Delårsrapport 1 juli - 30 september 2017

Sammanfattning av första kvartalet (juli - september 2017)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
  •  Rörelseresultatet uppgick till -1,8 (-1,6) MSEK
  •  Resultat per aktie* -0,13 (-0,11) SEK
  •  Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 10,3 (13,3) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

I september tecknade DexTech ett avtal med EY där EY exklusivt får uppdraget att globalt identifiera intressenter avseendes licensiering av DexTechs forskningsportfölj, särskilt för bolagets huvudkandidat OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). OsteoDex fas2b-studie bedrivs i Sverige, Finland, Estland och Lettland och går under hösten in i slutfas. Delresultaten har visat sig mycket lovande och bolaget ser med tillförsikt fram mot slutförandet av studien. Samarbetet med EY och dess globala närvaro, ger DexTech en optimal exponering mot potentiella intressenter.

I mitten av augusti 2017 var 42 patienter av 60 planerade rekryterade och deltar i studien. Inga allvarliga OsteoDex-relaterade biverkningar har hittills rapporterats. Vår bedömning att hela 2017 kommer att behövas för fullrekrytering (60 patienter) kvarstår. Budgetläget är oförändrat gott.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

Kontaktpersoner  

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017.

Om oss

DexTech är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi främst prostatacancer. DexTech utvecklar läkemedelskandidater baserade på en kolhydratmolekyl i kombination med verksamma substanser, bland annat generika. Substanserna har förutsättningar att bli nya läkemedel som tillfredsställer stora behov inom urologisk onkologi. Genom ett nära internationellt/nationellt forsknings- och utvecklingssamarbete med bland annat universitet och sjukhus kan utvecklingen av substanserna genomföras mycket kostnadseffektivt.

Prenumerera

Dokument & länkar